تازه های بیماری ها و اختلالات

فیزیولوژی اکسیژناسیون

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فشاراکسیژن درریه وسرخرگ ها نزدیک به 100mmHg می باشدودراین فشار،نزدیک به 100% هموگلوبین ها ازاکسیژن اشباع می شوند.

گلبول قرمزدرهنگام عبورازمویرگهای ریوی ،ازاکسیژن اشباع شده ودربافت های محیطی ،تنها 30% ازاکسیژن خودراازدست می دهد.مقدارآزادشدن اکسیژن ازهموگلوبین تحت تاثیرشرایط محیطی است. بگونه ای که درشرایط کاهش اکسیژن محیطی (هیپوکسی ) ، افزایش گرما(تب) وافزایش مقدار مولکول 2,3DPG ، تمایل هموگلوبین به اکسیژن کاهش یافته ودرنتیجه مقداربیشتری ازاکسیژن دربافت ها آزادمی شود(بنابراین درفردورزشکار که بعلت فعالیت فیزیکی دچارافزایش دمای بدن شده ،مقدارآزادشدن اکسیژن بیشترازفردعادی است). برعکس درشرایطی که دماکاهش یابد، یا مقدار مولکول 2,3DPG کمترشود ، یا بعلتی بیماردچارآلکالوزشود(مثل بیمارانی که کیسه خون کهنه دریافت کرده اند)، مقداررهاشدن اکسیژن کمتراست.

برخی عوامل ساختمانی مولکول نیزبرمیزان تمایل هموگلوبین به اکسیژن تاثیردارند،مثلا هموگلوبین F ( که هموگلوبین ارجح درخون جنین است) تمایل بیشتری به اکسیژن داشته وبنابراین کمتراکسیژن رهامی سازد.ولی هموگلوبین S ( که دربیماری کمخونی سلول داسی شکل دیده می شود) تمایل بیشتری به ازدست دادن اکسیژن وجوددارد(منحنی انتقال اکسیژن به طرف راست جابجامی شود).

o2 curve

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.