جستجوی علائم

در . ارسال در منابع ومراجع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برخی ازسایت ها به شماکمک می کنندکه با چندکلیک برعلائم ونشانه های بیماری ویا کلیک برتصویر،بتوانید محدوه تشخیص های خودراکوچک نموده وسریعتربه شناسائی بیماری خودبرسید.

 

Medicinenet

دراین وب سایت ،شما می توانیدبرای خودیا سایرین وبراساس جنسیت وسن بیمار،به تشخیص بیماری خودبرسید.

Mayoclinic

دراین سایت،ابتداباید یک علامت یانشانه بیماری راانتخاب کرده وسپس به تشخیص های مختلف آن برسید.

Bmj

بخشی ازوب سایت ژورنال طبی بریتیش که فهرست کاملی ازعلائم ونشانه های بیماری ها رابرحسب الفباء ارائه داده است.

Isabelhealthcare

دراین سایت شما می توانید براساس سن بیمارونوع تشخیصی که می شناسید ویا براساس گروه سنی ،جنسیت بیماروسپس انتخاب محل سکونت ودرج برخی ازعلائم بیماری،به تشخیص بیماری خودبرسید.

Healthychildren

یک سایت خوب برای تشخیص افتراقی بیماری های کودکان، که به دوصورت براساس اجزاء بدن ویا علائم بیماری ها عمل می کند.

myhealth.alberta

بررسی علائم ونشانه های بیماری براساس اجزاء بدن بسته به جنسیت وسن وسال بیمار.کافی است روی اندام موردنظرکلیک کنید.