تازه های بیماری ها و اختلالات

ایزوایمونیزاسیون نوزادی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امروزه 29 گروه خونی و بیش از 600 آنتی ژن گلبول قرمز شناسائی شده است .

pregnancy and isoimmunizasion

چنانچه فردی فاقدآنتی ژن باشد، درتماس باآن ممکن است تولید آنتی بادی کند.این آنتی بادی بدنبال انتقال خون، می تواند سبب آسیب به مادریا جنین شود. حداقل یک نوع آنتی ژن دربیشترافراد از پدر به ارث می رسد ،که مادر فاقد آن است .چنانچه مقادیرکافی اریتروسیت جنینی وارد خون مادری شده و پاسخ ایمنی راتحریک نماید ، می تواندسبب حساس شدن مادرشود. البته به دلایل زیر، ایزوایمونیزاسیون عملاً نادراست : 1) پایین بودن شیوع آنتی ژن های ناسازگار ، 2) عبور اندک آنتی ژن های جنینی یا آنتی بادی های مادری از راه جفت ، 3) ناسازگاری ABO بین مادروجنین که قبل ازتحریک ایمنی باعث پاکسازی سریع سلول های جنینی می شود ، 4) متغیر بودن خاصیت آنتی ژنی و 5) پاسخ متغییر ایمنی مادر به آنتی ژن . بنابراین احتمال کلی ایزوایمونیزاسیون D تا 6 ماه پس از زایمان ، تنها 1% بوده و همیشه نیزمنجربه اریتروبلاستوز جنینی نمی شود . در زنان D منفی که نوزادی D مثبت و سازگار از نظر ABO دارند ، خطر ایزوایمونیزاسیون 16% است ؛ 2% هنگام زایمان دچارشده ، 7% تا 6 ماه پس از زایمان آنتی بادی ضد D را پیدا می کنند و 7% باقیمانده " حس کننده " (sensibilized) خواهندشد .

سیستم گروه خونی ABO : گرچه ناسازگاری گروه خونی اصلی A و B ، شایع ترین علت بیماری همولیتیک نوزادی است ،ولی معمولا آنمی ناشی از آن بسیار ناچیز است . حدود 20% نوزادان دچار ناسازگاری گروه خونی ABO هستند ، ولی تنها 5% علامت دارمی شوند . ناسازگاری ABO تفاوت های زیر رابا ناسازگاری CDE دارد :

  • ناسازگاری ABO اغلب در اولین نوزاد دیده می شود ، زیرا اکثر زنان با گروه خونی O ، پیش از بارداری ، حامل ایزوآگلوتینین های ضد A و ضد B هستند . این آنتی بادی ها، ظاهراً دراثر تماس با باکتری هایی ایجادمی شود که آنتی ژن مشابهی دارند .
  • آنتی بادی های ضد A و ضد B ، اکثرا از جنس IgM می باشد که توانائی عبورازجفت رانداشته ولذاتاثیری بر اریتروسیت جنین ندارد. وانگهی ، گلبول های قرمز جنین نسبت به گلبول بالغین ، جایگاه های آنتی ژن کمتری داشته و لذا کمتر ایمونوژنیک هستند . بنابراین ضرورتی برای مونیتورینگ همولیز جنینی نبوده و زایمان زودرس نیز توصیه نمی شود .
  • این بیماری همیشه خفیف تر از ایزوایمونیزاسیون D بوده و به ندرت منجربه آنمی شدید می شود. نوزاد مبتلا دچاراریتروبلاستوزفتالیس نشده ، بلکه طی دوره نوزادی دچارآنمی وزردی می شود که تنها با فتوتراپی قابل درما ن است.
  • o ایزوایمونیزاسیون ABO می تواند روی حاملگی های بعدی موثرباشد ، ولی بر خلاف CDE ، شدت آن بندرت افزایش می یابد. میزان عود بیماری را 87% گزارش کرده اند ؛ که 62% آن ها نیازمند درمان ، اکثرشامل فتوتراپی ،است.

لذا ایزوایمونیزاسیون ABO در طب اطفال بیشتر بعلت هیپربیلی روبینمی مطرح شده و درمان آن معمولاً شامل فتوتراپی ، ترانسفوزیون ساده یا تعویضی ،با خون O منفی، می باشد .

سیستم گروه خونی CDE (رزوس) : شامل پنج آنتی ژن یا پروتئین به نام های c ، C ، D ، E وe است .آنتی ژن d شناسائی نشده است. گروه Rh- یا Dمنفی ، به معنی فقدان آنتی ژن D می باشد.البته انواعی ازآنتی ژن D ، نظیر D ضعیف ، Du و D پارسیل ، وجودداردکه سبب آنمی همولتیک می شود. گروه CDE ازنظربالینی اهمیت زیادی دارند ، زیرا بسیاری از D منفی ها پس از یکبار تماس ، ایزوایمونیزه می شوند . دو ژن مسئول آن ، D و CE ، روی بازوی کوتاه کروموزوم 1 قرار داشته و مستقل از سایر ژن های گروه خونی ، به ارث می رسند . نودونه درصد بومیان آمریکا ، اقوام اینوئیت، چینی ها و سایر آسیایی های آمریکا ، D مثبت هستند . حدود 93% ازآفریقائی های آمریکا ، D مثبت هستند ، ولی تنها 87% از سفید پوستان آنتی ژن D دارند .بالاترین میزان Dمنفی ،34% ، درباسکی ها دیده شده است.ایمنوژنیسیته آنتی ژن های C ، c ، E و e ، کمتراز آنتی ژن D می باشد، ولی می توانند منجربه اریتروبلاستوز جنینی شوند . تمامی زنان باردار باید به طور رایج ازنظر آنتی ژن D ، و همچنین آنتی بادی سرم ارزیابی شوند .

سایر ناسازگاری های گروه خونی :امروزه شیوع ایزوایمونیزاسیون D ، بعلت مصرف ایمنوگلوبولین آنتی D ، کمترشده است. لذا اغلب موارد همولیز شدید قبل از تولد ، ناشی از آنتی ژن های نادرتراست . این حساس شدن ، با مثبت شدن تست کومبس غیر مستقیم مشخص می شود . آنتی بادی ضد گلبول قرمز در 1% از حاملگی ها دیده می شود .این آنتی بادی ها در40 تا 60% موارد علیه CDE می باشند. شایع ترین آنتی بادی ، ضد D وسپس آنتی E ، آنتی c و آنتی C می باشد . یک سوم جنین های مبتلا به آلوایمونیزاسیون ضد C یا ضد Ce ، دچار همولیز می شوند ، اما بیماری شدید وجودندارد. آنتی بادی های ضد Kell نیز شایع هستند ودریک چهارم موارد به سیستم لویس تعلق دارند. این گروه موجب همولیز نمی شود ، زیرا هفته ها ی اول تولد روی اریتروسیت ها ظاهر نمی شوند .

آنتی ژن Kell : تقریبا 90% از سفید پوستان ، Kell منفی هستند .حساس شدن در90% مواردناشی از ترانسفوزیون خون Kell مثبت می باشد . ناسازگاری مادری ـ جنینی نیزازعلل آن است . حساس شدگی مادر به Kell ، شدیدتر ازD است ، زیرا آنتی بادی ضد Kell مستقیماً در مغز استخوان به سلول های پیش ساز اریتروسیت جنین نیزمتصل شده و از هماتوپویز جلوگیری می کند .

بعلت تولید کمتراریتروسیت ، میزان همولیز و همچنین بیلی روبین مایع آمنیون پایین تر است . بنابراین براساس آنتی بادی ضد Kell در مادر و یا میزان بیلی روبین مایع آمنیون نمی توان آنمی شدید را پیش بینی کرد . با توجه به شدت متغییرحساسیت به Kell ، برخی توصیه کرده اند که چنانچه تیتر آنتی Kell در مادر 1:8 یا بالاتر باشد ، بررسی لازم انجام شود . وانگهی توصیه شده ازکوردوسنتزبه جای آمنیوسنتزاستفاده گردد ، زیرا آنمی ناشی از Kell معمولاً شدیدتر از شدت بیلی روبین مایع آمنیون می باشد . بابررسی سرعت جریان خون در شریان مغزی میانی جنین (MCA) به کمک داپلر ،می توان بر این مشکل غلبه نمود .توصیه شده که برای تشخیص به موقع آنمی شدید جنین ، در زنانی که عیار ضد Kell آن ها 1:2 یابیشتر باشد ، باید ازسرعت حداکثر جریان سیستولیک MCA در هفته 16 یا 17 کمک گرفت .

سایر آنتی ژن ها : آنتی ژن (jka) Kidd ، Duffy(Fya) ، c ، E و به میزان کمتر آنتی ژن C ، همه سبب درجاتی از اریتروبلاستوز با شدت همانند آنتی ژن D می شوند. دو آنتی ژن Duffy به نام Fya و Fyb وجوددارد که در برخی آفریقائی ها ی آمریکا دیده نمی شود . Fya ایمونوژنیک ترین آنتی ژن می باشد. سیستم Kidd نیزشامل دونوع آنتی ژن بنام jka و jk می باشد . توزیع جمعیتی این آنتی ژن ها بصورت Jk(a+b-) : 26 % ، Jk(a-b+) : 24% و Jk(a+b+) : 50% می باشد . چنانچه آنتی بادی IgG گلبول قرمز شناسائی شود، باکمترین شک به اهمیت آن باید وضعیت مادرحامله موردبررسی قرارگیرد. بسیاری از انتی ژن های خصوصی یا نادرنیز ،سبب ایزوایمنوزاسیون شدیدمی شود .

آنتی بادی های آتی پیک ورابطه آن ها با بیماری همولیتیک جنینی
سیستم گروه خونی آنتی ژن های مرتبط با بیماری همولتیک شدت همولیز درمان پیشنهادی
Lewis *    
I *    
Kell K Mild to severe Fetal assessment
  k, Ko, Kpa Kpb, Jsa, Jsb Mild Routine obstetric care
Rh (non-D) E, C, c Mild to severe Fetal assessment
Duffy Fya Mild to severe Fetal assessment
  Fyb Routine obstetric care
  By3 Mild Routine obstetric care
Kidd Jka Mild to severe Fetal assessment
  Jkb, Jk3 Mild Routine obstetric care
MNSs M, S, s, U Mild to severe Fetal assessment
  N Mild Routine obstetric care
  Mia Moderate Fetal assessment
MSSSs Mta Moderate Fetal assessment
  Vw, Mur, Hil, Hut Mild Routine obstetric care
Lutheran Lua, Lub Mild Routine obstetric care
Diego D1a, Dib Mild to severe Fetal assessment
Xg Xga Mild Routine obstetric care
P PP1pk(Tja) Mild to severe Fetal assessment
Public antigens Yta Moderate to severe Fetal assessment
  Ytb, Lan, Ge, Jra, CO1-b- Mild Routine obstetric care
  Ena Moderate Fetal assessment
  Coa Severe Fetal assessment
Private antigens Batty, Becker, Berrens, Evans, Gonzales, Hunt, Jobbins, Rm, Ven,Wrightb Mild Routine obstetric care
  Biles, Heibel, Radin, Zd Moderate Fetal assessment
  Good, Wrighta Severe Fetal assessment

*Not a proven cause of hemolytic disease of the newborn.

With hydrops fetalis.

Not a cause of hemolytic disease of the newborn.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.