تازه های بیماری ها و اختلالات

بندناف

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

طول بند ناف اکثرا، 50 تا60 سانتی متر وبندرت بطورغیرعادی کوتاه یا بلندتراست .umblical cord

کوتاهی بندناف می تواند منجربه عوارض پری ناتال( پیرامون تولد) ،همچون محدودیت رشد جنین،ناهنجاری های مادرزادی،دیسترس حین زایمان ، ودوبرابر شدن خطرمرگ شود.بند ناف بسیار بلندبه احتمال زیاد سبب پرولاپس یا گیرافتادن بند ناف وناهنجاری، دیسترس ومرگ جنین می شود.طول بندناف تحت تاثیرمستقیم حجم مایع آمنیوتیک ( مایع کیسه آب) وتحرک جنین می باشد.محدودیت مزمن جنین ، بعلت اولیگوهیدرآمنیوس (کاهش حجم مایع درون کیسه آب) یا کاهش حرکات جنینی مثلا بعلت سندروم داون یا اختلال اندام ، می تواند سبب کوتاهی بندناف شود.

قطر: بعلت مشکل بودن سنجش طول بندناف ،محققین از قطرآن برای پیش بینی وضعیت جنین استفاده نموده اند.گرچه بند ناف های باریک با محدودیت رشد جنین، وبند ناف های قطور با ماکروزومی (درشت بودن جنین) ارتباط داشته اند ،ولی هنوزکاربردبالینی آن نامشخص است.

پیچ های بند ناف :عروق ناف دراکثرمواردبصورت پیچ خورده هستند.شاخص پیچ خوردگی بند ناف (UCI) به صورت تعداد پیچ های کامل تقسیم بر طول بند ناف ،به سانتی متر، محاسبه می شود . پیچ خوردگی بندناف را می توان با سونوگرافی شناسایی کرد ، گرچه حساسیت آن کمترازسنجش بعدتولد است. به لحاظ بالینی ، کاهش تعدادپیچ ها با مرگ جنین ،و افزایش پیچ ها با محدودیت رشد جنین ،اسیدوز و آسفیکسی حین زایمان ارتباط دارد . هر دو مورد با انواع تریزومی ها و شریان منفرد نافی مرتبط هستند.

تعداد عروق

شریان منفرد نافی : دربررسی 350 هزارزایمان ،میزان بروز شریان منفرد 63/0 درصد در تولد های زنده ، 92/1 درصد در مرگ های پری ناتال و 3 درصد در دو قلوها بوده است . شیوع آن در مادران مبتلا به دیابت ،تشنج ، پره اکلامپسی (مسمومیت خفیف حاملگی) ، خونریزی پیش از زایمان ، الیگوهیدرآمنیوس یا هیدرآمنیوس (افزایش مایع کیسه آب) ، و اختلالات کروموزومی بسیاربیشتراست .احتمالامهمترین علت این اختلال ، آتروفی ثانویه شریان نرمال نافی می باشد. وجود دورگ درون بندناف دراکثرجنین ها ، یک پدیده ایزوله بوده وارتباطی باسایر آنومالی ها ندارد . ولی تا یک سوم نوزادانی که   یک شریان نافی دارند ، مبتلا به ناهنجاری هستند . درمواردی که بند ناف دو رگی بطورایزوله باشد ، پیش آگهی پری ناتال نیز بهتراست. چنانچه بند ناف دو رگی ، ایزوله (یعنی یک رخدادمنفرد) نباشدآنگاه خطر آنوپلوئیدی افزایش یافته و میزان شیوع آژنزی (عدم تشکیل) کلیوی ، مقعد سوراخ نشده ، و ناهنجاری مهره ها بیشترخواهدشد.

آناستوموز Hyrtl: نوعی ارتباط بین دو شریان نافی است که در فاصله تقریبا 3 سانتی متری از محل اتصال بند ناف به جفت دیده می شود . این آناستوموز(ارتباط ) ، که در اکثر جفت ها وجود دارد ، یک سیستم برابر کننده فشار بین شریان های نافی است . جنین هایی که   یک شریان نافی دارند ، از این دریچه اطمینان محروم هستند وبنابراین می توان گفت که چرااین جنین ها بیشتردرمعرض مرگ دراواخرحاملگی یا طی زایمان هستند.

بند ناف چهاررگی : گاهی بقایای یک ورید دربندناف مشاهده می شود. این ضایعه نادربوده وظاهرا ارتباطی با افزایش خطر ناهنجاری های مادرزادی ندارد.

شریان نافی ادغام شده :بندرت ممکن است شریان نافی طی رشدوتکامل رویان ،به دورگ تقسیم نشده ویک مجرای واحدرابسازد.این رگ واحد گاهی درطول بندناف وجوددارد، ولی درمواردپارسیل معمولا درسمت جفت مستقراست.همراهی بندناف بادبانی یا حاشیه ای بااین اختلال بطورشایع دیده شده ، ولی ناهنجاری مادرزادی شایع نیست.

  • ·اتصال بند ناف
  1. اتصال حاشیه ا ی : بند ناف معمولاً در مرکز یا مجاوربه مرکز سطح جنینی جفت اتصال می یابد . اگر محل اتصال در حاشیه باشد ، به آن جفت چوگانی (Battledore ) گویند ، که در 7% از جفت های ترم مشاهده شده وبه جز جدا شدن بند ناف از جفت در طی زایمان ، اهمیت چندانی ندارد.
  2. اتصال چنگالی : محل اتصال در این اختلال نادر ، طبیعی است ولی عروق بند ناف پیش از اتصال به جفت ، ژله وارتون خود را از دست داده وبنابراین تنهامفروش با آمنیون بوده ودرنتیجه مستعد فشردگی و پیچ خوردگی و ترومبوز می باشد .
  3. اتصال بادبانی : دراین نوع اتصال ،که ازنظربالینی مهم است، عروق بند ناف نرسیده به حاشیه جفت ، درون پرده جنینی پخش شده و تنهابایک پوشش ازآمنیون به جفت می رسند . بنابراین ، عروق در معرض فشرده شدن بوده ، که می تواند سبب آنوکسی جنین شود . اتصال بادبانی ،1% شیوع داشته، ولی در جفت سرراهی و حاملگی چند قلو بسیارشایع است .
  4. عروق سرراهی (وازاپره ویا) : در برخی از موارد اتصال بادبانی ، عروق جفت روی سرویکس مستقربوده ودرحالی که تنها با پرده ها حمایت می شود، مابین سرویکس و عضو نمایش جنین قرار می گیرد . درنتیجه عروق دستخوش فشردگی ، که منجربه آنوکسی جنین است ، ونیزلاسراسیون ، که منجربه خونریزی جنین است ،می باشد. عوامل خطرعبارتند از: جفت دو لوبی یا اضافی و جفت سر راهی در تریمستر دوم با یا بدون مهاجرت بعدی . بارداری به روش IVF یکی ازعوامل خطراست . تشخیص بموقع عروق سرراهی قبل اززایمان، به منظورانجام سزارین توصیه می شود . گاهی عروق جنین را می توان درغشاء روی عضو نمایش لمس یا مشاهده نمود . طی سونوگرافی داخل واژینال ، رگ به صورت یک خط اکوژن موازی یا حلقوی مجاور سرویکس شناسایی می شود . درصورت شک به عروق سرراهی باید از داپلر رنگی استفاده کرد،چراکه سونوگرافی حساسیت اندکی دارد. چنانچه بیماردر اواخر بارداری یا در جریان زایمان دچارخونریزی شود ، باید بفکرعروق سرراهی و پارگی عروق جنینی بود . افتراق خونریزی با منشأ جنینی یا مادری ، بکمک تست ها ی مختلفی براساس مقاومت هموگلوبین جنینی نسبت به مادری دربرابرموادقلیائی، امکان پذیر است . متاسفانه مقدارخونی که بدون مرگ جنین ، دفع می شود نسبتا اندک است وبنابراین دربسیاری ازموارد، مرگ جنین بطورناگهانی اتفاق می افتد.
  • ·ناهنجاری های بند ناف بااختلال در گردش خون

ناهنجاری های مختلف مکانیکی وعروقی می تواندجریان خون جنینی – جفتی رامختل سازد.

گره ها (knots) : گره کاذب ، برجستگی هایی در سطح بندناف ودرواقع بقایای کانونی رگ یا ژله وارتون ( بافت نرم اطراف بندناف راگویند) بوده وفاقد اهمیت بالینی می باشد. ولی گره حقیقی در اثر حرکت فعال جنین ،وبنابراین گره خوردن بندناف ، ایجادمی شود . میزان بروز گره حقیقی ، 1% و در دو قلوهای تک آمنیون شایع تر است .خطرمرده زائی در گره حقیقی ، 5 تا10 برابربیشتر است .

حلقه ها (لوپ ها) : بند ناف اغلب به دور بخشی از بدن جنین می پیچد ، که در بند ناف های طویل بیشتردیده می شود . بندناف های دورگردن را " بند ناف گردنی " (nuchal cord )می نامند . بندناف گردنی تک حلقه در20 تا34% ،دوحلقه ای در2.5 تا5% وسه حلقه ای در0.2 تا 0.5 درصدزایمان هاگزارش شده است ، . انقباض رحم طی زایمان باعث فشردگی عروق نافی وبنابراین کاهش ضربان قلب تازمان رفع انقباض می شود.در 20% مواردبندناف گردنی، درجات متوسط یا شدیدی ازکاهش ضربان قلب دیده می شود.احتمال PH پایین شریان نافی دراینمورد بیشتر است .

نمایش بند ناف(Funic) : به ندرت بند ناف ، عضو نمایش جنین است (عضونمایش ، به آن بخشی ازجنین گفته می شود که دربدو زایمان ازکانال تناسلی مادر، خارج می شود. معمولا عضونمایش ،همانطورکه می دانید سرجنین است) و اغلب همراه با نمایش غیر طبیعی بوده ومعمولاتظاهرآن بصورت پرولاپس بند ناف یا اختلال درضربان قلب جنین طی زایمان است. این نمایش را می توان در اواخر بارداری با سونوگرافی یا داپلر رنگی شناسایی کرد .معمول توصیه به سزارین می شود.

تنگی بند ناف : به باریک شدگی کانونی قطر بند ناف گویند که در محل اتصال بند ناف جنین دیده می شود . ویژگی آن ، فقدان ژله وارتون وتنگی یا انسداد عروق بند ناف در بخش تنگ بندناف می باشد . اکثر جنین ها ، می میرند.

هماتوم : این اختلال همراه بند ناف کوتاه ، تروما ، و گیر افتادن(entanglement) بندناف دیده می شود .ضایعه می تواند دراثر پارگی یک واریس ،معمولاً در ورید نافی ، ویابدنبال خونگیری ازعروق نافی ایجاد شود.

کیست :کیست حقیقی ، بقایای آلانتوئیس بوده و ممکن است با اوراکوس (مجرای اولیه ای درجنین که درطی رشدجنین به بخشی ازمجرای ادراری تبدیل می شود) باز همراه باشد .کیست کاذب که شیوع آن بیشتراست ، دراثر تخریب موضعی ژله وارتون ایجادمی شود.هردو،نمای سونوگرافی یکسانی دارند. کیست های منفرد بند ناف که در سه ماهه اول دیده می شوند ،دربیشترمواردبطور کامل محومی شوند.البته کیست متعدد می تواندعلامتی ازسقط یا آنوپلوئیدی باشد .کیست کاذب (سودوکیست ) که ازاین پس دیده می شود، می تواند با ناهنجاری ساختاری و کروموزومی ، بخصوص تریزومی 18 و 13 ، همراه باشد .

ترومبوز:ترومبوز(تشکیل لخته خون) بندناف داخل رحم ، بسیارنادربوده ودر70% موارد وریدی ، 20% وریدی و شریانی و 10% شریانی می باشد. مرگ ومیردردوران پیرامون تولد، درترومبوز وریدی بسیارکمترازنوع شریانی است .ترومبوز شریانی سبب محدودیت رشد و مرگ جنین می شود .

اتساع عروق :

واریس ورید نافی به اتساع شدیدو کانونی واقع در بخش جنینی داخل آمنیونی یا داخل شکمی ورید نافی گفته می شود . احتمال مرگ جنین ، ناهنجاری ساختاری و آنوپلوئیدی در نوع داخل شکمی بیشتر است . شایع ترین عوارض عبارتند از : پارگی واریس ، ترومبوز واریس ، فشردگی شریان نافی و نارسایی قلب جنین ناشی از افزایش پیش بار .

آنوریسم شریان نافی :به نازکی مادرزادی و نادر دیواره رگ همراه با کاهش ژله وارتون گفته می شود . اکثر این ضایعات درمحل اتصال بند ناف به جفت یامجاوربه آن، که فاقدژله است ، ایجادشده و با شریان منفرد نافی ، تریزومی 18 ، محدودیت رشد جنینی و مرده زایی همراه می باشد. آنوریسم ازطریق فشردگی ورید نافی سبب هیپوکسی ومرگ جنین می شود.

شرکت فناوری بن یاخته های رویان

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.