تازه های بیماری ها و اختلالات

مرگ جنین

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اختلالات متعددمادری وجنینی سبب مرگ جنین می شود.علت برخی ازمرده زائی ها که سابقا بدون علت خاص تلقی می شدند،meconium baby

بکمک روش های نوین مامائی ،ژنتیک بالینی ، طب مادری – جنینی ونوزادی وپاتولوژی پری ناتال ، کاملا شناسائی شده است.سونوگرافی به شناسائی فوری مرگ جنین ، ولذااقدام فوری به زایمان ، کمک نموده است.

 • ·تعریف مرگ ومیر جنینی

آمار ارائه شده تنها شامل آن دسته از نوزادان و جنین های مرده ای است که بعد از هفته 19 متولدشده ، یا در صورت عدم دسترسی به سن بارداری ، وزن آن ها 350 گرم یا بیشتربوده است . احتمال مرده زایی با کاهش سن بارداری ، بیشترمی شود . ریسک فاکتورهای مرده زائی شامل نژاد سیاه ، افزایش سن مادر، چاقی ، سیگار ، سابقه مرده زایی ، محدودیت رشد جنین و بیماری مادرمی باشد . ماکروزومی جنین ( رشد بیش از صدک 90) را با افزایش مرده زایی مرتبط دانسته اند . در برخی از موارد ، مثلاً افزایش سن مادر ، احتمالاً عوامل متعددی دخالت دارند . آمار مرگ جنین در بارداری های چند قلو ، چهار برابر بیشتراست .

 • ·علل مرگ جنین

درسه گروه اصلی قرارمی گیرد: جنینی ، جفتی و مادری .

علت های مرگ جنین
جنینی :25تا40درصد
آنومالی های کروموزومی
نقائص مادرزادی غیرکروموزومی
هیدروپس غیرایمنی
عفونت ها :ویروس ها ،باکتری ها، انگل ها
جفتی : 25تا35 درصد
پارگی زودرس پرده ها
سقط
خونریزی جنینی مادری
آسیب های بندناف
نارسائی جفتی
آسفیکسی اینتراپارتوم
پره ویا
ترانسفوزیون قل قل
کوریوآمنیونیت
مادری : 5تا10درسد
دیابت
اختلالات فشارخون
چاقی
سن بالای 35سال
بیماری تیروئید
بیماری کلیه
آنتی بادی آنتی فسفولیپید
ترومبوفیلی
سیگار
مصرف موادغیرمجازوالکل
عفونت ها وسپسیس
زایمان پره ترم
زایمان غیرنرمال
پارگی رحم
حاملگی دیررس
ناموجه : 15تا35درصد
Fetal Deathمرگ جنین ، یکی ازحوادث بحرانی مادران باردارمی باشد.
   

 

 

 
 • علل جنینی :برخی ناهنجاری های جنینی ، عامل 25 تا 40% مرده زایی ها می باشد. بعلت سوگیری تحقیق میزان بروز ناهنجاری های ماژور مادرزادی که در مرده زایی هاگزارش شده ، بسیار متغیر است . دیده شده که یک سوم مرگ های جنینی ناشی از ناهنجاری های ساختمانی است که از میان آنها نقایص لوله عصبی ، هیدروپس ، هیدروسفالی ایزوله و بیماری های قلبی کمپلیکه مادر زادی از سایرین شایع تر هستند . به ویژه ناهنجاری های ماژورساختاری ، هیدروپس و آنوپلوئیدی را می توان پیش از تولد شناسایی کرد . عفونت نیز، بخصوص بامنشاء عفونت صاعد مایع آمنیوتیک وازمحل جفت،ازعلل شایع مرده زائی است . در مناطق فقیر نشین وپائین شهر ، سیفلیس مادر زادی از دلایل شایع مرگ جنین است . سایر عفونت های بالقوه کشنده شامل سیتومگالوویروس ، پاروویروس B19 ، سرخجه ، واریسلا ، لیستریوز ، بورلیوز ، توکسوپلاسموز و بسیاری دیگراست .
 • علل جفتی :بسیاری از این مرگ ها ، درهردوگروه مادری یا جنینی قرارمی گیرند . مثلاً دکولمان جفت تقریباً در نیم موارد با هیپرتانسیون بارداری همراه است و لذا درگروه   علل مادری قراردارد . نارسایی جفت می تواند ناشی از آنوپلوئیدی باشد ، ولذا درگروه علل جنینی می باشد. ازاینرو می توان گفت 15 تا 25% از مرگ های جنینی ناشی از مشکلات جفت ، پرده ها و یا بند ناف است . دکولمان جفت به تنهائی شایع ترین دلیل قابل شناسائی مرگ جنین است . عفونت جفت و پرده ، که ازنظربالینی مهم باشد ، معمولاً با عفونت جنینی ، البته بجزدرمورد سل و مالاریا، همراه است . بررسی میکروسکوپی جفت و پرده ها در برخی موارد به کشف عامل عفونی کمک می کند . کوریوآمنیونیت ، با ارتشاح لکوسیت های تک هسته ای و چند هسته ای در کوریون خود را نشان می دهد . مرده زایی پره ترم به احتمال بیشتری با این عفونت ها ، وازجمله باکتری های هوازی و بی هوازی و نیز مایکوپلاسما و اوره آپلاسما ، همراه است.انفارکت های جفتی بصورت مناطق دژنر سانس فیبرینوئید تروفوبلاستی ، کلسیفیکاسیون ، و انفارکتوس ایسکمیک بعلت انسداد شرائین مارپیچی تظاهرمی کند . انفارکت های مارژینال و زیر کوریونی معمولاً شایع بوده وفاقد اهمیت می باشد . خونریزی جنینی ـ مادری که سبب مرگ جنین شود ، در4.7% از319 موردمرگ جنین در بیمارستان زنان لس آنجلس ،گزارش شده است. ترانسفوزیون قل به قل ، از دلایل شایع مرگ جنینی در بارداری های چند قل تک کوریونی است .
 • علل مادری :علل مادری مرگ جنین تاکنون موردتوجه نبوده است . ضایعاتی همچون دکولمان جفت یا ایزوایمونیزاسیون ،که منشاء کاملا مادری دارند، اغلب بامنشاء جفتی یا جنینی درنظرگرفته می شوند . هیپرتانسیون و دیابت ،از بیماری های شایع مادری هستند که در 5 تا 8% با مرده زایی ارتباط دارند .هیپرتانسیون مزمن ارتباط نزدیکی با افزایش مرگ جنین دارد . ظاهرا اضافه وزن و چاقی مادر ، خطر مرده زایی رامی افزایند . دو سوی طیف سن باروری باعث افزایش مرگ جنین می شود. آنتی کواگولان لوپوسی و آنتی بادی های آنتی کارد یولیپین ، با واسکولوپاتی دسیدوآ ، انفارکتوس جفت ، محدودیت رشد جنینی ، سقط راجعه و مرگ جنین درارتباط هستند . گرچه اتوآنتی بادی ها و سایر ترومبوفیلی ها ، بوضوح باعوارض بارداری همراه هستند،تنها موارداندکی ازمرده زائی باعلت ناموجه رامی توان به این موردارتباط داد.
 • §ارزیابی مرده زائی

تعین علت مرگ جنین ، اهمیت روانی برای والدین داشته وحتی می تواند به تشخیص یا اجتناب ازمشکل مشابه درحاملگی بعدی کمک کند.

 • معاینه بالینی : جنین ، جفت و پرده ها باید به طور کامل معاینه شده و نتیجه آن وهمچنین جزئیات مهم وقایع پره ناتال ثبت شوند . درصورت امکان باید جهت ثبت در پرونده ، اقدام به عکس برداری و رادیوگرافی کامل نمود . سونوگرافی و MRI نیز توصیه شده است.اقدامات فوق ، درصورت عدم موافقت والدین برای اتوپسی ، در تهیه اطلاعات آناتومیک اهمیت دارند .
 • آزمایشگاه :ارزیابی کروموزومی و اتوپسی نشان داده که 35% از موارد مرده زایی ناشی از ناهنجاری های ماژور مادر زادی می باشد. تقریبا در 20% موارد، خصوصیات دیس مورفیک یا اختلالات اسکلتی و در 8% ، اختلالات کروموزومی دیده می شود . بررسی کاریوتیپ در تمام موارد مرده زایی توصیه شده است. درفقدان ناهنجاری مورفولوژیک ، تا 5% یک اختلال کروموزومی دیده شده است . جهت نمونه برداری بافتی از جنین بایستی رضایت نامه از والدین گرفته شود . به طور کلی 3 میلی لیترخون جنینی ، ترجیحا از بند ناف ویابا آسپیراسیون سوزنی ازقلب ، ونگهداری دریک لوله استریل وهپارینه کافی است . درصورت عدم دسترسی به خون ، یکی از نمونه های زیرباید تهیه شود : 1) یک بلوک 1 x 1 cm از جفت در زیر محل اتصال بند ناف از نمونه فیکس نشده ، 2) قطعه ای از بند ناف به طول 1/5cm ، یا 3) نمونه ای از بافت درونی جنین نظیر پیوستگاه غضروف ـ دنده یا پاتلا ( پوست توصیه نمی شود ) . بافت با سالین استریل شسته و سپس درون محلول رینگر لاکتات یا محیط سیتوژنتیک استریل نگهداری می شود . فرمالین یا الکل باعث کشته شدن سلول های زنده با قیمانده شده و از آنالیز سیتوژنتیک جلوگیری می کند. چنانچه مدت زمان طولانی ازمرگ جنین گذشته باشد، ممکن است تعیین کامل کاریوتیپ میسرنباشد .آنالیزسیتوژنتیک دریک سوم از جنین های لهیده (macerated) ، موفقیت آمیزبوده است .به منظوربررسی اختلال درتعداد کروموزوم ها و یا برخی حذف های شایع ، مانند سندرم دی ژرژ ، می توان از هیبریدیزاسیون فلورسانس درجا استفاده کرد . برای تست Kleihauer-Betke ، بررسی آنتی بادی آنتی فسفولیپید و آنتی کواگولان لوپوسی و اندازه گیری گلوکزسرم ، جهت رد دیابت آشکار ، نیازبه نمونه گیری ازخون است.
 • اتوپسی :بررسی ظاهری جنین همراه با عکس برداری ، رادیوگرافی ، MRI ، کشت باکتری وتست های کروموزومی و هیستوپاتولوژی ، اغلب به تشخیص دلیل مرگ کمک می کنند . احتمالا با اتوپسی کامل ، اطلاعات بیشتری می توان بدست آورد . دیده اند که نتیجه اتوپسی در25تا50% موارد توانسته سبب تغییردرتخمین خطر عود و مشاوره با والدین شود .توصیه می شودکه گروهی شامل متخصص طب مادری ـ جنینی ، متخصص نوزادان ، متخصص ژنتیک بالینی و متخصص پاتولوژی پری ناتال ، پرونده مادران ویافته های اتوپسی رابررسی کنند.آنگاه باوالدین گفتگوشده وتوضیحات لازم ارائه شود.
 • ·جنبه های روان شناختی

مواردی که سبب استرس زیادبرای مادروخانواده می شود، شامل است بر : فاصله بیش از 24 ساعت بین زایمان ومرگ ؛ عدم مشاهده نوزاد به مدت کافی توسط مادر ؛ وفقدان هرگونه خاطره ازنوزاد . خطرافسردگی پس اززایمان در زنانی که دچار مرده زایی یا حتی سقط زودرس می شوند ،افزایش یافته ولذاباید تحت کنترل باشند.

 • ·بارداری پس از مرده زایی قبلی

گزارش شده که میزان مرده زائی درزنان باسابقه مرگ جنین، 22.7 در1000 زن بوده است.دیده اند که اگر مرده زایی بعلت نارسایی جفتی یا زایمان پره ترم باشد ، احتمال عود بیشتر و اگربعلت عفونت یا بارداری چند قلو باشد ، احتمال آن کمتر است .درواقع دریافتند که تولد یک نوزاد ترم زنده که محدودیت رشد دارد، خطر مرده زایی را دو برابر؛ واگراین نوزاد پره ترم باشد ، خطررا پنج برابرمی کند . زنان کم خطرکه سابقه مرده زایی ناموجه دارند ، باخطر ده برابر مواجه هستند . از آنجایی که اکثر موارددراوایل حاملگی اتفاق می افتد ، خطر مرده زایی بعد از هفته 37 تنها 1.8 در 1000 است . خطرعود ، به جزدر اختلالات ارثی ، تنهادر شرایط مادری نظیر دیابت ، هیپرتانسیون مزمن ، یا برخی ترومبوفیلی ها افزایش می یابد . هرچه مرده زایی زودتر اتفاق افتد ، خطر عودنیز بیشتراست .

 • ·بررسی پره ناتال

اطلاع از دلیل مرگ جنین ، امکان محاسبه دقیق خطر عود و،دربسیاری موارد، پایه ریزی اصول درمانی را فراهم می سازد .بطورمثال ، اختلالات بند ناف نبایدعودکنند . ولی بانمونه گیری ازپرزهای کوریونی ویاآمنیوسنتزمی توان خطر عود آنوپلوئیدی ونوع فامیلیال سندرم دی ژرژ را در بارداری های بعدی شناسایی کرد . مواردعفونی ، چنانچه درمان شوند، بعیداست که عودکنند.

اختلالات مادری مرده زایی رااغلب می توان براحتی شناسائی کرد . گاهی بادخالت بموقع در دوره قبل از لقاح و یا ابتدای بارداری ،می توان به بهبودی درحاملگی بعدی کمک کرد .نمونه آن ، کنترل دقیق گلوکز قبل از لقاح ، در زنان دیابتی است . دکولمان جفتی اغلب با هیپرتانسیون مزمن همراه است . خطر مرگ راجعه جنین را دراثر آنتی بادی های آنتی فسفولیپید می توان بادرمان مناسب کمترنمود. احتمال آن زمانی بیشتراست که مرگ جنین با نارسایی جفت ، محدودیت رشد ، یا انفارکتوس جفت مرتبط باشد .

 • ·مدیریت در بارداری بعدی

برخی فاکتورها مثل هیپرتانسیون (افزایش فشارخون) ودیابت مادر قابل کنترل هستند.گاهی غربالگری در سه ماهه اول و دوم موثراست . ازآنجائی که تقریبا نصف مرگ های جنینی ناشی ازمحدودیت رشد است، سونوگرافی جنین درمیانه حاملگی وسپس بررسی سریال رشد ازهفته 28 به بعد توصیه می شود.در زنان سالم با سابقه مرده زایی ، باید از هفته 32 به بعد اقدام به پایش نمود . این روش گرچه موردتائید آکادمی زنان آمریکا می باشد ،ولی هشدار داده که آمار زایمان پره ترم یاتروژنیک راافزایش خواهدداد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.