واکسیناسیون ایران

در . ارسال در سلامت وکمک های اولیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خلاصه مفیدی ازبرنامه واکسیناسیون ونکات مرتبط آن براساس آخرین راهنمای واکسیناسیون ایران

نویسنده : دکترعطائی

 funny vaccination 1

تعاریف:

زیر1 ماه :

ازبدوتولد تا29 روزکامل

1 ماهگی

از1 ماه تا 1ماه و29روز

2 ماهگی

از2 ماه تا 2 ماه و29 روز

1 سالگی

از1 سال تا 1 سال و 11 ماه و29 روز

6 سالگی

از6 سال تا 6 سال و 11 ماه و29 روز

سوزن واکسیناسیون:

ü      زیرجلدی و داخل جلدی ودرنوزادنارس : سوزن شماره 26 یا 27 باطول 1.5 سانتیمتر

ü      عضلانی : سوزن شماره 23 باطول 2.5 سانتیمتر

 • برنامه واکسیناسیون ایران

بدوتولد

BCG. OPV   .HBV*

مقدارواکسن     BCG زیر1 سال : 0.05 میلی لیتر(نصف بالغین)

2 ماهگی

DPT   .OPV .HBV

4 ماهگی

DPT   .OPV

6 ماهگی

DPT   .OPV .HBV

12 ماهگی

MMR

18 ماهگی

DPT   .OPV                MMR

6 سالگی**

DPT   .OPV

* واکسن هپاتیت ب ، برای کودکان باوزن زیر2000 گرم اگردروقت مقررمراجعه کنند ، در4 نوبت ( بدوتولد ، 1 و2 و6 ماهگی) است.

** پس ازآخرین نوبت ، هر10 سال یکبارواکسن دوگانه بزرگسال تکرارشود.

 • واکسیناسیون برای کودکانی که زیر1 سال بوده و بموقع برای واکسن مراجعه نکرده اند:

حداقل فاصله بین نوبت:

واکسن های سه گانه

1 ماه

واکسن های فلج اطفال

1 ماه

نوبت اول ودوم هپاتیت

1 ماه

نوبت دوم وسوم هپاتیت

2 ماه

نوبت اول ودوم MMR

1 ماه

 • واکسیناسیون کودکان  1 تا 6 سال و 7 تا 18 سال که بموقع نیامده اند:

1 تا 6 سالگی :

7 تا 18 سالگی :

بدومراجعه

DPT   .OPV .HBV.BCG   .MMR

بدومراجعه

Td   .OPV .HBV   .MMR

1 ماه بعد

DPT   .OPV .HBV .MMR

1 ماه بعد

Td   .OPV .HBV .MMR

1 ماه بعدازمراجعه دوم

DPT   .OPV

1 ماه بعدازمراجعه دوم

Td   .OPV

6 ماه تا 1 سال

بعدازمراجعه سوم

DPT   .OPV .HBV

6 ماه تا 1 سال

بعدازمراجعه سوم

Td .OPV   .HBV

6 سالگی

DPT ( حداقل 1 سال فاصله بانوبت قبلی ) .OPV

10 سال بعدازمراجعه چهارم

که هر10 سال تکرارشودTd

نکته:

ü      بعداز 6 سال ( 6 سال و11 ماه و 29 روز) : تزریق سه گانه ممنوع است وباید دوگانه استفاده شود.

ü      اگرسن کودک هنگام تزریق یادآوراول سه گانه وفلج اطفال ، 4 سال یابیشترباشد نیازی به یادآوردوم نیست.

ü      بعدازآخرین نوبت سه گانه باید هر10 سال ، دوگانه زد.

ü      اگربدنبال تزریق BCG اسکاری دیده نشد،نیازی به تکرار واکسن نیست.

ü      اگرسن کودک برای دریافت   MMR زیر18 ماهگی باشد ویا بعداز18 ماهگی مراجعه کند، دست کم باید نوبت دوم بافاصله 1 ماه تزریق گردد.

 • واکسیناسیون زنان

زنان سنین باروری(15 تا 49 سال)بدون سابقه واکسن Td

زنان بارداربدون سابقه واکسیناسیون یا سابقه ناقص

نوبت

حداقل فاصله

درصدمحافظت

طول ایمنی

اول

0

0

0

دوم

1 ماه

80

3 سال

سوم

6 ماه

95

5 سال

چهارم

1 سال

99

10 سال

ü      زنان سنین باروری باسابقه واکسیناسیون( سه گانه یا توام) ، بایدبااحتساب واکسیناسیون قبلی طبق این جدول ادامه دهند.

ü      طبق معمول ، بعدازدوزچهارم باید هر10 سال تکرارشود.

نوبت

واکسن

دفعات

بدومراجعه

Td

نوبت اول

1 ماه بعد

Td

نوبت دوم

ü      درصورت ناقص بودن واکسیناسیون ،باید باتوجه به سابقه قبلی وطبق جدول زنان 15 تا 49 سال ، اقدام کرد.

ü      ادامه واکسیناسیون ،باید طبق جدول مجاورباشد.

 • واکسیناسیون Td دربالای 18 سال بدون سابقه واکسیناسیون ، وهپاتیت برای گروههای پرخطر

دفعات

تاریخ مراجعه برای Td

تاریخ مراجعه برای هپاتیت

نوبت اول

بدومراجعه

بدمراجعه

نوبت دوم

1 ماه بعدازنوبت اول

1 ماه بعدازنوبت اول

نوبت سوم

6 ماه بعدازنوبت دوم

ü      (بهتراست هر10 سال تکرارشود.)

6 ماه بعدازنوبت دوم

نکته های مهم واکسیناسیون:

 1. واکسیناسیون درنوزادان نارس ،نوزادان تحت تعویض خون یا دریافت کننده فراورده های خون ویامبتلابه زردی ، سوء تغذیه ، مدفوع شل یاسرماخوردگی یاتب اندک ، دریافت کننده های خون(مثل تالاسمی)، طبق روتین است.
 2. درنوزادان زیر2000 گرم باید 4 نوبت واکسن هپاتیت (بدوتولد ، 1و2 و6 ماهگی) داد.امااگربعداز1 ماهگی مراجعه کند،واکسیناسیون نظیرسایرکودکان است.
 3. واکسن های زنده ویروسی اگرهمزمان تزریق نشوند، باید حداقل 1 ماه فاصله داشته باشند.
 4. فاصله تجویزواکسن ویروسی زنده ضعیف (بجزپولیوخوراکی وتب زرد):

ü      درتزریق عضلانی گاماگلوبولین و فراورده های خونی : حداقل 3 ماه بعد

ü      درتزریق وریدی گاماگلوبولین : حداقل 6 ماه بعد

 1. درصورت تجویزواکسن ویروسی زنده ضعیف(بجزپولیوخوراکی وتب زرد):

ü      بعدازتزریق عضلانی گاماگلوبولین وفراورده های خونی:حداقل 3 ماه بعدتکرارواکسیناسیون

ü      بعدازتزریق وریدی گاماگلوبولین : حداقل 6 ماه بعدتکرارواکسیناسیون

 1. درمناطق کوهستانی وصعب العبورمی توان فاصله واکسیناسیون سه گانه،فلج ، نوبت اول ودوم هپاتیت رابه 1 ماه کاهش داد.
 2. واکسن زنده ویروسی (بجزتب زرد) درزنان باردارممنوع است(مگرخطرابتلاء برعوارض آن غالب باشد).
 3. تجویزواکسن زنده به کودکان باضعف ایمنی ، ممنوع است .
 4. اگرفاصله بین تجویزیک واکسن افزایش یابد،واکسیناسیون طبق برنامه ادامه یابد.
 5. برای واکسن BCG :

ü      تا 6 سالگی نیازی به تست مانتونیست.

ü      بعداز6 سالگی نیازی به این واکسن نیست.

ü      محل تزریق ،حدفاصل یک سوم فوقانی ودوسوم تحتانی بازومی باشد.

ü      درصورت تزریق در 3 ماهگی وبعد،اگرطی 72 ساعت واکنش دیده شدباید توسط پزشک ازنظرسل معاینه شود.

ü      واکسن BCG درمبتلایان به علائم ایدز، ممنوع است.

 1. کودک با عفونت HIV :

ü      مبتلابه علائم ایدزاست:واکسیناسیون طبق روتین است، فقط BCG ممنوع است.واکسن فلج اطفال بهتراست تزریقی باشد.

ü      کودک فاقدعلائم است :واکسیناسیون طبق روتین است،واکسن فلج اطفال بهتراست تزریقی باشد.

 1. واکسن پولیو :

ü      کودک بااسهال شدید ودریافت قطره فلج اطفال: تکراردزبافاصله حداقل 1 ماه

ü      کودک بااستفراغ کمتراز10 دقیقه بعدازقطره فلج اطفال : تکراردرهمان زمان

ü      نوزادهنگام ترخیص اززایشگاه باید قطره پولیوصفررابگیرد،اگرمقدورنباشد دراولین فرصت تا روز30 تولد بایددریافت کند،بعدازآن ضرورتی ندارد.

ü      کودکان بالای 18 سال می توانندواکسن فلج بگیرند.

ü      درزنان بارداربهتراست ازپولیوتزریقی استفاده شود.

ü      دربیماران باآترزی مری وگاسترستومی ، بهتراست ازپولیوتزریقی استفاده شود.

ü      درکودکان باضعف ایمنی(اولیه، تحت درمان ایمنوساپرسیومثل کورتون یا اشعه ، مبتلابه سرطانها) پولیوی خوراکی ممنوع است ،وباید پولیوی تزریقی داد.

 1. درواکسن سه گانه :

ü      بهتراست یک دزاستامینوفن تجویزشده وهر4 ساعت طبق نیازتکرارشود.

ü      فاصله بین نوبت سوم وچهارم سه گانه نبایدکمتراز6 ماه باشد.

ü      بعدازسن 6 سال و11 ماه و29 روزنباید ازسه گانه استفاده کرد،بجای آن دوگانه توصیه می شود.

ü      درکودک باسابقه تشنج که تحت کنترل داروست،سه گانه مجازاست.

ü      واکسن های سه گانه / دوگانه (خردسال وبزرگسال) باید تزریق عضلانی عمیق شوند.

ü      مواردممنوعیت سه گانه (وتوصیه به تجویزدوگانه):

 1. بروزعوارض بعدازواکسیناسیون سه گانه،شامل :

ü      تب بالای 40 درجه آگزیلاری

ü      گریه مداوم بیش از3 ساعت که قابل آرام کردن نباشد.

ü      تشنج طی 72 ساعت

 1. کودک باضایعات مغزی پیشرونده
 2. درواکسن هپاتیت :

ü      واکسن هپاتیت ، دوزیادآورندارد.

ü      درصورت سابقه واکسیناسیون بایکی ازدونوع واکسن پلاسمائی یا نوترکیب ، ادامه بانوع دیگرمجازاست.

ü      درهموفیلی ها، واکسن باید زیرجلدی تزریق شود.

ü      واکسن هپاتیت هیچگونه ممنوعیتی ( حتی درفرد HbsAg+)ندارد.

ü      نوزادمتولدشده ازمادرHbsAg+:

 1. همزمان تزریق 0.5 میلی لیترایمنوگلوبولین اختصاصی هپاتیت + تزریق واکسن هپاتیت (درعضله ران دیگروترجیحاطی 12 ساعت پس ازتولد) توصیه می شود.
 2. اگرایمنوگلوبولین نبود، تزریق واکسن به تنهائی سبب 70 تا80 % ایمنی می شود.
 3. اگرنوزادواکسن دریافت نموده وسپس مشخص شود که مادر HbsAg+می باشد ، تا 1 هفته فرصت تجویزایمنوگلوبولین می باشد.
 4. نوزادانی که نوبت اول واکسن وایمنوگلوبولین رادریافت کرده اند، باید درسن 9 تا 15 ماهگی ازنظرHbsAg و HbsAb بررسی شوند.
 5. گروههای پرخطربرای واکسیناسیون هپاتیت:

ü      پرسنل مراکزبهداشتی درمانی

ü      بیماران دیالیزی ویا دریافت کننده فراورده های خونی

ü      اعضاء خانواه بیماران مبتلاکه دریک واحدمسکونی هستند.

ü      کودکان وپرسنل مراکزنگهداری

ü      پرسنل آتش نشان،اورژانس ، زندان ،تحقیقات جنائی

ü      افرادبارفتارهای پرخطرواعتیادتزریقی

ü      افرادآلوده به هپاتیت C که حداقل یک تست تکمیلی مثبت دارند.

ü      زندانیان بارفتارپرخطرومحکومیت بیش از6 ماه

ü      رفتگران شهرداری

 1. تعیین نیازبه دوزیادآوردرگروههای پزشکی:

ü      سطح آنتی بادی 3 ماه بعدازآخرین دوزواکسن هپاتیت بیش از10 IU/ml باشد نیازی به بوسترندارد، امااگرکمترباشدبایدمجددا 3 نوبت بادوزمعمولی دریافت کند.

ü      هرگاه بیش از3 ماه واکسن هپاتیت دریافت نموده باشد ،اگر:

 • تیترآنتی بادی بیش از10 IU/ml باشد ،نیازی به یادآورنیست.
 • تیترآنتی بادی کمتراز10 IU/ml باشد،یک دوزبوسترداده شده وحداقل 2 هفته بعدسطح آنتی بادی مجددکنترل شود،اگربازهم زیر10 بود 2 نوبت دیگرواکسن دریافت کند.
 1. دوزیادآوردربیماران دیالیزی : این بیماران بایدابتدا ازنظرHbsAg و HbsAb بررسی شوند.درصورت منفی بودن ازنظرHbsAg ، 3 نوبت واکسن بادز2 برابرتوصیه می شود.بعداز3 ماه سطح ایمنی کنترل شود.

ü      درصورت پائین بودن عیارآنتی بادی ،مجددا 3 نوبت واکسن باهمان دوزاولیه 2 برابردریافت کنند.

ü      سالیانه سطح ایمنی کنترل شود.

ü      درصورت پائین بودن عیار،مجددیک دوزیادآور2 برابرتزریق شود.

 1. درواکسن MMR :

ü      درصورت نیازبه واکسن سرخجه درسنین باروری ، می توان از MMR استفاده کرد.

ü      درزنان سنین باروری بعدازتزریق MMR ، حداقل تا1 ماه بایدازحامله شدن اجتناب کنند.

ü      تزریق این واکسن درزنان حامله، دلیلی برای سقط نیست.

 1. محل نگهداری واکسن ها:

نوع واکسن

محل نگهداری

دما

MMR,IPV/OPV/BCG

فوقانی یخچال

2-8 درجه

DPT,DT/dT,T,HBV

میانی یا پائینی

2-8 درجه

 1. زمان نگهداری واکسن ها پس ازبازشدن ویال:

ü      ردیف دوم جدول فوق + پولیو : تاپایان تاریخ انقضاء بشرط :1) حفظ شرایط زنجیره سرما وسترونی ،و2) بیش از1 ماه ازبازشدن ویال نگذرد.

ü      ردیف اول بجزپولیو:اگرمصرف نشود، باید 6 ساعت دورریخته شود.اینگروه دربرابریخ زدگی تغییرمی یابند،لذامصرف نشوند.

 1. سایرواکسن ها:

نوع واکسن

نکته

محل نگهداری ودرجه (برای همه 8-2 درجه می باشد)

واکسن مننگوکوک

0.5میلی لیتر،زیرجلدی

8-2 درجه،طبقه میانی یاپائینی /مدت نگهداری : ماگزیمم 6 ساعت پس ازبازشدن

واکسن هاری

0.5 میلی لیتر،عضلانی

سرم ضددیفتری

دستورالعمل

سرم ضدهاری

20U/Kg (نیم اطراف زخم)

سرم ضد مار(اسبی)

10-5ویال وریدی

انفلوانزا

0.5ml

>13

0.5ml

14-2

2دوزبه فاصله 4تا6 هفته

0.25

6m to 4y

مثل فوق

سرم عقرب زدگی(اسبی)

1تا2 آمپول وریدی یاعضلانی

سرم ضدبوتولیسم(اسبی)

50,000 IU عضلانی

PPD

0.1ml دخل جلدی

تاتاریخ انقضاء مصرف شود،مگربیش از30 باراستفاده شود.

واکسن تب زرد

0.5ml زیرجلدی

برنامه واکسن های فوق :

 1. هاری( پس ازمواجهه):

ü      کامل 5 نوبتی :حیوان مهاجم هاربوده،فراری است ویاسگ وگربه باشدوتا10 روزپس ازحمله بمیرد:روزهای 0،3،7،14،30.

ü      ناقص 3 نوبتی :حیوان مهاجم هارنبوده یا سگ وگربه بوده وتا10 روززنده بماند:0،3،7.

 1. هاری ( قبل ازمواجهه):برای گروه های درمعرض خطر:روزهای 0،7،21،28   ویا 0،28،56.

مننژیت مننگوگوکی : برای گروههای درمعرض خطر(پادگانها،اردوگاهها) : 1) زیر2 سال : 2 دوزواکسن به فاصله 3-2 ماه زیرجلدی، و2) بالای 2سال (1سال و11ماه و29روز):یک دوز0.5 میلی لیتر.نکته: زائرین باید واکسن 4 ظرفیتی بگیرندوتاریخ واکسن تاورود به مکه نباید از3 سال بیشترویااز10 روزکمترباشد.

آنفلوانزا:برای سالمندان (بالای 60)،بیماران ریوی مزمن ،کارکنان حرفه ای بهداشتی،زنان باردار(درتریمستر2و3 که مقارن بافصل شیوع بیماری باشد)،کودکان 6 ماه تا 18 سال تحت درمان آسپیرین طولانی مدت،کودکان 6 ماه تا 59 ماه ، نقص ایمنی ،شاغل مرغداری ،آسایشگاه ها.ممنوعیت مصرف: آلرژی به تخم مرغ

واکسن تب زرد: تا 10 سال گواهی آن اعتباردارد، مشروط به اینکه 10 روزقبل ازمسافرت تزریق شود.تزریق همزمان با واکسن های زیرممنوع است:وبا،تیفوئید تزریقی ،پاراتیفوئیدAوB. لازم است حداقل 3 هفته بین تزریق آنها وتب زردفاصله باشد.منع مصرف تب زرد:حساسیت به تخم مرغ،زیر6ماه.نکته :درصورت مسافرت زنان بارداروکودکان بالای 4 ماه به نواحی اپیدمی ، تزریق واکسن بلامانع است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.