معیارهای چاقی : روش چربی بدن

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گروه دوم ازروش های محاسبه چاقی

روشهای مبتنی برچربی بدن:
دراین روش ها اصولا میزان چربی بدن بررسی می شود.كه عبارتنداز:


الف) روش برجستگی شکم
دراین روش باید بدون لباس روی یک سطح کاملا مسطح وسفت درازکشیده، آنگاه یک خط کش رابگونه ای روی شکم قراردهید که یک سرآن روی استخوان جناغ سینه و سردیگرروی استخوان شرمگاهی(روی مثانه)قرارگیرد.بهترین زمان برای انجام این روش صبح قبل ازصبحانه ویا زمان خالی بودن معده می باشد.اگرخط کش روی دو استخوان قرارگرفت ، فرد چاق نیست واما اگریک سرآن بالا قرارگرفت شما چاق هستید.
ب)روش بررسی ضخامت پوست
بطورخیلی ساده می توان با نیشگون گرفتن پوست درناحیه قدام وخلف بازو، زیرکتف ویا جلوی لگن میزان قطرپوست ولذا تجمع چربی رابررسی کرد.اما برای بررسی دقیقترمی توان ازوسیله ای مکانیکی جهت ضخامت سنجی بافت چربی زیرجلدی کمک گرفت.
شيوه اندازه گيري ضخامت پوست
دراین روش با استفاده از درصد چربي بدن،شدت چاقي مشخص می شود .این روش تقریبا دقیقتراست وبرای مواردی که نیازبه عمل جراحی جهت کاهش وزن باشد بکارمی رود.لذا درشرایط عادی بهتراست ازروشهای دیگرکمک گرفت.
شیوه کاربدین گونه است که ضخامت پوست پشت بازورادرحدفاصل نصف بین سرشانه تا آرنج درست دروسط بازو، بین دو انگشت گرفته و با دستگاه اندازه گیری واگرموجود نبودبکمک پرگارقطرآن را مشخص می کنند.آنگاه بکمک جدول زیربراساس سن ، ضخامت طبیعی پوست پشت بازودرزن ومرد مقایسه می گردد.اگرعدد شما بیشترازاین اعداد باشد، معرف چاقی شماست.

 

سن

حداكثر ضخامت پوست

پشت بازو

(ميلي متر ) مردان

حداكثر ضخامت

پوست پشت بازو

(ميلي متر ) زنان

17

14

26

18

15

27

19

15

27

20

16

28

21

17

28

22

18

28

23

18

28

24

19

28

25

20

29

26

20

29

27

21

29

28

22

29

29

22

29

50-30

23

30

 

جدول نمايه توده بدن( BMI ) براي بالغين
ابتدا كافي است قد خودرادرستون سمت چپ بيابيد، آنگاه دررديف افقي مربوطه حركت كنيد تا به ستون عمودي كه وزن شما رانشان مي دهد برسيد، درهمان ستون بطرف بالا حركت كنيد، درراس هرستون عدد مرتبط به نمايه توده بدن باتوجه به همان قد ووزن درج شده است.دراين جدول ، طيف 18.5 الي 24.9بيانگرطيف تندرستي ، از25 الي 29.9 بيانگراضافه وزن ، وسرانجام مقدار30 به بالا معرف چاقي است.
(اين جدول براساس پوند واينچ مي باشد.مقاديرستون اول سمت چپ ، قد رابه فوت واينچ نشان مي دهد.هرفوت معادل 30 سانتي متروهراينچ معادل 2.5 سانتي متراست.هرپوند وزن نيزبرابراست با450گرم.
بنابراين طبق اين جدول خانه ستون اول سمت چپ بالا كه عدد "10'4 خوانده مي شود ، برابر است با 4فوت ( معادل 120 سانتي متر) و 10 اينچ( 25سانتي متر) كه مي شود: 145 سانتي مترقد.وعدد مجاورآن كه 91( پوند) مي باشد معادل است با 41كيلوگرم وزن.)

bmi

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.