عقب ماندگی ذهنی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شیوع نوع شدید آن 3 در 1000 کودک است . دلایل درجدول آمده اند .

همراهی شایعی بین زایمان پره ترم و عقب ماندگی ذهنی وجوددارد. عقب ماندگی ذهنی ایزوله ، بدون ارتباط با صرع یا فلج مغزی ، بندرت به دلیل هیپوکسی پری ناتال می باشد . Mental Retardation1

برخی علل اتیولوژیک عقب ماندگی شدیدذهنی
فاکتور درصد
پره ناتال (قبل اززایمان)   73
کروموزومی 36  
ژن های جهشی 7  
آنومالی های مادرزادی متعدد 20  
اکتسابی :عفونت ها،دیابت،محدودیت رشد 10  
پری ناتال(دوران پیرامون زایمان)   10
آسفیکسی یا هیپوکسی 5  
علت های نامشخص 5  
پست ناتال( پس اززایمان)   11
نامشخص   6