تازه های بیماری ها و اختلالات

گریه کودک

در . ارسال در بیماری کودکان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گریه کودک ، اولین وتنها وسیله ارتباطی او باسایرین است .باهرنیازی ویا هرمشکلی ، تنها باگریه می تواند درخواست کمک نماید.گریه کودک

بسته به وضعیت کودک خوددرطی روز،تصمیم بگیریدوحدث بزنید که باچه اقدامی می توانید اوراآرام کنید.درواکنش به رفتارکودک خود، آرام ومتین باشید.آرامش شما ، اولین شرط آرامش کودک شماست.هرگونه عملی که درارتباط با کودک شماباشدرابرای اوتوضیح دهید، حتی اگرکارهای روزمره ومتعارفی برای شماباشد: مثل گرفتن ناخن ،رفتن به دستشوئی یاحمام(بیادداشته باشید که برای کودک شما، حتی لحظه ای نبودنتان ، سبب نگرانی خواهدشد، بنابراین بهتراست که چنانچه باکودک خودفاصله گرفته اید ، به آرامی آوازبخوانیدیااوراصدابزنید،مطمئناسبب آرامش کودک خواهدشد).گاهی تنها کاری که باید بکنید ، آرام بود ن وبی خیال بودن است ، کودک شماباگریه تنها داردحضورخودرانشان می دهدوبس؟بیادداشته باشید که همیشه نیازی به خاموش کردن کودک نیست ، برخی کودکان برای ایجادرابطه ، ازگریه استفاده می کنند.بگذارید هیجانات درونی او، وشما براحتی به بیرون تراوش کند.

نکاتی که بایدمدنظرباشد:

 1. گرسنه است، پس اوراتغذیه کنید.
 2. آروغ اورابگیرید.
 3. قنداق کنید: مثل ساندویچ.البته ،بیادداشته باشید که تنهاتاگردن اوراقنداق کنید.
 4. کهنه اورابازکنید ومیان پاها وباسن اورامعاینه کنید:شاید دچارالتهاب ناحیه قنداق شده باشد(برای درمان ازپماد کالندولا،پماد کالامین یا پماددکسپانتول استفاده کنید)
 5. لباس های اورابیرون کنید ،شاید جسم خارجی درون لباس اورااذیت می کند.
 6. آرام لالائی بگوئید.
 7. آرام ، آهنگ بنوازید.
 8. جابجایش کنید.
 9. کهنه یاپوشک اوراتعویض کنید.
 10. ازنظرگرماوسرما، کنترل کنید.
 11. بغلش کنید.
 12. به آرامی روی بسترش قراردهید.
 13. بگذاریدبخوابد.
 14. اسباب بازی بدهید:بالای 3 ماه
 15. خارج ازخانه ببرید
 16. ازمحیط شلوغ خارجش کنید.
 17. خیلی آرام اورابادست نگهدارید:مثلا کودک راروی زانوها ی خودبگونه ای قراردهیدکه پشت اوروی ران ها وسرکودک بین زانوان شماباشد.اینگونه تماس چشمی نیزبرقرارمی شود.
 18. کودک راروی زمین درکنارخودبگذارید، بگونه ایکه درتماس باشماباشد.
 19. آرام باشیدونفس عمیق بکشید: بیادداشته باشیدکه علیرغم تمام کوشش ها ، بازهم ممکن است کودک شما گریه کند.بنابراین ریلاکس باشید وبگذارید کودک خسته شده ،وخودش آرام بگیرد.
 20. درنظرداشته باشید که اگرخودشمادرحال گریه باشید ،چه انتظاری ازسایرین دارید:دوست دارید شمارانوازش کنند،باشماقدم بزنند، یا شماراتنهابگذارند.
 21. بدون حرکت بمانید.
 22. تماس چشمی برقرارکنید.
 23. باصدای خوداوراآرام کنیدوبگذاریدکه بداندهنگام گریه کردن، شمادرکنارش هستید.: زمزمه کنید.

دراین مواردباپزشک کودک خود تماس بگیرید:

 1. گریه کودک ،مداوم وغیرعادی باشد.
 2. گریه همراه با کبودشدن لب ها ودهان باشد.
 3. گریه همراه با امتناع ازشیرخوردن باشد.
 4. گریه همراه با استفراغ یا تهوع باشد.
 5. گریه همراه با حرکات غیرمعمول باشد : مثل خیره شده ، انحراف چشم ،سفت شدن اندام ها .
 6. وبالاخره زمانی که گریه کودک باهیچ ترفندی ، پایان نگیرد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.