برده داری نوین آمریکا
بردگان نوین آمریکا
زایمان پس ازپیوندرحم
حاملگی پس ازپیوندرحم
داستان سه نسل
داستان سه نسل
پیوندسر
اولین اقدام برای پیوندسر

پرستارمهربان

قهرمان ملی آلمان یک قاتل است.

نشانه های سرطان
باعلامت های سرطان آشناشویم
پیوندپوست
تغییرچهره واقعی
درمان گیاهی درد
درمان دردمفاصل باطب گیاهی
خلیج همیشه فارس
سخنگوی ملت درمیان اعراب
Arrow
Arrow
Slider

یازده علامت سرطان

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در بهداشت وپیشگیری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"خرچنگ"[سرطان] تنهاواژه ای است که حتی بامشاهده آن نیزترس به جان آدمیزان می افتدوتنهابیماری است که حتی شنیدن احتمال به ابتلاء آن نیز،خواب رابرشما حرام وآرامش زندگی شمارابرهم می زند.امااگربیماری رابموقع شناسایی کنید،احتمال غلبه برآن بسیاربالاست.

بدیهی است که بسیاری ازعلائم بیماری های بدخیم ،سرطان ، باسایربیماری ها مشترک است مثل بی اشتهایی وکاهش وزن.امابهتراست که  بامشاهده هرگونه علامتی که مشکوک به سرطان است ،بجای آنکه افسوس زندگی رابخورید،خودرابه پزشک نشان دهید.

 دراینجا 11 علامتی که هرگزنبایدفراموش کنید،به شماارائه داده می شود.بخصوص به آخرین علامت که ممکن است براحتی فراموش شود،توجه کنید.

 

 

یازده علامت سرطان
ازاینجاشروع کنید.
خستگی
احساس خستگی یا تجربه عدم طراوت همیشگی ،اغلب علامتی ازپایان بسیاری ازبیماری ها ازجمله سرطان است.
سرطان هایی مثل سرطان کولون یالوسمی می تواندباعث این علامت شود.اگرشمادچارخستگی بیش ازحدشده ایدکه تاکنون آن راتجربه نکرده ایدوازلحاظ زمانی ادامه دارد،توصیه می شود باپزشک خودتماس بگیرید.
کاهش وزن شدید
کاهش وزن شدید وبدون توجیه
چنانچه دچارکاهش وزن سریع شده اید وهیچگونه توجیهی برای آن ندارید،بایدبه فکرسرطان باشید.
دردمداوم
درددائمی که علتی برای آن شناخته نشودمی تواندعلامتی ازسرطان باشد،بخصوص اگرتحت درمان باشدولی تسکین پیدانکند.
درد،بسته به محل آن،می تواندبیانگرتومورمغزی ،سرطان روده ویا سرطان خون باشد.
توده دربدن


هرگاه توده ای دربدن خودمشاهده یالمس کردید،یاهرگونه تغییری درپوست خوداحساس نمودیدبایدبه پزشک خودمراجعه کنید.
البته بسیاری ازاین تغییرات پوستی،خوش خیم هستندونبایدباعث نگرانی شما شوند.

تب ناموجه
سرطان برسیستم ایمنی اثرمی گذاردوباعث تب می شود.تب بدنبال سرطان معمولا یک علامت تاخیری است .بعبارتی زمانی منجربه تب می شود که بیماری درمراحل انتهایی خودباشد.امادرسرطان های خون مثل لنفوم ولوسمی همان ابتدانیزمشاهده می گردد.
تغییرات پوستی
حتمانمی دانید،ولی بخاطربسپارید که سرطان پوست ازشایعترین سرطان های انسان است وبهترین شیوه تشخیص آن نیزدقت به تغییرات پوستی دربدن خودتان می باشد.
هرگونه کک ومک جدید،خال یازگیل تازه ویاهرگونه افزایش اندازه ،تغییررنگ یانشت خون درخال های قدیمی بدن خودراجدی بگیرید.قرمزی ناموجه ،خارش غیرعادی وخونریزی های نامشخص ازپوست می تواندعلامتی ازسرطان باشد.
سرفه مداوم
هرگاه سرفه ای داریدکه به درمان پاسخ نمی دهد،دیگربه فکرسرماخوردگی وعفونت تنفسی نباشید.
اگربعلت سرفه دچاردردقفسه سینه ،شانه یاناحیه کمرشدید،به فکرسرطان باشید.
تغییردرادرارومدفوع
احساس نیازبه مدفوع کردن یاادرار بیش ازاندازه ،که درمقایسه باگذشته بیشترومکررشده است،چنانچه بادرمان عادی پاسخ ندهدمی تواندازعلائم سرطان دستگاه گوارش یا مجاری ادراری باشد.
علائم سرطان پروستات ،درمردان،شامل دردهنگام ادرارکردن ومشاهده خون درادرارمی باشد.
خونریزی غیرعادی
اگرسرفه خون آلودداشتید،یک علامت مهم ازسرطان بخصوص سرطان ریه است.
سایرانواع خونریزی هاکه باید به فکرسرطان باشیدخونریزی ازروده و خونریزی ازناحیه تناسلی
(واژن ،مجاری ادراری) است.
مشکلات بلع
اگرهنگام بلع دچارمشکل شدید یا سوء بلع پیداکردید،می تواندعلامتی ازسرطان معده ،مری یاسرطان حنجره باشد.
این علائم همیشه بیانگرسرطان نیست ،دربیماری های گوارشی نیزدیده می شود،امابایدبه پزشک خودمراجعه کنید.
سایرعلائم
علائمی که تاکنون گفته شدازشایعترین یافته های سرطان می باشد،ولی علائم دیگری نیزهستندکه بایدبه آن ها توجه داشت.
این علائم می تواندتورم اندام وتغییرکلی دربدن شما ویاحتی احساس شماباشد.مثلا تغییرات خلقی ،افسردگی ویا گوشه گیری جدیدمی تواندعلامتی ازسرطان باشد.
Slider

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.