معیارهای چاقی

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیاشما چاق هستید؟ نمی توان بسادگی تحت تاثیرگفته دوستان ویا برداشتهای ذهنی، خود یا دیگران راچاق ویالاغربنامیم.به منظوراستانداردکردن درمان افراد چاق ویا لاغر، تعریف ما ازچاقی نیزمهم است.

روشهای مختلفی برای بررسی وزن افراد ولذا بررسی وجود چاقی ارائه شده اند که همگی آنها رامی توان دردو گروه عمده قرارداد:bmi
گروه 1 - روشهای مبتنی بروزن بدن:
این روش درافراد عضلانی ویا افراد با کاهش توده عضلات بدن خوب جواب نمی دهد.زیرا هدف ازبررسی چاقی ، محاسبه چربی مازادبدن است که سبب مخاطرات قلبی عروقی می شود.
الف) روش بروکا
این روش ساده وعملی ولی فاقد دقت کافی است.دراین روش کافی است عدد 100 را ازقد خود (به سانتی متر) کم کنید. مقدارحاصله درآقایان معرف وزن طبیعی و درخانمها پس ازکم کردن 10% ازعدد فوق معرف وزن طبیعی آنهاست.مقادیربالاترازاین اعدادبیانگرچاقی است.بطورمثال دریک فرد با قد165 سانتی متر، اگر100راکم کنیم مقدارحاصله 65 می باشد.حال برای یک آقا، وزن مطلوب 65کیلوگرم وبرای یک خانم باکسر10%(65×10%=5/6) تقریبا 58کیلوگرم می باشد.
ب) روش جدول وزن متناسب با قد
دراین روش توجهی به نوع اسکلت بندی فرد نشده است بلکه تنهابراساس یافته های آماری ، محدوده وزن متناسب با قدرادرمقاديرمختلف،مشخص نمود ه اند.کافی است قد خود را( به سانتی متر) دراین جداول بیابید و محدوده وزن نرمال خودرامشخص کنید.لذا دو جدول یکی برای آقایان ویکی نیزبرای خانمها تهیه شده است.

tabmard tabzan1

 

 

بطورمثال یک خانم با قد 170سانتی متری بطورمتوسط باید 59 کیلوگرم باشد.محدوده وزن برای این خانم بین 57 تا 61 می باشد.یعنی وزن بیش از61کیلوگرم ، چاقی محسوب می شود.

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.