تازه های بیماری ها و اختلالات

آناتومي واحد حركتي

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات عصبی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد حركتي عبارتست از يك نورون حركتي آلفا به همراه رشته هاي عضلاني كه از آن عصب مي گيرند،كه شامل اجزاء زير مي باشد:

الف- تنه سلولي نورون حركتي در شاخ قدامي نخاع

ب- آكسون و دندريتها

ج- نوروماسكولر جانكشن

د- فيبرهاي عضلاني

 رشته هاي عضلاني يك واحد حركتي، به طور گسترده اي در سراسر عضله پراكنده اند.در جايي كه كنترل عضلاني دقيق و ظريفي موردنياز است،مانند عضلات خارجي كره چشم يا عضلات كوچك كف دست،واحدهاي حركتي داراي تعداد كمي رشته هاي عضلاني مي باشند،در حالي كه در يك عضله بزرگ ، مانند گلوتئوس ماگزيموس كه كنترل دقيق آن مورد نياز نيست،يك عصب حركتي منفرد ممكن است صدها رشته عضلاني را عصب دهي نمايد.

هر فيبرميلين دار بزرگ آلفا كه وارد يك عضله اسكلتي مي گردد، بارها تقسيم مي شود.تعداد اين تقسيمات،به حجم و اندازه واحد حركتي بستگي دارد.يك شاخه منفرد،در مكاني كه تماس عصبي عضلاني (neuromuscular junction) يا صفحه محركه انتهايي(motor end plate)ناميده مي شوند،بر روي رشته عضلاني ختم مي شود.قسمت اعظم رشته هاي عضلاني تنها به وسيله يك صفحه محركه انتهايي عصب دهي مي شوند.فيبر عصبي در پي رسيدن به رشته عضلاني،غلاف ميلين خود را از دست داده، به شاخه هاي فرعي  تقسيم مي گردد.هر شاخه به صورت يك آكسون برهنه پايان يافته، عنصر عصبي (neural element) صفحه محركه انتهايي راتشكيل مي دهد.در اينجا آكسون كمي گسترش يافته، تقريبا 45 نانومتر قطر دارد و حاوي تعدادي ميتوكندري و وزيكول مي باشد.در محل صفحه محركه انتهايي، سطح رشته عضلاني كمي برآمده شده، تشكيل عنصر عضلاني(muscular element) صفحه را مي دهد كه اغلب به آن صفحه انحصاري(sole plate) اطلاق مي شود.اين برآمدگي در اثر تجمع ساركوپلاسم گرانولر در زير ساركولما و وجود هسته هاي متعدد و ميتوكندري در آن به وجود مي آيد. آكسون برهنه گسترش يافته ، در ناوداني برسطح رشته عضلاني قرار مي گيرد. هرناودان با ايجاد چين خوردگي در ساركولما تشكيل مي گردد.اين ناودان نيز ممكن است بارها به ناودانهاي ظريفتري تقسيم شود كه هر كدام حاوي يك شاخه از آكسون مي باشند.درك اين مطلب مهم است كه آكسونها به راستي يرهنه اند و سلولهاي شوان، صرفا به جاي يك كلاهك يا سقف براي ناودان به كار مي روند و هرگز وارد آن نمي شوند. كف ناودان توسط ساركولما شكل مي گيرد كه تعدادي چين به نام چينهاي تماسي را مي سازد واين چينها موجب افزايش سطح ساركولما كه در مجاور آكسون برهنه قرار دارد، مي شوند. فضايي به قطر 20 تا 50 نانومتر، غشاي پلاسمايي آكسون ( آكسولما يا غشاي پيش سيناپسي) را از غشاي پلاسمايي رشته عضلاني ( ساركولما يا غشاي پس سيناپسي)جدا مي سازد.اين فضا، شكاف سيناپسي نام دارد. شكاف سيناپسي به وسيله غشاي پايه آكسون و غشاي پايه رشته عضلاني پر مي شود.صفحه محركه انتهايي توسط بافت همبندي غلاف فيبر عصبي يا همان آندونوريم تقويت مي شود و از طرفي آندونوريوم، در امتداد بافت همبندي غلاف رشته عضلاني يعني اندوميزيوم قرار مي گيرد.

    يك موج عصبي با رسيدن به صفحه محركه انتهايي، موجب آزاد شدن استيل كولين از تعدادي وزيكول آكسوني مي شود.استيل كولين با روند اگزوسيتوز(exocytosis) به درون شكاف سيناپسي ترشح شده، با انتشار از غشاهاي پايه، به گيرنده هاي غشاي پس سيناپسي مي رسد.در نتيجه، غشاي پس سيناپسي نسبت به يون سدیم نفوذپذيري بيشتري مي يابد و يك پتانسيل موضعي موسوم به پتانسيل صفحه محركه انتهايي توليد مي شود.اگر پتانسيل صفحه محركه انتهايي به اندازه كافي بزرگ باشد، پتانسيل عملي توليد مي گردد كه در طول سطح ساركولما گسترش مي يابد.موج دپولاريزسيون به رشته هاي عضلاني انتقال يافته، از طريق سيستم توبولهاي T موجب انقباض ميوفيبريلها مي شود.اين روند، منجر به آزاد شده يونهاي كلسيم از رتيكولوم ساركوپلاسميك شده كه به نوبه خود موجب انقباض عضله مي گردد.ميزان استيل كولين آزاد شده از صفحه محركه انتهايي، بستگي به تعداد ايمپالسهاي عصبي دارد كه به انتهاي عصب مي رسند.استيل كولين پس از عبور از شكاف سيناپسي، بلافاصله توسط آنزيم استيل كولين استراز (AChE) موجود در غشاهاي پايه و غشاي پس سيناپسي يا ساركولما هيدروليز مي گردد.استيل كولين به مدت يك هزارم ثانيه در تماس با غشاي پس سيناپسي قرار مي گيرد و تخريب سريع آن، مانع از تحريك مجدد رشته عضلاني مي شود.

     بنابراين انقباض رشته عضلاني اسكلتي، به وسيله فركانس ايمپالسهاي عصبي كه به انتهاي عصب حركتي مي رسند، تنظيم مي شود. و يك واحد حركتي(motor unit)كوچكترين واحد عملي است كه مي تواند براي تشريح كنترل عصبي روند انقباض عضلاني به كار رود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.