چندمتخصص ویک فوتبالیست؟

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اخلاق پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

باتغییرات وسیعی که درنیازهای پزشکی ودرمانی عصرحاضراتفاق افتاده وباتوجه به شرایط کاری دشوارکنونی دربیمارستان های آموزشی ، بایدنگران کارائی سیستم آموزش دستیاری باشیم.

سوال مهم این است که آیاسیستم آموزشی کفایت لازم وکافی راجهت آموزش دستیاران جدیددارد؟

 

 soccer doctor

آیادانشگاههای ایران وبخصوص مراکزتازه تاسیس که پذیرای دستیارهستند، باآمادگی قبلی وطبق برنامه اقدام به پذیرش نموده اند؟وآیاامکانات وتجهیزات لازم درکنارتیم آموزشی مجرب قرارگرفته است؟آیانیازهای علمی ، آموزشی دستیاران درکنارمشکلات معیشتی وحقوقی آنها مدنظربوده است؟درنهایت آنکه سیستم آموزشی باید پاسخ دهد که توانسته جبران 10 تا 11 سال (دوران آموزش پزشکی عمومی و تخصصی ، بجزدوران طرح اجباری) ازبهترین ایام زندگی جوانان این مرزوبوم وکارشبانه روزی آنهارابنماید؟

سالهاپس ازاتمام تحصیلات دانشگاهی دررشته پزشکی عمومی وباکوله باری ازمشکلات وانتظارات خودوخانواده ، سرانجام دوره نوین آموزشی رابعنوان رزیدنت (دستیارپزشکی ) آغازمی نمائید.
دوره رزیدنتی ایران بطورنمونه درسال اول آموزشی ، برخلاف همتاهای خوددرکشورهای پیشرفته که شامل حدود320 ساعت کاردریک ماه وحداکثر30 ساعت کارپیوسته درطی یک هفته است ،دست کم شامل 414 ساعت کارطی یک ماه وکشیک های 30 ساعته برای دست کم 13 روزدرماه (یعنی تقریبا روزدرمیان) می باشد.تصورمطلوب دردانشگاههای نوین برآن است که دانشجوی دوره رزیدنتی پس ازیک دوره کشیک 30 ساعته ، نیازبه دست کم 24 ساعت استراحت داردتابتواند جهت کشیک بعدی خودقضاوت بالینی خوب وکارمفیدداشته باشد.گردش کارشبانه (شیفت شب) نیزبایدبگونه ای تنظیم شود که برقضاوت بالینی رزیدنت کمترین تاثیرنامطلوب راداشته باشد،وبنابراین کشیک های متوالی دردوران آموزشی بجزرفع مسئولیت وبنوعی پاسخ مراجعین رادادن ، هیچگونه تاثیرمطلوبی برآموزش رزیدنت وازطرفی بهبودی ودرمان بیماران ( که اکثرانیزدرگروه فوریت های پزشکی قراردارند) نخواهدگذاشت.شکی نیست که دوره های کاری بیش از100 ساعت درهفته ، عوارض خطیری بربهداشت وتندرستی بیماران ( که مخاطبین اصلی سیستم درمانی هستند) خواهدداشت.
بسیاری ازمراکزآموزشی دنیا، بررسیهای کاملی برتاثیرشیفتهای کاری بیش از100 ساعت درهفته برسلامت بیمارورزیدنت داشته اند.تمامی سختی کار، شامل مدیریت ودرمان صحیح بیماران مبتلا به مشکلات اورژانسی وهمچنین آموختن دروس جدیدومطالعه کافی جهت به روزبودن اطلاعات ازطرفی دیگر، دراینگونه شیفت هابردوش رزیدنت می باشدواین درحالی است که دست کم هیچیک ازرزیدنت های سال اول ، تجربه واطلاعات کافی در برخوردباموارد فوریتی (اورژانسی ) راندارندورزیدنت های سال بالاترنیزعلیرغم تجربه اندوزی ازسال گذشته،تازه به وادی آموختن کلاسیک ومطالعه دروس اصلی خودپاگذاشته اند.هرچندکه اکثررزیدنت ها، ازصافی امتحان دستیاری گذشته اندولاجرم ازمیان باسوادترین داوطلبان انتخاب شده اند امابه تجربه ثابت شده که همواره سختی کاروبیدارخوابی مفرط منجربه خطاهای جبران ناپذیرپزشکی بعلت خستگی وکمبوداطلاعات آنهاشده است.درکناراین ،خستگی مفرط وبی انگیزگی رزیدنت پس ازساعات کشیک مطرح است که رابطه اوراباخانواده (هرگاه متاهل باشد) ویااجتماع بشدت مختل می نماید.
باتمام اینها، دانشجویان دوره رزیدنتی ازآنجاکه خودراازگروه منتخبین ومسئول تندرستی جامعه می دانند، تمام سعی وکوشش خودرابکارمی برند تاهمیشه دربالاترین وضعیت مطلوب به بیماران کمک نمایند.باتمام این مشکلات رزیدنت بایدبتواند که باگذشت 3الی 4 سال خدمت شبانه روزی دربیمارستان ،تمامی معیارهای لازم یک رشته تخصصی را(بسته به رشته ای که طی طریق می کند)برآورده سازد.امابه چه قیمتی وباپشت سرگذاشتن چه خطاهائی؟
سیستم های آموزشی نوین سعی نموده اندتاتمامی فشارکاررابرسیستم آموزشی قراردهندونه دانشجو، وبنابراین اهتمام بربهبودکیفیت زندگی رزیدنت هانموده اندتابدینوسیله عنصراصلی سیستم درمانی خودرادربهترین وضعیت حفظ نموده ولذابالاترین خدمات رابه جامعه ارائه دهند.این شیوه درواقع همان روشی است که جهت استفاه بهینه ازنیروی کارگران درکارخانجات صنعتی بکارگرفته شده ومی شود(بنگرید به شیفت کاری درکارخانجات ودستمزدیک کارگرساده ومقایسه آن باساعات کاری ودستمزدیک رزیدنت تخصصی ).درواقع برخی مطالعات نشانداده اند که محدودساختن ساعات کاری رزیدنت توام بابهبودوضعیت معیشتی آنهاسبب کاهش تعداد بستری بیماران دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان،کاهش مدت زمان بستری دربیمارستان ، کاهش مداخلات داروئی ومهمترازهمه کاهش مرگ های بیمارستانی بوده است.
درکنارمشکلات فوق ، نحوه آموزش کلاسیک وتجربه اندوزی دانشجویان دوره تخصصی درمراکزآموزشی تازه تاسیس نیزاهمیت فراوان دارد.بدیهی است که بخشی ازآموزش دوره های پزشکی برسربالین بیمارمی گذرد.آموختن طب تنهابراساس مطالعه کتابهای تخصصی راهی به ناکجاآباددارد واین مسئله ای است که مراکزتازه تاسیس بهنگام جذب رزیدنت باآن مواجه هستند.درواقع بنظرمی رسد که این مراکزتنهابه منظورمهم جلوه دادن خودوادعای آموزشی بودن ، اقدام به جذب دانشجومی کنندوالابطورنمونه یک رزیدنت جراحی باگذراندن 4 سال دوران مشقت بارآموزشی چنانچه نتواندعمل های پیچیده جراحی راازنزدیک مشاهده وآن راتجربه کند،بجزتحلیل رفتن نیرووبهدررفتن سال های جوانی نتیجه ای دیگرعایدوی نخواهدشد.پیامداین نوع آموزش نیزبجزآن نیست که بازهم گروه هدف(بیماران ) ازخدمات کمترونتایج بدتری متاثرخواهندشد.
حال سوال این است که آیادانشجوی کنونی ، که ازچنین مراکزی فارق شده است، می تواند نیازهای بیماران پیچیده رابرآورده سازدویاآنکه بازهم بیماران بامشکلات بغرنج خودنیازمندویزیت ودرمان درمراکزاصلی (تهران، مشهد، شیراز) خواهندبود.
نگرانی مهمترآن است که رزیدنت های کنونی ، چندان نگران وضعیت بیماران خودنخواهندبودبلکه بیشترپیگیروضعیت معیشتی خود، چه درسالهای آموزش ویاپس ازآن، می باشند(بنگرید به حقوق ماهیانه ، واجاره ماهیانه درکنارهزینه های سنگین زندگی وصدالبته انتظارخانواده ).
شکی نیست که معیشت وکاردانشجویان رزیدنتی بایدبگونه ای حل وفصل گردد که ارجحیت اول آنها" بیماروتندرستی او" باشد.البته علیرغم این گفته ها ،بدون شک وتردید تمامی کوشش واهتمام آنهادرجهت حفظ سلامت بیماراست، زیراسال هاکاردرکناربیماران به اوآموخته که تنهازمانی سربربالین بگذاردکه بیماراودرآرامش خوابیده باشد.
اماراه حل چیست؟
1. بنظرمی رسد که دانشگاههای نوین باید اندکی درجذب دانشجو احتیاط نمایند.درواقع افزایش جذب رزیدنت بایدمحدودبه مراکزبزرگ ، که علاوه برمراجعین فراوان ازامکانات کافی برای اموزش وتجربه اندوزی نیزبرخورداند، شود.دراین میان مراکزکوچک وتازه تاسیس تنهاباید بفکراموزش پزشک عمومی بوده وآموزشهای تخصصی رابه مراکزاصلی واگذارنمایند.بدینگونه می توان راه حل دوم رانیزارائه داد:
2. کاهش ساعات کاری(شیفتهای شب) ازهمان سال اول آموزشی، بگونه ای که بدنبال یک شیفت کاری 30 ساعته ،زمان کافی جهت استراحت،خواب ومطالعه فراهم باشد.لاجرم افزایش تعدادنیروهای آموزشی ، اجازه خواهددادکه بتوان ازساعت کاری هریک به میزان لازم کاست،ومهم آنکه:
3. افزایش دستمزدماهیانه ، بگونه ایکه رزیدنت دردوران آموزشی خود دراندیشه کاراضافه دربیمارستان های خصوصی( که امررایجی درشهرهای مرکزی ایران شده است)نباشدوبراحتی بتواند هزینه های زندگی راجبران کند.
4. افزایش 1وحتی 2 سال به دوران آموزشی برخی رشته ها.بدینگونه می توان درکنارکاستن ازمدت زمان کشیک های ماهیانه ، امیدواربودکه تجربه اندوزی وآموزش رزیدنت مخدوش نشده است.
5. تغییرشیوه آموزش : ازسیستم کنونی که رزیدنت تنهافردی است که مسئول بیماربوده وبایدهرروزصبح پاسخگوی مدیریت شب گذشته واحیانااشتباهات خودباشد، به سیستمی که کل مجموعه بایدپاسخگوباشد.بنظرمی رسد که استرس درگزارش صبحگاهی نمی تواند راه حل خوبی برای تقویت بنیه علمی دانشجوباشدوبهتراست که اتند(اتند= پزشک متخصص ویافوق تخصص شاغل دربیمارستان ) مربوطه نیزدرگیری فعالتری داشته باشند.
6. خلاصه آنکه افزایش سالهای آموزشی باید درکنارتامین کامل زندگی دانشجوباشد،بگونه ایکه حسرت یک زندگی متعارف وقابل تحمل ، برتمامیت زندگی اوسایه نیفکند.بنظرمی رسدکه مشکل سیستم آموزش پزشکی کشور، کمبودبودجه نیست بلکه کمبودمدیریت مالی باشدزیرا، درشرایطی که یک ورزشکارفوتبالیست باکمترین میزان سواد وکمترین آورده برای کشور(بنگریدکه طی 10 سال اخیرهیچ افتخارملی حاصل نکرده اند، درحالیکه سیستم بهداشتی درمانی کشورباکاهش میزان مرگ ومیرنوزادن ومادران باردار، باارائه داروهای نوین وگسترش بهداشت به اقصی نقاط کشور، سبب بهبودرتبه ایران درمقایسه باگذشته شده است)، حتی دریک تیم دسته آخری شهرستانی ازحقوق سالیانه بالغ بر50 میلیون تومان وحتی برخی بازیکنان که بنوعی مشهورگشته اندازدستمزد500میلیون تومانی تا1 میلیاردی برخوردارند، این درحالی است که حدود1000 رزیدنت تخصصی دانشگاههای ایران درمجموع ماهیانه حدودیک میلیارد تومان دریافت می کنند.این یعنی تنهایک ورزشکارفوتبالیست معادل 1000 متخصص این کشور، دستمزددریافت نموده است؟

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.