موانع رژیم غذایی

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


رژیم غذائی ومشکلات آن :تاکنون بارهاوبارها اقدام به گرفتن دستورات غذای ازپزشک معالج خود نمود ه اید . اما هنوزهم ازچاقی مفرط دررنج و تعب هستید، چرا؟

راستي چرابرخي مي توانند به اهداف خودبرسند ، اما بسياري ازمانمي توانيم وياشايد نمي خواهيم؟
ناكامي دررسيدن به وزن مطلوب مي تواند علل گوناگوني داشته باشد، اما صرف نظراز علت ها ي طبي مثل كمكاري تيروئيد، كه بايد توسط پزشك تشخيص ودرمان گردد، علت ها ي عمده عدم موفقيت دررسيدن به وزن مطلوب عبارتنداز:
الف)مسائل رواني:مهمترين آنها را مي توان دردودسته كلي فداکاری و نقد درون،قرارداد.
ب) رژيم گرفتن غلط.هماني كه به رژيم يويو معروف است.

break weight loss hurdle
فداكاري
فداكاري باعث مي شود كه شما نيازهاي ديگران رامقدم برخودبدانيد.مادري كه مي خواهد وزن كودك خودرابه حدمطلوب برساند، ممكن است درانجام مرتب برنامه ورزش ورژيم كاهش وزن خود ناتوان باشد.فرزندي كه براي تهيه داروهاي مادربيمارخود درگيرپزشك وداروخانه است، شايد نتواند به ورزش مرتب روزانه خود برسد.پدري كه درگيرتامين زندگي خانواده است، شايد فرصت شركت درورزشهاي باشگاهي ويا راهپيمائي روزهاي تعطيل رانداشته باشد.اين مثالها وخيلي هاي ديگربراي شما آشناست . تمام اين داستانها، نمونه هائي ازفداكاري هستند.
تقدم دیگران برخود، مي تواند شما رانسبت به خودتان بيگانه كند كه حاصل آن چيزي جزنااميدي وخستگي روحي وجسمي نيست.همه اين عوامل سبب خواهند شد تا شما نتوانيد به برنامه صحيح تغذيه اي خودرسيدگي كنيد.اما بخاطربسپاريد كه رعايت وضعيت خودتان( تغذيه صحيح، كنارگذاشتن زمان مناسبي براي ورزشهاي انفرادي ويا گروهي بادوستان، وايجاد تعادل درزندگي شخصي) نه تنها سبب مي شود كه انرژي بيشتري براي شما تامين كند بلكه به شما اجازه خواهد داد تا به ديگران بهترخدمت كنيد.هرآنچه باشيد،مادر،دختر، حرفه اي، دوست شفيق، داوطلب امورخيريه ويا هرچه ،زماني نيزبراي خود كناربگذاريد .بدينگونه مي توانيد خدمت گذار بهتري براي خود وديگران باشيد.
براي افرادي كه ذات فداكاري دارند، گفتن اين حرفها ساده ترازانجام دادنشان است، اينجا راههاي عملي رسيدن به اين توصيه هارابيان مي كنم:
I. علائم تنش راشناسائي كنيد.دقت كنيد كه بدن انسان چگونه به حوادث واكنش مي دهد.نشانه هاي تنش مي تواند جسمي ويا ذهني باشد.نشانه هاي جسمي عبارتنداز:افزايش ضربان قلب،سردرد، كمردرد، رودل وسوء هاضمه، خستگي ، بي اشتهائي وگاهي افزايش اشتها،چين افتادن پيشاني، خواب آشفته،يبوست ويا اسهال بخصوص متناوب،نفخ شكم وصداي روده. نشانه هاي ذهني (رواني) عبارتنداز:اضطراب، اغتشاش فكري، افسردگي، بي خوابي، احساس نااميدي، فراموشي .
II. هرگاه دچارچنين علائمي شديد، نگران نباشيد. روش ها ی مقابله رانيزبياموزيد تا ازشدت اين تنشها بكاهيد.اين روشها شاملند بر: ورزشهاي تنفسي، مراقبه، راه پيمائي، ريلاكسشن.بنگريد كه كدام روش براي شما مثمرواقع مي گردد.
III. برنامه اي براي مراقبت ازخويشتن داشته باشيد.تمام لحظات روزانه خودرابرنامه ريزي كنيدبگونه ايكه هميشه فرصت داشته باشيد، بدون عجله كاركنيد ، وايام خودرابدون تنش بگذرانيد.تمامي بايد ها ونبايدهاي روزانه خودرابه طبع اين برنامه پيش ببريد.دست كم روزي 15 دقيقه رابه كاري مشغول شويد كه تنشهاراازشما دورسازد.براي اينكارمي توانيد خيلي ساده فقط " چرت" بزنيد، يا كتاب داستان ويا مجلات فكاهي وسرگرم كنند ه مطلوب خودراورق بزنيد.نكته مهم: هرگزروزنامه نخوانيد، اخبارازهرنوع آن تنش آور هستند.
IV. زندگي راساده بگيريد.همه چيزرادست كم بگيريد، البته درزندگي خودجدي ومصمم باشيد.زمانيكه برنامه روزانه خودرايادداشت مي كنيد، يكباربدقت به آنها بنگريد.آيا مي توانيد برخي اقلام راحذف كنيد( بعبارتي انجام دادن آنها خوب است اما ضروري نيست)،به كسي ديگرواگذاركنيد(نيازبه انجام آنهاست ، اما ديگري نيزمي تواند آنها راانجام دهد)،يا درمقياس كمتري انجام دهيد(نيازبه انجام آنهاست، اما لازم نيست كه حتما امروزويا هرروزديگري دراسرع وقت انجام گيرد)؟دراينصورت مي توانيد برنامه خودرامنظم تركنيد وزمان بيشتري براي خودآزادكنيد.
نقد درون
"بازهم ورزش عصرانه رافراموش كردم، چرانمي توانم برنامه كاهش وزن خودراپيگيري كنم؟"
" چرااين كيك راخوردم، چقدرضعيف هستم.هرگزنمي توانم وزن خودم راكم كنم."
آيا هيچ يك ازمطالب فوق به ذهن شما خطوركرده است؟ اگرچنين است،‌شمايك نقد كننده دروني داريد كه مادام شما رانكوهش مي كندوهرگونه كم وكاستي درمورد ناتواني ويا شكست شما دراجراي دقيق يك برنامه كاهش وزن رابه رخ شما مي كشد.پژوهشگران نشان داده اند كه ميزان خوش بيني شما درميزان موفقيت شما درحفظ يك رژيم غذايي موثراست.
چگونه مي توانيد خوش بيني رافراگيريد؟ابتدا به گفتگوي دروني خود گوش فرادهيد ودقت كنيد كه درطول روزپاسخ شما چه بوده است.ممكن است هنگامي كه ازيك رژيم غذايي پيروي مي كنيد دچاريك رفتارمتناقض شويد، بعبارتي خودرابخاطرهرذره كالري اضافه اي كه مصرف مي كنيد دائم زيرضربات شلاقهاي ذهني خود قراردهيد.ازاين موضوع برحذرباشيد، هرگاه چنين اتفاقي افتاد، اندكي بازگرديد واين گفتگوي دروني منفي خودرابازبيني كنيد.
درمرحله بعد، افكارتائيد كننده واميدواركنند ه راجايگزين انديشه هاي نقد كننده خود نمائيد.افكارتائيدي معمولا با"من مي توانم"يا " من هستم" شروع شده وبارفتارمثبتي كه متناسب شخصيت شماست ختم مي شود.بطورنمونه اگربه مهماني مهمي دعوت شده ايد كه شام مفصلي نيزتدارك ديده اند، عادت متعارف شما به شما چنين تلقين خواهد كردكه:
"من هرگزنمي توانم به مهماني بروم مگرآنكه به رژيم خودم خيانت كنم"
درحاليكه مي توانيد افكارمثبت باحالت تائيدي راجايگزين اين انديشه كنيد، مثل:
"من مي توانم ازمهماني لذت ببرم، بدون آنكه زياده روي كنم"
زماني كه شما موارد متعدد شكست رادربرنامه كاهش وزن خود داشته باشيد ، تنها كاراين است كه خودراببخشيدوبه تجارب خود بعنوان فرصتهايي براي آموختن بيشترورشد هرچه فزونترنگاه كنيد.انجام تكنيك ذيل توصيه مي شود:
شيوه 4 مرحله اي:
1. خودراببخشيد.قصورشما تنهايك حادثه بوده است.حادثه اي كه تجربه شمارابيشترنموده وباعث شده تا براي رسيدن به نتايج متفاوتي درآينده آماده باشيد.
2. وضعيت وپاسخ خودراارزيابي كنيد.كجابوده ايد؟باكي بوده ايد؟چه كاري انجام داده ايد؟همانطوركه اندكي به گذشته بازمي گرديد بنگريد كه چه چيزي باعث بروزاشتباه دربرنامه شما شده است و شما چه كاري براي پيشگيري ازآن مي توانستيد انجام دهيد.بخاطرداشته باشيد كه دوستان ناباب هميشه دركمين شما هستند.خواه عمدي ويا غيرآن ، يك تعارف برای خوردن بيشترويا بي اهميت نشان د ادن رژيم شما، مي تواند پاياني باشد برجريان كاهش وزن.پس ، قاطعانه راه رابردوستان ونصايح آنها ببنديد.
3. برنامه اي براي پيشگيري ازبروزاين حوادث درآينده بريزيد.زمانيكه بارديگرباچنين اشتباهي مواجه شديد، بيان شما،‌احساس شما و،واكنش شما چيست؟ازهمین حالا ،پاسخهای خودراآماده کنید.
4. برنامه خودراخلاصه ومروركنيد.برنامه كاري خودرابراي كاهش وزن،بطورذهني ويا با يك دوست تمرين كنيد.
رژیم یویوچیست؟
همه ما و شماهائی که نمی توانیم ازمشکلی بنام اضافه وزن رهائی پیداکنیم درواقع گرفتار نوعی رژیم غذایی نامحسوس بنام رژیم یویو( yo-yo dieting) گشته ایم.
یکی ازمشکلات افرادی که بدون رعایت توصیه مفید ورزش برای همیشه ، تنها بدنبال گرفتن رژیم غذایی هستند ابتلاء به پدید ه ای معروف به رژیم یویو ویا چرخه وزن می باشد.بعبارتی بسیارساده شما ازیک رژیم چند ماهه کاهش وزن تبعیت می کنید ، اما بااتمام رژیم مجددا دچارافزایش وزن می گردید.واین چرخه چاقی - لاغری برای همیشه ادامه می یابد مگرآنکه درجائی این چرخه شکسته شود.تنها عاملی که می تواند چرخه معیوب چاقی - لاغری ویا همان رژیم یویو راازهم بگسلاند ، انجام فعالیتهای مرتب بدنی وورزش برای همه عمراست.حتی اگرشما درمقایسه با گذشته کمترنیزبخورید اما ورزش نکنید بازهم دچاررژیم یویو خواهید شد( یعنی سرانجام وزن شما افزایش خواهد یافت) . اما چگونه؟
تصورکنید قبل ازانجام یک دوره رژیم کاهش وزن، نیازروزانه بدن شما به کالری چیزی درحدود 2000 کالری باشد.اما پس ازچند هفته رعایت یک رژیم کاهش وزن شدید(مثلا روزانه 1500کالری) بدون انجام ورزش ، میزان سوخت متابولیک شما بطورطبیعی کاسته خواهد شد.زمانیکه شما پس ازمدتها ازرژیم غذایی خود دست می کشید( چون بدیهی است رعایت یک رژیم خشک و خالی برای مدتهای طولانی امکان پذیرنیست)،وبه تغذیه معمولی بازگشت می کنید ، حال ممکن است نیازروزانه شما به کالری درحدود 1850 کالری (ویا بعبارتی روزانه 150کالری کمترنسبت به وضعیت اولیه ) باشد.گرچه نسبت به ابتدای دوره که نیازشما 2000 کالری بوده است ، کالری جدید کمتراست اما اگرهمچون ابتدای دوره چاقی خود غذابخورید، نسبت به کالری ایام رژیم گرفتن شما بسیاربیشتراست،مفهوم آن اینست که شما روزانه حدود نیم کیلوگرم افزایش وزن خواهید داشت . یعنی اینکه تمام کوششهای چندین ماهه شما برای کاستن وزن به هدررفته است.
چرخه رژیم یویو
بطورخیلی خلاصه شما درچرخه ای قرارگرفته اید که همچون یویو( یک وسیله بازی کودکانه) درحال پس وپیش رفتن هستید بی آنکه به مقصد خود برسید.این چرخه بدین قراراست:
1. شما یک رژیم کاهش وزن سریع رابدون افزایش فعالیت بدنی شروع می کنید، که حاصل آن کاهش میزان سوخت وسازمتابولیک ولاجرم کاهش وزن است.
2. شما رژیم خود رابه پایان می رسانید.
3. حالا شما به مصرف عادی غذا وشاید هم مصرف زیادترآن ( چون ماهها ازغذاهای خوشمزه بدوربوده اید) برمی گردید.
4. درنتیجه مجددا افزایش وزن شما شروع می شود ، که علت آن پائین بودن میزان سوخت وسازمتابولیک شماست( چون شما فعالیت بدنی کافی نداشته اید) ویا آنکه به غذاهایی که مدتها برای شما ممنوع شده بوده است، مشتاق ترشده اید.
5. حالا ازوزن زیاد خود مجددا خسته وناامید شده اید، پس دوباره درجستجوی رعایت یک رژیم غذایی جدید هستید.
6. بازهم میزان سوخت وسازمتابولیک شما کمتروکمترمی شود وبا قطع رژیم شما چاق وچاقترمی شوید.
7. این چرخه ادامه دارد
چگونه اين چرخه را بشكنيم؟
خيلي ساده است.ابتدا تصميم خودرابراي كاهش وزن طي مدتي طولاني بگيريد.هرگزانتظارنداشته باشيد اضافه وزني كه طي سال ها ی متوالي بدست آورده ايدراتنهاطي چندماه كم كنيد.اگرمي خواهيد ازاميدبه زندگي طبيعي برخوردارباشيد، كه دركشورماايران براي زنان حدود 80وبراي مردان تقريبا70سال است، بنابراين برنامه زندگي سالم خودرابراساس تغذيه صحيح همراه باورزش مناسب به مدت مابقي عمرخودآماده كنيد.چنانچه 25ساله هستيد، بنابراين كاهش وحفظ وزن شما بايد طي 45 الي 55 سال آتيه ادامه داشته باشد.
هرگزگول تبليغات رانخوريد.تاكنون هيچگونه رژيم ويا داروئي كه بتواند شما راطي مدت كوتاهي لاغركند، موجوديت نيافته است.حتي رژیم ها ی معروف به رژيم 3روزه يا 3ساعته نيزاگربخواهند موفق عمل كنند بايدمبتني بررعايت يك تغذيه صحيح براي همه عمرباشند.
كاهش وزن نبايد كمترازيك كيلوگرم درهفته باشد.بيش ازآن سبب تخريب توانائي هاي بدن وحفظ وزن جديد شما خواهد شد.
ورزش وفعاليت جسماني درهرگزفراموش نكنيد.اندكي ازفناوريهاي روزدنيا (اتومبيل، دستگاههاي كنترل راه دور،آسانسور)فاصله بگيريد.
بجاي 3وعده غذاي مفصل درروز، بهتراست چندين وعده غذاي اندك بخوريد.
يك اصل مهم: نه گفتن راتجربه كنيد.غذاخوردن وچاقي نيزنوعي اعتياد محسوب مي شود.نظيرهمه افراد معتاد كه با تعارف يك نخ سيگارويا هرماده مخدرتوانائي گفتن "نه" راندارند.افراد چاق نيزنسبت به خوردن همين ضعف راداراهستند.بنابراين تمرين كنيد كه دربرابرحوس خوردن " نه " بگوئيد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.