حافظه و تغذیه

نوشته شده توسط دکترنخعی در . ارسال در تغذیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بدیهی است که تقویت ذهن همیشه برترازتقویت جسم بوده است وکمترکسی است که امروزه مخالف این حقیقت باشد.واقعیتی است که همه تمایل دارند که درهرشرایطی بهترین نمرات درسی رادردوران دانشگاه کسب نمایند.

 امروزه انبوهی ازموادطبیعی یا شیمائی دربازارموجوداست که مدعی بهبود حافظه وذهن هستند.همچنین شرکتهای داروئی بااشتیاق بدنبال بررسی داروهای نوین تقویت حافظه هستند.کافی است نگاهی به بازارتبلیغات وداروهای موجودبیفکنید.چه بازاری بهترازاین؟

memory processing

اماازاین گذشته،چه خبرازسایرروشها،ازدوزواقعی مصرف این داروها،نحوه مکانیسم اثراین ترکیبات،تاثیررژیم غذائی برحافظه ،اهمیت موادغذائی،اهمیت نیایش،ورزش واستراحت وخیلی چیزهای دیگرکه بدون شک برحافظه وذهن تاثیرگذارهستند؟

مرحله اول، کسب اطلاعات:تمامی حوادث پیرامون توسط 5 راه حسی اصلی (شنوائی،بساوائی،بینائی،چشائی وبویائی) درک می شوند.حس درک شده توسط این مسیرها نهایتابه مغزانتقال یافته وآنجا موردتجزیه وتحلیل قرارمی گیرند.مسیرانتقال همه این حواس نیز،راههای عصبی است.بنابران تندرستی وسلامت مسیرهای عصبی برای درک دقیق حواس پنجگانه ضرورت کامل دارد.بطورنمونه هرگاه دچارسرماخوردگی می شوید،حس بویائی شما کاملا کاهش می یابد.هرگاه تصمیم گرفته اید حلقه ازدواج خودرادرانگشت نمائید،امابعلت چاقی بعدازازدواج قادربه آن نیستید،یک راه سنتی برای آن وجودداردوآن چرب نمودن انگشت است،خواهی دید که بسادگی حلقه به دست خواهدشد.درواقع چرب کردن انگشت باعث بهبودجریان خون وافزایش انعطاف پذیری انگشت می شود.

ایندونمونه هائی بودندازچگونگی تاثیر،تقویت یاتضعیف،راههای حسی .طب سنتی دربسیاری ازتمدنها، بطورنمونه طب سنتی ایرانی ونیزطب سنتی آئورودا(هند)، اعتقاد به تاثیرگذاشتن روغن زردگاوی برحافظه داشته ودارند.درگذشته معتقدبودند که مصرف روغن زردسبب تقویت حافظه ،بهبودتوانائی جسمی وتندرستی ،قدرت وبینائی می شود.

همچنین بویائی ،یکی ازحواس موثردرکسب اطلاعا ت محیطی است.بگونه ایکه بدون واسطه می تواند برسیستم عصبی مرکزی تاثیرگذارباشد.حتی درطب نوین نیزازاین راه بکرات استفاده شده است،نمونه آن اسپری نازال داروهای ضد حساسیت ونیزانسولین استنشاقی است.جالب آنکه درطب آئوروداتوصیه شده که به منظورتاثیرسریعترروغن گاوی برحافظه ،اندکی ازآن به درون بینی مالیده شود.

بجزروغن گاوی،که امروزه بواسطه تاثیرنامبارک کلسترول برعروق خونی موردبی مهری قرارگرفته است،برخی گیاهان باارزش همچون زغفران دربهبودحافظه دخالت دارند.زعفران ماده ای آنتی اکسیدان است که خواص آن ازلحاظ علمی کاملا موردتائید قرارگرفته است.خوب است بدانید که بینی تنهامسیری است که به سایرارگانها ی حسی ارتباط دارد:ارتباط مستقیم بامغزازطریق دستگاه بویائی،ارتباط با گوش ازطریق شیپوراستاش،باچشم ها توسط مجاری اشکی.بنابراین هرگونه درمان ازراه بینی می تواند برعملکردفیزیولوژیک این اجزاء نیزتاثیرداشته باشد.درطب هندی توصیه شده که روزانه 4قطره زعفران درهربینی چکانیده شود.گفته شده بجزتاثیراین درمان برتوانائی های هوش،سبب کاهش ابتلا ء به سرماخوردگی،کاهش ریزش مو،جلوگیری ازخستگی چشم هنگام مطالعه طولانی، درمان سوزش چشم،وخیلی مسائل دیگرمی شود.بهترین زمان این شیوه درمان،اوایل صبح است.بایستی بعدازچکانیدن قطره،برای 5 دقیقه درحال درازکش باقی ما ند.

مرحله دوم،افزایش ظرفیت:بدنبال درک اطلاعات،قدم بعدی افزایش ظرفیت حافظه است.دانستی های ما بایستی درجای مناسبی ذخیره شوند تابهنگام نیازوبه دلخواه بکارآیندنه آنکه بلافاصله ازخاطره ها فراموش شوند.بنابراین بایدراههائی برای تقویت ظرفیت وجودداشته باشد..برخی گیاهان همچون Brahmi, Shankhapushpi, Shatavari, Ashwagandha که ازلحاظ علمی بررسی شده اند به روشها ی مختلفی بربهبودحافظه تاثیرمی گذارند.بطورنمونه برخی باکاهش استرس وبنابراین کاستن ازرهاسازی هورمونهای استرسی ،برخی بافعالیت بازسازی عصبی،برخی بابهبوداکسیژن رسانی به مغزوبرخی نیزبادارابودن خواص آنتی اکسیدان دراین فرایند دخالت دارند.مواددیگری همچون کندر،کشمش وکشک دربهبودظرفیت حافظه دخالت دارند.دیده شده که نیایش ودعا،تاثیربسزائی درکاهش بیماری ونیزبهبودذهن دارد.

مرحله سوم،فرایند یادآوری:این مهمترین مرحله است.عوامل متعددی براین توانائی تاثیردارند،که مهمترین آنها عبارتنداز: استرس واضطراب،خستگی ،ترس،سروصدای زیاد،عدم توجه وتمرکز،ورزش ناکافی،رژیم غذائی غلط.

دریک تحقیق ،آلمانها دریافتند که استنشاق برخی موادمعطرهمچون Tulsiو, Jatamansi درهنگام شب،سبب بهبودحافظه دانشجویان شده است.بنابراین توصیه می شود که هنگام خوا ب ونیزمطالعه ازاین گیاهان استفاده کنید.

تغذیه خوب وبدبرای حافظه

دیده شده که یک رژیم غذائی مناسب می تواند تادوبرابرتوانائی های ذهنی وشناختی افراد راافزایش دهد.دراینجا باتوجه به شرایط مختلف ذهنی،رژیمهای مختلف راتوصیه می کنم.

امابخاطرداشته باشید که نوشیدن نوشیدنهای معروف به انرژی ونیزمصرف مفرط قهوه،بعلت تداخل با خواب باعث بی خوابی شبانه وچرت زدن روزانه میشود .این امرباعث مختل شدن توانائی حافظه شما خواهدشد.

امابیادداشته باشید که تمام چربی ها مفید نیستند.چربی زیادسبب عوارض قلبی عروقی ولذا آسیب سلولهای مغزی خواهدشد.بنابراین باخوردن بستنی ،خودراگول نزنید.

ازخوردن کیک وشیرینی خودداری کنید.محققان موسسه ام آی تی( MIT) ،نمونه خون گروهی ازمردم را که صبحانه ای باپروتئین ونیزباهیدرات کربن فراوان خورده بودند،ارزیابی کردند.دوساعت بعدازصبحان،سطح تریپتوفان درهیدرات کربنی ها ،چهاربرابربیشترازپروتئینی هابود.تریپتوفان ،ماده اصلی برای تامین انرژی است؟؟؟؟؟

امابیادداشته باشید که دیده اندمصرف مشروبات(الکلی ویاغیرآن همچون سودا)،احتمال افسردگی واضطراب رابشدت افزایش می دهد.

ازخوردن آب نبات وشکولاتهای نظیرآن خودداری کنید.اینگونه شیرینی هابعلت تغییرات وسیع درقندخوندسبب آشفتگی ذهن می شوند.

  • B هستندکه جزء اصلی تولید هورمونهای خوش خلقی ،مثل سروتونین،دوپامین و نوراپی نفرین،می باشد.دیده اند که کمبودویتامین B6 باعث عصبانیت،تحریک پذیری وحتی افسردگی می شود.

هرگزشکولات غیرکاکائوی (شکولاتهای رنگین) نخورید.اینگونه شکولاتها ازآنجائیکه حاوی کاکائونیستند،هرگزتوصیه نمی شوند.زیرامجموعه ای ازشکروموادطعم دهنده هستند.بنابراین هرگزنمی توانندنظیرشکولات کاکائوئی سبب تقویت وبهبودخلق شوند.وانگهی هرچه شکولات قهوه ای ترباشد،به معنی کاهش درصد شکرآن است.بنابراین سعی کنید شکولات کاکائوئی تیره بخورید.

الکل،یکی ازموادی است که خیلی ها برمصرف آن اصراردارند.صرف نظرازنکات مذهبی که پیرامون مصرف آن وجوددارد،ازلحاظ علمی نوشیدن الکل گرچه باعث برانگیختگی کوتاه مدت می شوداماعملانتیجه نهائی آن بروزتنبلی وافسردگی است.تاکنون چندبیمارالکلی باهوش مشاهده کرده اید؟

برخی ازموادموثردرحافظه:

مجموعه فسفولیپید ،شامل فسفاتیدیل سرین،بطورطبیعی درسویا دیده می شود.

عصاره آشواگاندها(Ashwagandha)

عصاره جینگوبیلوبا(Ginkgo Biloba):برخی معتقدند که این گیاه سبب بهبودعملکردمغزوحافظه ازطریق تقویت اکسیژناسیون ،محافظت ازقلب وتامین وضعیت نرما ل گردش خون می شود.درواقع این تاثیردارو(بهبوداکسیژناسیون)می تواند برای جمعیتهای شهرنشین که ازهوای آلوده بااکسیژن اندک تنفس می کنند،اهمیت بسزائی داشته باشد.

سیتیدین دی فسفات کولین(Cytidine diphosphate choline):نوعی کولین است که براحتی ازسدمغزخون گذشته ومستقیماواردمغزمی شود.این ماده ،اجزاء مهمی ازغشاء سلولی رامی سازد،متابولیسم مغزی رابهبودمی بخشدوسطح بسیاری ازناقلین شیمیائی مغزراافزایش می دهد.همچنین ماده اصلی درتولید استیل کولین است.

وینپوسیتین(Vinpocetine):این ماده که مشتق ازگل تلفونی است ،به دلایل زیربرتوانائی مغزتاثیرفراوانی دارد:

نیاسین

ال تیروزین

ال فنیل آلانین

ادامه مقاله

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.