تازه های بیماری ها و اختلالات

خونریزی جنین به مادر

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درمواردی دیده می شود که نوزاد هنگام تولد دچارکمخونی است .این کمخونی ، علت های مختلفی داردکه برخی ازمهمترین آن ، ناشی ازخونریزی جنین به داخل گردش خون مادراست.

third trimester bleeding

جهت یافتن گلبول قرمز جنین درگردش خون مادری ، می توان از روش شستن با اسید و یا انواع تعدیل شده آن کمک گرفت . هموگلوبین جنینی پس ازتماس بااسید ، باقی می ماند. آنگاه تعدادآن دراسمیرخون محیطی مادر،شمارش می شود.این تست ، بسیاردقیق است مگرآنکه مادرمبتلابه نوعی هموگلوبینوپاتی ، حاوی مقادیرزیادهموگلوبین جنینی ، باشد. درهمه حاملگی ها ، تعداد اندکی گلبول قرمز از بخش جنینی وارد فضای بین پرزی مادر می شود . ایزوایمونیزاسیون گلبول قرمز مادری ، ناشی از همین مسئله است. ورود سلول های جنینی به مادر ، ممکن است روزی به عنوان تست غربالگری جهت بررسی آنوپلوئیدی جنین براساس خون محیطی مادر به کار گرفته شود . نهایت آنکه ،سلول های بنیادین یالنفوسیت های جنینی دربرخی بافت های مادردیده شده است. اینگونه هیبریدیزاسیون یا میکروشیمریسم مادری ـ جنینی ممکن است سبب تحریک پاسخ ایمنی در برخی بیماری های خود ایمنی مانند تیروئیدیت و اسکلرودرما و لوپوس شود . با انجام متوالی تست Kleihauer-Betke در 2000 زن باردار ، متوجه شده اند که گرچه میزان بروز خونریزی جنینی ـ مادری در هر سه ماهه بالامی باشد ، ولی حجم خون منتقل شده به مادر بسیار ناچیز است .مشخص نیست که شیوع خونریزی باحجم بیش از30 میلی لیتر، تاچه اندازه است. عواملی که ممکن است سبب خونریزی تا حد ایزوایمونیزاسیون شود ، در جدول آمده است . با تست روزت (rosette test) می توان گلبول های قرمز D مثبت جنین را، البته به روش غیر کمی ، در خون مادران D منفی شناسایی کرد . در این روش گلبول های قرمز مادری با آنتی بادی های ضد D مخلوط می شوند ، این آنتی بادی تمامی سلول های جنینی (D مثبت ) رامفروش خواهدساخت .آنگاه گلبول های قرمزاندیکاتور ، حامل آنتی ژن D ، به مخلوط اضافه می شوند . بدنبال اتصال آنها به سلول های جنینی به کمک آنتی بادی ها، روزت در اطراف سلول های جنینی تشکیل می شود، که معرف وجود سلول های جنینی D مثبت است .

علت های خونریزی جنینی مادری ، که ممکن است سبب ایزوایمنوزاسیون آنتی ژن گلبول قرمزشود
دفع جنین اوایل حاملگی
سقط
سقط گمشده
سقط انتخابی
حاملگی اکتوپیک
روش ها
نمونه گیری ازپرزکوریون
آمنیوسنتز
نمونه گیری ازخون جنین
سایرموارد
ایدیوپاتیک
ترومای مادر
تخلیه جفت بادست
ورسیون خارجی (چرخش جنین داخل رحم ، ازطریق ماساژروی شکم مادر)

عارضه : آنمی شدیددرجنین منجربه ضربان قلب سینوزوئیدی خواهدشد. گرچه این الگو ، پاتوگنومونیک آنمی نیست ، ولی نیازمند ارزیابی فوری است. جنین معمولا آنمی های تدریجی یا مزمن را ، مثلاً در ایزوایمونیزاسیون ، بهتر از نوع حاد تحمل می کند . آنمی مزمن گاهی تا زمان مرگ ،سبب اختلال در ضربان قلب نمی شود . ولی خونریزی های حادوشدید به سختی تحمل شده ، و اغلب موجب اختلالات نرولوژیک در جنین می گردد که معمولاً علت آن ،کاهش فشار خون و خونرسانی ، ایسکمی و انفارکتوس مغزی می باشد. بنابراین ازآنجا که این آسیب بصورت حاداتفاق می افتد، درمان مامائی تاثیری برپیامدبیماری نخواهدداشت .دربررسی 27 نوزاد با خونریزی بیش از80 میلی لیتربه مادر،نیمی ازنوزادان علیرغم درمان فوت نموده یا دچاردی پلژی اسپاستیک شده بودند.درمطالعه دیگری ،خونریزی شدیدجنین به مادربا 5% مرگ جنینی همراه بوده است.البته آماربایدبیشترباشد، زیرادربرخی موارد،تقریبا 20% ، ناسازگاری ABO سبب ایزوآگلوتینین مادری ولذاتخریب اریتروسیت های جنینی ناسازگارمی شود.علت خونریزی دراغلب مواردنامشخص است. بطورنمونه بندرت ممکن است دکولمان منجر به خونریزی شود.تروما، نظیر تصادف وسایل نقلیه ، می تواند سبب پارگی یا   “   شکستگی   “   جفت وبنابراین خونریزی شدید جنین شود .اثرات جنینی ناشی ازخونریزی حاد ، دردوقلوهای منوکوریونیک مبتلا به سندروم ترانسفوزیون قل – قل دیده می شود.آناستوموزشریانی ووریدی درتمام دوقلو های منوکوریونیک وجوددارد.درصورت انتقال حادخون ازقل دهنده به گیرنده، کاهش فشارخون همراه با کاهش خونرسانی وانفارکتوس مغزی ونیزمرگ جنین دیده می شود.

درمان   : حجم خونریزی تاثیرزیادی برنحوه درمان مامایی داشته   و بررسی آ ن در زنان D منفی ،جهت محاسبه دوز ایمونوگلوبولین D ضروری است . با توجه به نتایج رنگ آمیزی (KB) Kleihauer-Betke ، می توان میزان خونریزی جنین را اینگونه محاسبه کرد : تعیین حجم خونریزی جنین به مادر

MBV ، حجم خون مادربوده و در زنان با جثه و فشار خون طبیعی در زمان ترم حدود 5000 میلی لیتر می باشد. چنانچه تعداد سلول های KB مثبت در رنگ آمیزی 7/1 درصد ، جثه مادرمتوسط ، هماتوکریت مادر 35% ، وزن نوزاد ترم در زمان تولد 3000 گرم و هماتوکریت نوزاد 5/0 (50%) باشد ، حجم خون جنینی 60 میلی لیتربرابراست با:نحوه محاسبه خونریزی جنین به مادر

حجم خون جنینی - جفتی در زمان ترم 125 mL/kg ،و در مورد این جنین باوزن 3000 گرم برابر 375 میلی لیترمی باشد. بنابراین می توان گفت که حدود 30 میلی لیتر گلبول قرمزجنین وارد خون مادر شده ، که باتوجه به هماتوکریت 50% درجنین ترم ، معادل 60 میلی لیتر خون کامل است. این مقدارمعادل 15% ( 60 تقسیم بر 375 ) از حجم جنینی ـ جفتی است . این مقدارخونریزی سبب اختلال همودینامیک نخواهدشد ، ولی می تواندمادررا ایزوایمونیزه کند وبنابراین جهت پیشگیری نیازمند دو دوز 300 میکروگرمی از ایمونوگلوبولین آنتی D می باشد .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.