تازه های بیماری ها و اختلالات

لکومالاسی دور بطن

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به نواحی کیستیک موجود در اعماق ماده سفیدمغزی که متعاقب انفارکتوس ناشی از خونریزی یا ایسکمی ایجاد می گردند ، اصطلاحا لکومالاسی اطراف مغز( PVL) گفته می شود.brain injury in preterm infants

این کیست ها ، معمولا طی 2 هفته تشکیل می شوند ، ولی تا چهار ماه بعدازحادثه اولیه نیزدیده شده اند . بنابراین وجود آنها در زمان تولد می تواند به تعیین زمان حادثه کمک نماید.

ارتباط با فلج مغزی : در 505 نوزاد با وزن تولد 1250-600 گرم دیده اندکه بیشترین آمار فلج مغزی در اثر لکومالاسی دور بطنی (37%) و ونتریکولومگالی [بزرگی بطن مغزی] (30%) بوده است . درپیگیری 504 نوزاد باسن 34 هفته یا کمتر، دست کم دوسوم موارد ، لکومالاسی دور بطنی کیستیک لوکالیزه داشتند و 100% نوزادان مبتلا به نواحی کیستیک وسیع، دچار فلج مغزی شدند . ولی تنها 11% از نوزادان مبتلا به کیست های گذرا ،دچار فلج مغزی شدند .اندازه کیست رابطه مستقیم با خطر فلج مغزی داشته وبیشترین خطرنیزباضایعات کیستیک قرینه،دیده شده است.

خونریزی داخل بطنی به عنوان علت : شواهد بالینی و پاتولوژیک متعددی ، ارتباط بین خونریزی داخل بطنی شدید (درجه 3 یا 4) و لکومالاسی دور بطنی ناشی از آن را با فلج مغزی نشان داده اند . خونریزی درجه 1 یا 2 معمولا بدون ایجاد آسیب مهم مغزی برطرف می شود .خطرفلج مغزی درنوزادان باوزن تولدکم که مبتلا به خونریزی درجه 3یا4 شده اند، 16 برابربیشترازنوزادان فاقدخونریزی یا مبتلا به خونریزی درجه 1یا2 بوده است.

ایسکمی به عنوان علت : نوزادان بسیار پره ترم بعلت نوع تکامل مغزی خود بیشتر در معرض ایسکمی و لکومالاسی دور بطنی قرار دارند . قبل ازهفته 32 ، عروق مغزی شامل دوسیستم است :1) سیستم ونتریکولوپدال ، به کورتکس نفوذمی کند .2) سیستم ونتریکولوفوگال ، به طرف پایین رفته و به بطن ها رسیده و سپس بسمت خارج انحراف پیدامی کند . هیچ گونه آناستوموز عروقی بین این دووجودندارد . بنابراین ناحیه بین این دو سیستم ، مستعد به ایسکمی خواهدبود . نارسایی عروقی قبل ازهفته 32 ، ابتدا این منطقه رادرگیرنموده ، و آسیب وارده برمسیرهای پیرامیدال، سبب دی پلژی اسپاستیک خواهد شد . پس ازهفته 32 ، جریان خون به سمت کورتکس تغییر مسیر داده وبنابراین هیپوکسی بعدازاین هفته ، عمدتاً باگرفتاری کورتکس همرا ه است.

عفونت پری ناتال به عنوان علت : لکومالاسی دور بطنی بیشترازخونریزی داخل بطنی با عفونت و التهاب ارتباط دارد . دربررسی 753 نوزاد باسن تولد بین هفته های 32-24 دیده شده که 9% از آنها دچار لکومالاسی دور بطنی شده اند . بالاترین خطردرنوزادان باسن تولد کمتراز 28 هفته ، نوزادان مبتلا به عوارض التهابی درآخرین روزها یا هفته های پیش از بارداری و یا نوزادان دچار هر دو نوع اختلال ، بوده است. لکومالاسی دور بطنی رابطه ای قوی با پارگی طولانی مدت پرده ها ، کوریوآمنیونیت وکاهش فشار خون نوزاد دارد . التهاب مزمن ، ونه حاد، جفت نیزبا لکومالاسی ارتباط دارد . عفونت جنینی ممکن است جزء اصلی در مسیر بین زایمان پره ترم ، خونریزی داخل جمجمه ای ، لکومالاسی دور بطنی و فلج مغزی باشد . عفونت دستگاه تناسلی در دوره پیش از تولد ، موجب تولید سیتوکین هایی همچون فاکتور نکروز تومور و اینترلوکین های 1 ، 6 و 8 ، و این نیزمنجربه ترشح پروستاگلاندین و زایمان پره ترم می شود . عروق درون جمجمه در نوزادان پره ترم مستعد پارگی و آسیب می باشند و سیتوکین های محرک زایمان زودرس نیزتاثیرمستقیم توکسیک بر اولیگودند روسیت ها و میلین دارد . پارگی عروقی ، هیپوکسی و آسیب ناشی از سیتوکین ها ، منجربه مرگ وسیع سلول ها می شود .درنتیجه، گلوتامات ترشح شده وبدنبال آن مقادیرفراوان کلسیم به داخل سلول های عصبی انتشارمی یابد. مقادیربالای کلسیم درون سلول ، تاثیرتوکسیک برماده سفیدمغزی دارد.گلوماتات نیزممکن است برای اولیگودندروسیت ها ،توکسیک باشد.عفونت وسیتوکین هامی توانندسبب آسیب مستقیم مغزنارس شوند. درمقایسه 285 نوزاد متولد شده بعلت زایمان پره ترم و 279 نوزاد متولد شده بعلت پارگی پره ترم زودرس پرده ها ، با 149 نوزادی که به دلایل دیگری تولد پره ترم داشتند ، دیده اندکه شیوع و شدت خونریزی داخل بطنی و لکومالاسی دور بطنی ، در نوزادانی که زایمان خود بخودی یا بعلت پارگی پرده داشتند ، بالابوده و این آماردر صورت کوریوآمنیونیت از این هم بیشتربوده است . کوریوآمنیونیت و یا تب مادر حین زایمان ، خطر فلج مغزی را 9 برابر، و در صورت وجود عفونت نوزادی ، این خطررا 19 برابر افزایش می دهد . کوریوآمنیونیت بالینی ، خطر فلج مغزی را چهار برابر بیشترنموده است .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.