لپتین

در . ارسال در داروهاورژیم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هورمون كاهش وزن

هورمون لپتين به مغزكمك مي كند تادرمقابل اشتهاء مقاومت كند.كاهش سطح اين هورمون  سبب مي شود كه مقاومت به اشتهاء نيزكاسته شود.

ازاينروافرادي كه بارعايت رژيم غذايي اقدام به كاهش وزن مي كنند، اغلب درحفظ وزن خود دچارمشكل مي شوندزيرا سطح اين هورمون دربدن آنها كاهش يافته است.لپتین ماده ای است که بصورت طبیعی دربدن وجودداردوسبب مهاراشتها می شود.این ماده توسط سلولهای چربی ترشح شده ودرحیوانات باعث کاهش میل به غذا ولاجرم کاهش وزن می شود.محققان دیده اند که هنگام کاهش وزن،مقداراین ماده دربدن کاسته می شود.درواقع بدن سعی می کند که مانع کاهش وزن شود.ازاینروبرخی معتقدهستند که اگربتوانند سطح این هورمون رادرحداولیه خود حفظ کنند،توانسته اند راهی برای موفقیت افراد جهت حفظ وزن خود پس ازکاستن آن بیابند.Importance Of Leptin

Control Food Intake

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.