چاقی

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


امروزه چاقي يكي ازمشكلات گريبانگيرجوامع صنعتي ودرحال توسعه است.دست كم يك سوم جامعه آمريكا دچارافزايش وزن مي باشد.درايران بويژه با افزايش مصرف فست فود ها وغذاهاي آماده ، درصد افراد وبخصوص كودكان چاق درحال افزايش است.

يكي ازپيامدهاي افزايش چاقي ويا مصرف غذاهاو روغن ها ی صنعتي، بالارفتن ميزان سكته هاي قلبي ومغزي نزد جوانان ايراني بود ه است.overweight
چاقي چيست؟
چاقي پديده اي مزمن ناشي ازافزايش ذخيره چربي بدن است.براي ذخيره انرژي ، محافظت بدن ازدما، جذب شوك بدني، و سايراعمال تنها به مقداراندكي چربي نيازاست.مقدارنرمال چربي بدن حدود 25 تا30 درزنان و18 تا23 درصد درمردان است.اگرافزایش وزن ناشی ازافزايش بافت عضلانی باشد نظیرآنچه که نزد ورزشکاران دیده می شودبجزمشکلات ناشی ازوزن زیاد همچون آرتروز،سبب بیماری خطرناکی نخواهد شد. اما ازدیاد وزن ناشی ازچربی نه تنها منجربه مشکلات ناشي ازافزايش وزن خواهدشد بلکه با افزایش خطربروزبیماریهای قلبی عروقی ، کبد چرب ، تصلب شرائین ، دیابت وساير اختلالات مخاطره آمیزهمراه است.
براي چاقي تعريفهاي زيادي ارائه شده است که دراینجا به چند موردآ ن اشاره می شود:
1-وقتي وزن فرد 10 تا 20 درصد، بيش از وزن مطلوب و دلخواه باشد ، اين شخص دچار چاقي است.
2-اضافه وزن به حالتی اطلاق می شود كه طي آن بافت چربي به مقدار زياد تجمع حاصل مي نمايد.
3-چاقي عبارت است از ذخيره بيش از حد چربي در بدن كه نتيجه آن افزایش وزن مي باشد.
4-سنگين شدن وزن بدن به مقدار 10 درصد بيشتر از وزن ايده آل را اضافه وزن گويند و افزايش وزن بيش از 20 درصد را چاقي مي نامند .
5-به طور كلي وزن ايده آل به وزنی گفته می شودکه مانع ازابتلاء فرد به بیماریهای مرتبط با وزن شده و طول عمرمناسبی راتضمین کند.هرگونه افزایش وزنی که این فرایند رامختل نماید رااضافه وزن گویند.
چاقي را مي توان اضافه وزني دانست كه سلامتي انسان را به خطر مي اندازد.این افزایش وزن عمدتا ناشی ازتجمع چربی دربدن است و تجمع بافت عضلانی نظیرآنچه که دربدن ورزشکاران دیده می شود نسبت به تجمع چربی چندان خطرناک نیست، گرچه عوارض مرتبط با خود همچون آرتروزوخستگی زودرس رادرپی دارد.همچنین هراضافه وزنی راچاقی نمی گویند(بطورمثال اضافه وزن ناشي ازنارسائي قلبي، نارسائي كليه ويا ناشي ازمصرف كورتون، عمدتا بعلت تجمع آب دربدن بوده وآن راچاقي نمي نامند) .چاقی باید براساس تعریفهای علمی تفسیرشود.
خطرات چاقي براي تندرستي چيست؟
چاقي فقط يك مشكل زيبائي نيست.بلكه مستقيما روي سلامت افراد اثرمي گذارد.درآمريكا حدود 300هزارمرگ ساليانه ناشي ازچاقي اتفاق مي افتد وبيش از80%‌ اين مرگها دربيماراني است كه نمايه توده بدن آنها بالاي 30 مي باشد.افزايش مرگ وميرناشي ازسكته قلبي نزدجوانان ايراني در سال ها ی اخير،وزارت بهداشت ودرمان راواداشته است تا مصرف روغن ها ی مايع راجایگزین روغنهای جامد نمايد.چاقي همچنين سبب افزايش خطرات بسياري از بیماری ها ي مزمن ومهم مي شود.health risks overweight
دراینجا نگاهي گذرا می اندازیم به خطرات ناشی ازاضافه وزن:
 مقاومت انسولين:هدايت گلوگزخون بداخل سلولها عضله وچربي توسط انسولين صورت مي گيرد.بدينوسيله علاوه برتامين وذخيره انر‍ژي بدن، انسولين سبب مي شود كه سطح قند خون هميشه درحد طبيعي باقي بماند.مقاومت انسولين به حالتي اطلاق مي شود كه انسولين توانائي انتقال قندخون رابه داخل سلولهاي هدف ندارد.سلولهاي چربي به مراتب بيشترازعضله گرفتارمقاومت انسولين مي شود، بنابراين يكي ازعلل مهم مقاومت انسولين، چاقي است.درواكنش به اين امر، لوزالمعده(پانكراس) انسولين بيشتري به خون ترشح مي كند.ماداميكه لوزالمعده بتواند انسولين بيشتري ترشح كند ، سطح قند خون نيزدرهمان حد طبيعي حفظ خواهد شد.مقاومت انسولين ( كه با قند خون نرمال همراه با سطح بالاي انسولين مشخص مي شود)،مي تواند سالها به درازابكشد.زمانيكه لوزالمعده نتواند ترشح انسولين راادامه دهد ويا ترشح آن نامتناسب با قند خون باشد، منجربه افزايش قند خون ولذا بروزديابت ازنوع 2خواهد شد.بنابراين مقاومت انسولين، يك حالت قبل ازديابت(مستعد به ديابت) محسوب مي شود.درواقع محققان معتقدند كه تصلب شرائين وديابت احتمالا درهمين دوره ازمقاوت انسولين ايجادمي شود.
 ديابت نوع 2( بالغين):خطربروزديابت نوع 2 همراه باميزان ومدت چاقي افزايش مي يابد.ديابت نوع 2 با چاقي مركزي همراه است.دراين نوع چاقي، چربي زيادي اطراف كمرانباشته مي شود، ولذا بدن فردشبيه سيب مي شود.(زیرا سلولهای بدن افرادچاق توانائی پاسخ مناسب به انسولین خون راندارند).تحقیقات نشان داده که همزمانی چاقی و دیابت با افزایش مرگ و میر بیماران همراه است ( مثلا اگر اضافه وزن 40 درصد باشد، میزان مرگ ومیر در مردان5/ 2برابر و در زنان7/2برابر بیشتر است).
 افزايش فشارخون(هايپرتانسيون):افزايش فشارخون يكي ازمشكلات شايع درافرادچاق است.افزایش وزن سبب تجمع چربی داخل عروق وقلب شده ودرنتيجه احتمال بروز هايپرتانسيون بالا مي رود.بالا رفتن فشارخون همراه با نیازبه جابجائی توده سنگینی ازگوشت وچربی می تواند برای عروق خطرناک باشد.دريكي ازمطالعات ديده شده كه افزايش فشارخون ناشي ازچاقي درزنان به مراتب بيشترازمردان اتفاق مي افتد.خطرافزايش فشارخون درافرادي كه چاقي سيب دارند ، بيشترازافرادي است كه چاقي گلابي ( تجمع چربي درباسن وران)دارند.
 كلسترول بالا: متاسفانه افزايش كلسترو ل خون هميشه ناشي ازافزايش كلسترول بد يا همان LDL مي باشد .درحاليكه كلسترول خوب يا HDL بندرت بالا مي رود.
 سكته: سكته هاي عروق مغزي درچاقي شايعتراست.
 حمله قلبي:دريك مطالعه روي زنان مبتلا به چاقي ديده شده كه خطرافزايش بیماری ها ي قلبي عروقي درنمايه توده بدن بالاي 29 حدود 3تا4 برابربيشتراست.درمطالعه ديگري ديده شده كه باهركيلوگرم افزايش وزن، خطر بروزمرگ ناشي از بیماری ها ي قلبي عروقي حدود يك درصد افزايش مي يابد.چنانچه بيماري سابقه حمله قلبي داشته باشد، احتمال دومين حمله نيزافزايش مي يابد.
 نارسائي احتقاني قلبي:خطربیماریهای قلبی درافراد چاق بالاترازحد نرمال است.ازطرفی دیگرقلب برای پمپاژ خون نیازمند افزایش شدید فعالیت خود است درکنارآن قلب بایستی وزن بیشتری راتحمل کند تافرد بتواند جابجا شود ، این عوامل باعث افزایش خطرنارسائی قلبی می شود.
 سرطان: برخي مطالعات نشان داده اند كه چاقي باسرطان روده بزرگ درزن ومرد ، سرطان راست روده( ركتوم) وپروستات درمرد، وسرطان كيسه صفراو رحم درزن ارتباط تنگاتنگي دارد. چاقي بويژه درزنان يائسه با سرطان پستان مرتبط مي باشد.بافت چربي اهميت زيادي درتوليد استروژن دارد وتماس طولاني مدت باسطح بالاي استروژن مي تواند منجربه افزايش خطرسرطان پستان شود.
انجمن سرطان آمریکا اعلا م کرده که میزان مرگ و میر در بیماران سرطانی که 40 درصد اضافه وزن دارنددر مردان 33،1 برابر بیشتر ودر زنان نیز 55،1 برابر بیشتر می باشد.
 چاقی از مهمترین علل بیماریها ی مفصلی ،بویژه در ناحیه زانو می باشد.
 در افراد چاق میزان رهاشدن کلسترول در مجاری صفراوی افزایش می یابد. لذا احتمال بروز سنگ صفراوی ،عفونتهای مجاری صفراوی و نیز بروز سرطان صفرا افزایش می یابد.
 چاقی و اختلا لات ناباروری : چاقی با60 درصد اضافه وزن در مردان باعث کاهش تستوسترون ( هورمون جنسی مردان ) و پروتئین ها ی ناقل هورمونهای جنسی و از طرف دیگر باعث افزایش استروژن ( هورمون جنسی زنانه ) می شود که حاصل آن ناباروری و ژینکوماستی ( بزرگ شدن پستان در مردان ) است.در زنان هم باعث افزایش آندروژنها ( هورمون جنسی مردان ) و کاهش پروتئينهای ناقل هورمون جنسی شده که حاصل آن بروز اختلا لا ت قاعدگی ،عدم تخمک گذاری و سندروم تخمدانهای پولی کیستیک می باشد.همچنین احتمال زایمان سزارین ،افزایش فشار خون حاملگی ،دیابت حاملگی ،و عفونتهای ادراری در زنان حامله و چاق افزایش می یابد. جنین این مادران نیز با افزایش خطر اختلا لا ت کروموزومی و آسیبهای لوله عصبی(مثلا فقدان مغز) مواجه هستند.
 اختلا لا ت ریوی :چاقی ازچند طریق باعث اشکال در تنفس می شود. اولا توده چربی در قفسه سینه باعث افزایش کار عضلا ت تنفسی می شود. دوم آنکه توده زیاد چربی در شکم باعث کاهش فضای تنفسی می شود.مجموع این عوامل باعث اختلا ل در تهویه ریوی و نهایتا نارسایی احتقانی قلب می شود.
 افسردگی: يكي ازدردناك ترين جنبه هاي چاقي ، مي تواند رنجشهاي رواني حاصله ازآن باشد.امروزه به لطف دسترسي آسان به شبكه هاي ماهواره اي، اينترنت ونيزتبليغات نشريات هنري، گرايش جامعه وبويژه نسل جوان به حفظ ظاهرشده است.اغلب نيزجذابيت را معادل لاغري يا عضلاني بودن مي دانند.ازطرفي ديگربسياري ازمردم بغلط ، افراد چاق راآدمهائي تنبل وياپرخوربيكاره مي دانند.چاقها اغلب درمحيط كار، مدرسه، هنگام جستجوي شغل، ودررفت و آمدهاي اجتماعي دچارطردشدگي ويا تبعيض مي شوند. احساس نامطلوب طرد، خجالت يا افسردگي درميان اينگروه شايع است.
افزایش وزن سبب کاهش فعالیت ، کاهش رفت وآمد باسایرین ، عدم امکان انتخاب البسه متناسب و مدروزولذا ماندن بیشتردرخانه می شود.کاهش تماسهای اجتماعی و فشارروانی ناشی ازافزایش وزن سبب بروزعلائم افسردگی می شود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.