تازه های بیماری ها و اختلالات

سوء مصرف مواد توسط مادران باردار

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مادران باردارچنانچه طی حاملگی دچاراعتیادبه موادمخدر،سنتی یا صنعتی،شوندنوزادتازه متولد خودرادرمعرض خطرات فراوانی ازبیقراری گرفته تا تشنج قرارمی دهند.دراین مقاله پیرامون نحوه بررسی اینگونه مادران وشیوه درمان نوزادتازه متولدشده بحث می شود.

 

تشخیص سندروم محرومیت :

pregnancy and drug abuse

الف) شرح حال کامل پزشکی وسایکولوژیک،شامل مصرف هرنوع دارو

 1. مواردیکه باسوء مصرف مواددرمادران همراهی دارد:
 2. مراقبتهای ضعیف پره ناتال ویافقدان آن
 3. زایمان پره ترم
 4. پارگی پلاسنتا
 5. زایمان فوری
 6. تقاضای مکررمادربرای داروهای مسکن
 7. علائم سوء مصرف موادمادران درنزد نوزادان
 8. کوچک برای سن بارداری(SGA )
 9. میکروسفالی
 10. سکته نوزادی ویا هرنوع انفارکتوس شریانی
 11. هریک ازنشانه های مندرج درجدول 1

ب) تستهای تشخیصی

درصورت شک به محرومیت داروئی،تست ادراری تقاضا کنید.آنالیزمکونیوم،به بررسی کاملترالگوی اعتیادمادرکمک می کند اما گرانتراست.آنالیزموهای نوزادمی تواند به بررسی اعتیادمادردرسه ماه گذشته کمک کند.امارشد موهاتدریجی بوده وممکن است اعتیاداخیررانشان ندهد.بهتراست کاربردنتایج تست مثبت رابررسی کنید.درزیر،نکته نظرات مارادرموردانجام تست مشاهده می کنید.

1.انجام تست

 1. هدف:تست مثبت ادرار می توانداهداف متعددی داشته باشد.
 2. i. ارزیابی کامل تشخیصی نوزادمبتلا به علائم وابستگی داروئی یا محرومیت(مثل تشنج،یا لرزش)
 3. ii. مارکردرمعرض خطربودن برای تاخیرتکامل عصبی است.و

جدول 1:سندرومهای محرومیت درنوزادان

علائم سندروم محرومیت درنوزادمادران معتاد

 

 

 1. نوزادان سمپوماتیک
 2. i. انجام تست برای تمامی نوزادانی که علائم زیررادارندتوصیه می شود.:
 • محدودیت رشدشدید داخل رحمی(IUGR)
 • علائم مطابق بامحرومیت یاوابستگی نوزادبه داروها(ساکینگ ضعیف،تحریک پذیری،لرزش،تشنج،احتقان بینی،عطسه وخمیازه،اشتهای فراوان،استفراغ،رگورگیتاسیون،اسهال،کاهش وزن،اتساع شکم)
 • تحریک پذیری سیستم عصبی مرکزی،و
 • علائم مطابق باخونریزی داخل جمجه ای،مثل تشنج فوکال یا پارزی.
 1. ii. سیاست بیمارستان باید مبتنی برارزیابی نوزادان براساس پذیرش اولیه بعنوان بررسی کامل نوزاد ازلحاظ تندرستی باشد.بعبارتی نیازی نیست که بطورجداگانه تائیدیه والدین جهت تست اعتیادنوزادگرفته شود.البته پزشک مسئول باید والدین راآگاه سازد.
 2. نوزادان آسمپتوماتیک
 3. i. موافقت ویژه والدین باید درموردنوزادان بدون علامت گرفته شود.
 4. ii. تست نوزادان بدون علامت درمواردزیرتوصیه می شود:
 • فقدان مراقبتهای کافی پره ناتال
 • سابقه قبلی ویاکنونی اعتیادوالدین،یا
 • جداشدگی جفت.

البته این معیارها،فقط راهنمای پزشک برای تشخیص بهتراست.

2.ارجاع.

نکته:داروهای تجویزی به مادرمی تواندتفسیرتست هارامشکل سازد.مدت زمان مثبت ماندن نتایج نیزبسته به موادمتفاوت است:

 1. کوکائین:تا4 روز
 2. هروئین:2تا4 روز
 3. فنسیکلیدین:2تا4 روز
 4. ماری جوانا:2تا5 روز

ج)مادران معتاد،درمعرض خطرسایربیماریهانظیربیماریهای مقاربتی،سل،هپاتیت بی وسی،و ایدزمی باشند.حدود30% زنان بارداربرای ویروس  HIV  مثبت هستند.

b . محرومیت درنوزاد

شروع علائم ازبلافاصله بعدازتولدتا2هفته بعد،بطورمتوسط 24 تا48 ساعت،متفاوت است.شایعترین علل محرومیت درنوزادان ،آمریکا،متادون،هروئین وکوکائین هستند.

 1. شدت محرومیت:علائم ناشی ازمحرومیت به اعتیادهای چندداروئی،شدیدترازاعتیادبه متادون است.این نوع نیزشدیدترازعتیادبه هروئین یا کوکائین به تنهائی است.
 2. متادون:جهت درمان اعتیادبه هروئین درزنان بارداراستفاده می شود.
 1. در75 الی 90% نوزادان منجربه محرومیت می شود.نوزادان ترم بیشترازپره ترمها،علامت دارهستند.
 2. شدت علائم به مصرف مادربستگی دارد.
 3. حفظ مصرف مادربه کمتراز20میلی گرم متادون روزانه،علائم نوزادی رابه حداقل می رساند.
 4. برخی نوزادان دچارعلائم محرومیت تاخیری می شوند،که دونوع است:
 5. علائم بلافاصله بعدازتولد ظاهرشده ،بهبودیافته،و2تا4 هفته بعدآشکارمی شود.
 6. علائم ابتدادیده نمی شوند،اما 2تا3 هفته بعدآشکارمی شود.
 7. آثارمتادون برنوزاد:
 8. کاهش وزن تولد،قد،ومحیط سر
 9. آشفتگی خواب
 10. کاهش رفتارتعاملی
 11. کاهش آرامش
 12. ترمور
 13. افزایش تنوسیته عضلانی
 14. تشنج ناشی ازمحرومیت
 15. پنوموگرام غیرعادی
 16. افزایش احتمال سندروم مرگ ناگهانی
 17. مطالعات پیگیری نشاندهنده افزایش شیوع پرکاری،اختلالات آموزشی ورفتاری،وتطابق ضعیف اجتماعی است.که البته می تواند بیشترناشی ازعوامل محیطی باشد تاتماس بامتادون.
 1. تشخیص افتراقی،حتی درصورت اطمینان ازاعتیادمادرعبارتنداز:هیپوگلیسمی،هیپوکلسمی،هیپومنیزیمی،سپسیس،ومننژیت.

درمان محرومیت نوزادی

هدف درنوزاد،عدم تحریک پذیری،عدم استفراغ یااسهال بوده ،تغذیه وخواب خوب بین دفعات شیرخوردن است،وانگهی سداسیون شدیدنیزانجام نشود.هرگزبه نوزاد،نالوکسان ندهیدزیراسبب بروزناگهانی سندروم محرومیت می شود. (به جدول امتیازبندی مراجعه کنید)

 1. درمان علامتی:40% نیازی به درمان ندارند.مراقبتهای علامتی شامل است بر:قنداق کردن،بغل کردن،تکان دادن، وقراردادن نوزاددراتاق آرام وتاریک،وتجویزفورمولای هایپرکالریک(24 کالری درهر30میلی لیتر).
 2. دارو:نوزادان مقاوم به درمان علامتی،نیازمند داروهستند.بهتراست برای شروع دارو،ازجدول امتیازبندی استفاده شود.امتیازکلی 8 یابالاترکه 3 بارتکرارشود،بیانگرنیازبه مداخله داروئی است.زمانی که امتیازنوزاد به 8 یابالاتررفت،بهتراست فاصله بین سنجش امتیازهارااز4 به 2 ساعت کاهش دهیم.زمانیکه درمان مطلوب برای 72 ساعت حاصل شد،دوزداروبتدریج تاقطع کامل ،کاسته شود.بهتراست نوزادبرای 2تا3 روزقبل ازترخیص تحت نظرباشد.ازروشهای داروئی موجود(شربت تریاک،مورفین،فنوباربیتال)،هنوزهیچکدام ارجحیتی بردیگری نداشته اند،که خودنیازمند مطالعات بیشتری است.
 1. محلول مورفین نوزادی(NMS):باغلظت 0.4 میلی گرم درمیلی لیتر،داروی انتخاب ماست.زیرا1) جایگزین فارماکولوژیک است،2)تمام نشانه هاراکنترل می کند،3)کمترازسایرداروها،سبب تضعیف ساکینگ می شود،4)حاوی مواداضافی اندکی است.

دوزمعادلی ازمورفین درمحلول اوپیوم نوزادی (NOS ) وجوددارد.محلول  NMS عاری ازالکل،موادنگهدارنده ویاکامفوربوده وفقط باآب ترقیق می شود.بنابراین داروی انتخابی است.پایداری این محلول بیشترازشربت معطراپیوم(DTO) می باشد.

دوزمصرفی محلول مورفین /اپیوم براساس امتیازمحرومیت(abstinence score) بدینقراراست:

جدول امتیازدهی به نوزادمادران معتاد

زمانیکه دوز NMS or NOSبیش از2میلی لیتردرکیلوگرم روزانه شود،می توان ازفنوباربیتال جهت کنترل تحریک پذیری نوزاداستفاده کرد.برخی نوزادان نیازمندتکراردوزداروبیش ازهر4 ساعت هستند.زمانیکه دوزکافی بدست آمدوامتیازنوزادکمتراز8 برای 72 ساعت شد،دوزدارورا10% روزانه کم می کنیم.اگرباکاهش دوز،امتیازبیش از8 شد،آخرین دوزموثررابایدمجددشروع کرد.زمانیکه دوزروزانه کمتراز0.3 میلی لیتردرکیلوگرم شد،می توان NMS or NOS راقطع کرد.البته زمانیکه امتیازنوزادپائین آمدبایدمطمئن شدکه دچاردوزمازاد(overdosage ) نشده ایم،که علائم آن عبارتنداز:خواب آلودگی،یبوست،ساکینگ ضعیف،هیپوترمی،دپرسیون تنفسی،آپنه،برادیکاردی،ونهایتانارکوزشدید توام باکاهش هوشیاری.دراینصورت باید داروهاقطع شود تازمانیکه امتیازنوزادبه بالای 8 برسد.

 1. NOS (DTO)..اگرمحلول مورفین فراهم نبود،می توان ازمحلول اپیوم استفاده کرد.شربت معطراپیوم( )،یک محلول هیدروالکلیک بوده ومعادل مورفین 1% است.این محلول راباآب مقطرتا25 باررقیق کرده تاغلظت وقدرت آن به حد پارگوریک{  paregoric (0.4 mg of morphine/mL) } برسد.این مخلوط ترقیق شده را NOS می نامند.دوزآن نیزنظیرمحلول مورفین است.
 2. پارگوریک حاوی 0.4% اپیوم،معادر بامورفین 0.04%(0.4 میلی گرم درمیلی لیتر) است.دوزنیزنظیرمواردقبلی است.بعلت آثارناشناخته آن ،موردنظرمانبوده است.
 3. فنوباربیتال:دوزاولیه 20میلی گرم درکیلوگرم می باشد.هرگاه درسه بارامتیازبندی متوالی ،امتیازنوزادبیش از8 باشد ویادر2نوبت بیش از12باشد،می توان 10میلی گرم درکیلوگرم هر8تا12 ساعت تکرارکرد.تازمانیکه دوزتوتال به 40 برسد.بسته به دوزاولیه،دوزنگهدارنده رامی توان دادکه فاصله زمانی آن 24 ساعت است.فنوباربیتال رامی توان خوراکی یا تزریق عضلانی داد.

addict3

بابهبودعلائم،روزانه 10% دوزداروراکم کنید.اگرمشکل نوزادمحرومیت ازداروهای غیرنارکوتیک یا ناشی ازمصرف چندین داروباشد،فنوباربیتال داروی انتخابی است.البته درموردنارکوتیکهانیزبرخی فنوباربیتال راتوصیه می کنند.عوارض جانبی احتمالی فنوباربیتال:سداسیون و ضعف ساکسینگ است.ایندارواسهال ناشی ازمحرومیت رابرطرف نمی کند.

 1. مورفین وفنوباربیتال رامی توان برای نوزادان بامحرومیت چندداروئی استفاده کرد.دوزشروع مورفین(0.4 میلی گرم درمیلی لیتر)،0.05میلی لیتردرکیلوگرم هر4ساعت است که برای امتیازبالای 7 می توان دوزآنرا0.1 میلی لیتردرکیلوگرم افزایش داد.برای امتیاززیر5 به مدت 24 ساعت،دوزمورفین را0.1 میلی لیتردرکیلوگرم کاهش می دهیم.فنوباربیتال در2دوز10میلی گرم درکیلوگرم هر12 ساعت وسپس بادوزنگهدارنده 5 میلی گرم درکیلوگرم روزی دوبار12 ساعت بعدازآخرین دوزتجویزمی شود.ابتدابایدمورفین راقطع کردونوزادرابرای 2تا3 روزبافنوباربیتال کنترل کرد.بدینگونه می توان نوزادراتنهاباتجویزفنوباربیتال مرخص کرد.امابعلت گزارشاتی مبنی براختلال شناختی وکاهش توده مغزی درنوزادان تحت درمان بافنوباربیتال،توصیه ما مصرف مورفین است.درموارداورژانس (تشنج یا شوک ناشی ازمحرومیت حاد نارکوتیک) می توان مورفین بادوز0.1تا0.2 میلی گرم درکیلوگرم داد.
 2. کلورپرومازین:بعلت عوارض ناخواسته آن شامل تاردیودیسکنزی،دیگرتوصیه نمی شود.تنهابندرت جهت کنترل استفراغ واسهال ناشی ازمحرومیت توصیه می شود که دوز آن 1.5 تا 3 میلی گرم درکیلوگرم روزانه است.مدت مصرف 2تا4 روز.
 3. متادون:اینداروتنها برای مادران معتاد تحت ترک توصیه می شود زیرادرشیرترشح می شود.نیمه عمرپلاسمائی آن طولانی است(24ساعت).دوزاولیه آن 0.1 میلی گرم درکیلوگرم هردوزاست.سپس 0.025 میلی گرم درکیلوگرم هردوز،هر4ساعت تازمان کنترل علائم داده می شود.ماگزیمم دوزروزانه آن 0.5 میلی گرم درکیلوگرم روزانه است.دوزنگهدارنده،شامل است بردوزتوتال متادون در24 ساعت قبلی،تقسیم بر2 که هر12 ساعت داده می شود.جداسازی نیزبه این صورت است که متادون راهر12 ساعت داده ،آنگاه هر24 ساعت باآخرین دوزمی دهیم.زمانیکه دوزمصرفی به 0.05 میلی گرم درکیلوگرم روزانه رسید،آنراقطع می کنیم.
 4. دیازپام:توصیه نمی شودهرچندکه برای کنترل علائم استفاده می شود.دوزمصرفی آن 0.1 تا0.3 میلی گرم درکیلوگرم عضلانی تاکنترل علائم است.عارضه مهم آن دپرسیون تنفسی است.علائم مهمی همچون تشنج،دپرسیون تنفسی،و برادیکاردی نیزدیده شده است.
 5. لورازپام:گاهی بصورت تنهایاتوام با NMS or NOS استفاده می شود.دوزآن 0.05 تا0.1 میلی گرم درکیلوگرم وریدی هردوزاست.

جدول امتیازبندی نوزادان،به تعیین معیارهای عینی برای کاهش دوزداروهاکمک می کند.تحریک پذیری،ترمور،وآشفتگی خواب می تواند تا6 ماه باقی بماند که دلیلی برای تداوم درمان نیست.

جدول امتیازبندی سندروم محرومیت نوزادان

جدول امتیازبندی برای درمان سندروم محرومیت نوزادان

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.