کمخونی درنوزاد

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

میانگین غلظت هموگلوبین بند ناف پس از هفته 35 حدود 17 g/dL است و چنانچه کمتراز 14 g/dL باشد ، غیر طبیعی می باشد.

هموگلوبین ممکن است بعلت انتقال خون ازجفت به جنین ، تا 20% افزایش یابد .کلامپ تاخیری ناف ،با افزایش غلظت هموگلوبین به میزان 2/2g/dL همراه است ، گرچه هیپربیلی روبینمی تاحدنیازبه فتوتراپی، نیز به دو برابر افزایش می یابد . ولی چنانچه جفت قطع یا پاره شده ، یک رگ جنینی بریده یا پرفوره شده ، یا نوزاد قبل از کلامپ بند ناف بالاتر از سطح جفت نگه داشته شود ، غلظت هموگلوبین ممکن است کاهش یابد .

anemia of newborn in twin twin transfusion کمخونی درنوزادسمت راست ، وپرخونی درنوزادسمت چپ دردوقلویی