تاریخ جامع پزشکی

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ پزشکی مجموعه ای عظیم ازدانسته ها و یادگارهای قرن ها تجربه انسان درمورد بیماری ها ودرمان آن هاست.اطلاع یافتن ازاین تاریخ، می تواندمارادرفهم بهترعلم کنونی پزشکی کمک نماید.

گیاهدرمانی

طب هندی

طب مصری

طب دربابل

طب ایرانی

جراحی درایران

گیاه درمانی درایران

گیاهان داروئی درایران

طب چینی

طب عبری

طب یونانی رومی

طب اسلامی

رنسانس اروپا وطب دوران اشراق

تاریخ ایمنی شناسی

طب مدرن


 1st eye in the world

مجموعه بررسی های مبتنی برشواهد وقرائن موجود ازگذشته را تاریخ می نامند. اما عملا شرح وتفسیر تاریخ تاحدود زیادی مبتنی برسلیقه فردی، شرایط روز، امکانات موجود و دسترسی محقق به آنها ، عقاید و گرایشات فردی وتاثیرات سیاسی و اجتماعی حاکم بردوران زندگی محقق می باشد. ازآنجاست که عملا مشاهده می شود بسیاری ازیافته های علمی پزشکی که قرنها قبل توسط دانشمندان مسلمان کشف شده ویا ارئه گشته اند ، امروزه بنام دانشمندان اروپائی ثبت شده است ، نمونه بارز آن زایمان بکمک جراحی ویا همان سزارین مشهوراست ویا کشف جریان خون بدن توسط مسلمانان درقرنها قبل ازهاروی انگلیسی است. آیا این امرناشی ازجهل محقق ویا عمد وی بوده است؟

 


 

درهمه جوامع بشری برای تفسیر  تولد، مرگ و بیماریها توجیهات طبی خاصی وجودداشته و دارد وهمواره بوده ا ند افرادی که منشاء بیماریها رابه جادو، دعا ، نفرین وارواح شیطانی نسبت داده اند و می دهند.گرچه گسترش علم پزشکی سبب تغییرشگرفی درعقاید درمانی بیماران واطباء شده  است معهذا بسیاری هنوزهم درمان خودرادرمعابد و اماکن مقدس جستجو می کنند.