تازه های بیماری ها و اختلالات

احیاء نوزاد

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای تحریک تنفس ،تقریبا 10% نوزادان نیازمند درجاتی از احیاء فعال و1% نیازمند احیاء گسترده هستند.

محرومیت از اکسیژن ابتدا سبب ایجاد دوره ای از تنفس سریع بطورکوتاه مدت می شود . باتداوم محرومیت، تنفس قطع شده ونوزاد وارد آپنه(فقدان تنفس) اولیه می گردد .که مشخصه آن کاهش تعداد ضربان قلب و از بین رفتن تونوس عصبی ـ عضلانی است .آپنه اولیه معمولا با تحریک ساده و تماس با اکسیژن برطرف می شود. باادامه محرومیت از اکسیژن و آسفیکسی ، نوزاد دچار تنفس های عمیق با حالت نفس نفس زدن (gasping) شده ، ودرنهایت دچار آپنه ثانویه خواهدشد . آپنه مرحله دوم ،سبب کاهش بیشتر ضربان قلب ، کاهش فشار خون ، و از بین رفتن تونوس عصبی ـ عضلانی خواهدشد. نوزادان مبتلا به آپنه ثانویه ، به تحریک پاسخ نخواهنددادودرصورت عدم تهویه مناسب ، خواهندمرد . افتراق بالینی آپنه اولیه و ثانویه از یکدیگرمشکل است . بنابراین همیشه باید تشخیص رابرآپنه ثانویه گذارد و احیاء نوزادرا بلافاصله شروع کرد.

پروتکل احیا : خلاصه دستورالعمل احیاء نوزادان که موردتائیدکمیته بین المللی احیاء است ،درزیرآمده است:

قدم ها ی پایه : طبق تصویر، به منظورکاهش میزان اتلاف حرارتی(زیراسردشدن نوزاد، باعث آسفیکسی ، آپنه وتنشج خواهدشد؟) باید نوزادابتدا در محیطی گرم قرار داده شده وسپس در صورت نیاز، مجاری هوائی پاکسازی شود . درصورتی که نوزادمکونیوم (آغشته به مدفوع جنینی) بوده وازنظرحرکت ، فعال (vigorous) نباشد، توصیه به انتوباسیون (قراردادن لوله تنفسی داخل مجرای اصلی تنفس ) وتخلیه ترشحات قبل ازادامه احیاءنوزاد می شود. آنگاه نوزاد راخشک نموده وپس ازتحریک کردن لمسی اقدام به بررسی تلاش تنفسی ، ضربان قلب ، و رنگ پوست بدن نوزاد می شود . در اکثر موارد ، نوزاد طی چند ثانیه پس از تولد ، تنفس نموده وطی نیم دقیقه   گریه خواهد کرد . درصورت تنفس ، تعداد ضربان قلب نوزاد بیش از 100 در دقیقه شده ،رنگ پوست نواحی مرکزی بدن و غشاهای مخاطی او صورتی گشته ،وبااین شرایط می توان مراقبت های حمایتی متداول را فراهم کرد . neonatal res1

تهویه : درصورت وجود آپنه ، نفس زدن (gasping) ، یا برادیکاردی بیش از 30 ثانیه پس از زایمان ، شروع فوری تهیه با فشار مثبت توصیه می شود. معمولا از تهویه کمکی با تعداد 30 تا 60 تنفس در دقیقه استفاده می شود .معیارهای تهویه کافی شامل است بر : برآمده شدن دو طرفه قفسه سینه ، سمع صداهای تنفسی ، بهبود ضربان قلب و رنگ نوزاد . درصورت کافی نبودن تهویه ، باید وضعیت سرنوزاد مجددتنظیم شده ، ترشحات پاکسازی شده و، در صورت لزوم ،فشار تهویه بیشترشود . ناتوانی نوزاد در تنفس مؤثر ، ناشی ازعوامل زیراست :

  • هیپوکسمی(کاهش اکسیژن خون) یا اسیدوز به هر علتی
  • داروهای تجویز شده به مادر قبل از زایمان
  • نارس بودن
  • انسداد راه های فوقانی تنفس
  • پنوموتوراکس (وجودهوای اضافی داخل قفسه سینه)
  • اختلالات ریوی ، انترنسیک (درونی یاذاتی) مانند هیپوپلازی ریه ، یا اکسترنسیک(بیرونی) مانند فتق دیافراگم
  • آسپیراسیون مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم (ورودمایع کیسه آب به داخل ریه نوزاد)
  • اختلالات تکاملی سیستم عصبی مرکزی
  • سپتی سمی (عفونت خون)neonatal res2

انتوباسیون اندوتراکئال (قراردادن لوله تنفسی به داخل تراشه ): زمانی توصیه می شود که تهویه، با کیسه و ماسک ، مؤثر نبوده یا مدت آن طولانی شود . سایرمواردی که توصیه می شودعبارتند از نیاز به ماساژ قفسه سینه، تجویز دارو از راه تراشه ، و یا وضعیت های ویژه مانند وزن بسیار کم در زمان تولد یا فتق مادرزادی دیافراگم( پرده عضلانی مابین شکم وقفسه سینه) . یک لارنگوسکوپ با تیغه صاف ( نمره صفر برای نوزادنارس و نمره 1 برای نوزاد رسیده ) وارد اوروفارنکس(ناحیه دهان وحلق) می شود . برای مطمئن شدن از اینکه لوله درون تراشه مستقراست ، چندراهکاروجوددارد : مشاهده متقارن بودن حرکت قفسه سینه ؛ سمع یکسان بودن صداهای تنفسی ( به ویژه زیر بغل ) ؛ و سمع فقدان صدای تنفسی یا صدای قل قل برروی معده .هرگونه ماده خارجی موجود در لوله تراشه مثل بقایای مکونیوم ، خون ، موکوس وغیره ،باید بلافاصله ساکشن شود . طی ساکشن(تخلیه ترشحات ) و با خارج کردن تدریجی کانولا(لوله پلاستیکی که جهت تخلیه ترشحات استفاده می شود)، فشار منفی 80 تا 100 میلی متر جیوه اعمال می گردد . با استفاده از کیسه تهویه متصل به لوله تراشه ، هوا به صورت متناوب و در فواصل 1 تا 2 ثانیه ای و با نیرویی کافی واردریه می شود .معمولا فشاری معادل 25 تا 35 سانتی متر آب ،بی آنکه منجربه پنوموتوراکس ، پنومومدیاستن ، یا سایر آسیب های فشاری شوند ، سبب اتساع آلوئول ها خواهدشد . چنانچه مونیتورینگ فشارتهویه میسرنباشد، می توان از افزایش ضربان قلب به عنوان معیار کفایت فشار تهویه استفاده کرد . درصورت مشاهده سیانوز مرکزی ،باید هوای ورودی با اکسیژن غنی گردد .

ماساژ قفسه سینه : چنانچه علیرغم تهویه کافی با اکسیژن 100 درصد برای 30 ثانیه ، ضربان قلب کمتر از 60 ضربه در دقیقه باشد ،باید ماساژ قفسه سینه شروع شود. محل ماساژ روی یک سوم تحتانی جناغ و با عمق کافی است . نسبت ماساژ به تهویه باید 3 به 1 باشد، بگونه ایکه هر دقیقه 90 ماساژ و 30 تنفس ، حدودً 120 رویداد، صورت گیرد . تعداد ضربان قلب باید هر 30 ثانیه ارزیابی شود و ماساژ سینه آنقدرادامه یابد که تعداد ضربان خودبخودی قلب ، حداقل 60 ضربه در دقیقه باشد . neonatal res3

داروها و افزایش حجم   : چنانچه بعدازدست کم 30 ثانیه تهویه کافی و ماساژ سینه ، تعداد ضربان قلب کمتر از 60 ضربه در دقیقه باشد ، تجویز اپی نفرین ، بویژه درصورت آسیستول ، توصیه می شود . دوز وریدی 0.01 - 0.03 mg/kg ،یعنی 0.1- 0.3 mL/kg از محلول 1:10,000 می باشد. درصورت تجویزاپی نفرین از طریق لوله تراشه از دوز بالاتری ، یعنی تا 0.1 mg/kg که معادل 1 mL/kg می باشد ، استفاده می شود. اپی نفرین رامی توان هر 3 تا 5 دقیقه یکبار تکرارنمود .

درصورت شک به خونریزی، یاوضعیت شوک ، و یاعدم پاسخ به احیا ، باید به فکر افزایش حجم بکمک مایعات بود .دراینموردتوصیه به محلول کریستالوئید ایزوتونیک ، مانند نرمال سالین یا رینگر لاکتات می شود . کم خونی علامت داررابایدبا تزریق گلبول قرمزدرمان نمود. دوز اولیه مایعات افزایش دهنده حجم ، 10mL/kg است که خیلی آرام طی 5 تا 10 دقیقه ، ازطریق کاتتر ورید نافی ،تزریق می گردد . استفاده از بیکربنات سدیم در حین احیاء نوزادموردتوافق همگان نیست . هیپراسمولار بودن و خاصیت تولید CO2 آن می تواند برای عملکرد مغز و میوکارد مضر باشد . این داروباید پس از برقراری کافی گردش خون و تهویه، تجویز گردد . نالوکسان(یک داروی ضد موادمخدر) ، به منظوردرمان دپرسیون تنفسی نوزاد،زمانی توصیه می شودکه مادرطی 4 ساعت قبل اززایمان، داروی مخدر مصرف کرده باشد . قبل از تجویز نالوکسان (0/1mg/kg) ،لازم است تاضربان قلب ورنگ بدن نوزادنرما ل شده باشد.

توقف احیاء :کمیته روابط بین الملل در زمینه احیا توصیه نموده هرگاه پس از 10 دقیقه احیاء کافی و مداوم ، هیچ علامتی ازحیات مشاهده نشود ،می توان احیاء راخاتمه داد. زیرادیده شده که ادامه احیاء ، با ناتوانی های تکاملی ـ عصبی شدید و مرگ و میر بسیار بالا همراه بوده است .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.