تازه های بیماری ها و اختلالات

جفت واختلالات آن

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جفت دراکثرموارد ،گرد یا بیضوی هستند، ولی ازنظرظاهری تنوع بسیاری دارند.

جفت های متعددبایک جنین منفرد: بندرت جفت بصورت دوصفحه مجزاوتقریبا به یک اندازه می باشد.بندناف بین دولوب قرارمی گیردکه ممکن است به یک پل کوریونی ( نوعی بافت جفتی) یا به داخل غشاء بینابینی متصل باشد. این حالت به اسامی مختلفی همچون جفت دولوبی (bilobate placenta) یا جفت دوقسمتی(bipartite placenta) یا جفت دوگانه (placenta duplex) نامیده می شود.به ندرت ، یک جفت حاوی سه لوب (یا بیشتر) بوده وچند لوبی نامیده می شود.

لوب فرعی (Succenturiate) :این جفت ، نوع کوچکتری از جفت دولوبی می باشد .دراین وضعیت یک یا چند لوب فرعی ، با فاصله از جفت اصلی ، درون پرده ها قراردارند ومعمولاًازطریق اتصالات عروقی با منشا جنینی ، به جفت اصلی متصل هستند. لوب فرعی گاهی پس از زایمان در رحم باقی مانده ومنجربه خونریزی شدیدی می شود. در برخی مواردنیزبعلت عروق سر راهی همراه با لوب فرعی ، خونریزی شدید بهنگام زایمان اتفاق می افتد.

جفت غشایی (membranacea) :بندرت پرزهای عملکردی ،تمامی یا بخش عظیمی از پرده های جنینی را می پوشاند.گاهی جفت سرراهی یا جفت آکرتاهمراه با این وضعیت بوده ومی تواند منجربه خونریزی شدیدی شود.

جفت حلقوی : شیوع آن کمتر از یک در 6000 زایمان بوده وگاهی بصورت حلقه ای کامل ازبافت جفتی دیده می شود.این نوع جفت ،ممکن است نوعی جفت غشایی باشد.جفت نعل اسبی ، بعلت آتروفی بافت در بخشی از حلقه شایع تر است. احتمال خونریزی قبل وپس از زایمان ومحدودیت رشد جنینی بااین جفت ،بیشتراست.

جفت سوراخ دار(Fenestrata) : بخش مرکزی صفحه جفتی تشکیل نشده است. گاهی اوقات یک حفره حقیقی درون جفت دیده می شود، ولی در بیشترموارد تنها بخش پرزی گرفتاربوده وصفحه کوریونی سالم است. ازنظربالینی چنین بنظرمی رسد که یک لوب کوچک از جفت ، درون رحم باقی مانده است.

جفت اکستراکوریال :هرگاه صفحه کوریونی (بخشی ازجفت که واقع درسمت جنینی جفت است) از صفحه قاعد ه ا ی ،در سمت مادری ، کوچکتر باشد بخش محیطی جفت بدون پوشش می ماند ، که بنام جفت اکستراکوریال خوانده می شود. چنانچه سطح جنینی جفت یک فرورفتگی مرکزی داشته وتوسط حلقه ای ضخیم وسفید مایل به خاکستری احاطه شده باشد، آن را جفت سیرکوموالات ( circumvallate ) واگرحلقه فاقد فرورفتگی مرکزی باشد، آن راجفت سیرکومارژینت ( circummarginate ) می نامند.خطر خونریزی پیش از زایمان ، ناشی از دکولمان ویا خونریزی جنینی، ونیز خطر زایمان پره ترم ، مورتالیته پری ناتال واختلالات جنینی درجفت circumvallate بیشتراست.placenta

پلاسنتا آکرتا، اینکرتا و پرکرتا : موارد خطرناکی هستند که در آنها بافت تروفوبلاستیک (بافت موجوددرجفت) تا میزان متغیری در میومتر(بخش عضلانی رحم راگویند) نفوذ نموده است.شیوع این انواع در مواردی همچون جفت سرراهی، استقرارجفت روی برش جراحی (قبلی) ویا پرفوراسیون (سوراخ شدن) قبلی رحم بسیار بیشتر است. عارضه شایع این ناهنجاری ها ، خونریزی شدید می باشد.

  • ·اختلالات گردش خون

اختلال درگردش خون جفت ، به دوگره تقسیم می شود:placenta circulatory dis

بسیاری از این ضایعات شایع بوده ودر جفت سالم ورسیده نیزدیده می شود.البته ذخیره عملکردی جفت بسیاربالامی باشد بگونه ای که می تواند تا 30% پرزهای خودراازدست داده ، بی آنکه عملکردآن مختل شود.

ü                  اختلال در گردش خون مادر :برخی ضایعات سبب محدودشدن یا مهارجریان خون بین پرزهای جفت می شود.

انفارکتوس بخش مادری : این اختلال که به اشتباه " انفارکتوس" نامیده شده، ناشی از رسوب یک لایه فیبرینوئید متراکم روی صفحه بازالیس جفت می باشد.این سطح ضخیم ، سفید ، سفت وچین دار ، عملا مانع ازجریان خون طبیعی مادر می شود. انفارکتوس سبب محدودیت رشد جنین ،سقط ،زایمان پره ترم ومرده زایی می شود.ماهیت این اختلال، که گاهی دربارداری بعدی نیزتکرارمی شود، نامشخص بوده ولی احتمالا به ترومبوفیلی (حالتی که احتمال ایجادلخته خون زیادباشد) مادرارتباط دارد.

رسوب فیبرینوئید دور پرزها : ندول های کوچک زرد – سفید در داخل جفت، بخشی از فرآیند طبیعی پیر شدن جفت بوده وزمانی تشکیل می شوند که جریان خون طبیعی مادر پیرامون پرزها کندشده وسبب رکودورسوب فیبرین گردد.درنتیجه ، اکسیژن رسانی کاهش یافته وباعث نکروز سن سیشیوتروفوبلاست می شود.مواردشدیدآن می تواند موجب محدودیت رشد یا مرگ جنین شود.

هماتوم : انواع آن شامل است بر:

1) خلف جفتی : بین جفت ودسیدوای مجاور آن است .

2)هماتوم حاشیه ای : بین کوریون ودسیدوا ، که از نظر بالینی ،خونریزی زیر کوریونی نیز نامیده می شود.

3) ترومبوز زیر کوریونی (مول Breus ): در طول سقف فضای بین پرزی وزیر صفحه کوریونی قراردارد .

4) هماتوم زیر آمنیونی : که بین جفت وآمنیون است.

انفارکتوس :پرز های کوریونی اکسیژن را ازطریق عروق رحمی – جفتی تنها از گردش خون مادری دریافت می کنند .گروهی از بیماری های رحمی – جفتی ، میتوانند باعث انفارکتوس پرز شوند.هرگاه این ضایعات ضخیم بوده ،متمرکز یامتعددباشند، ممکن است با پره اکلامپسی یا آنتی کواگولانت لوپوسی (وجودیک پادتن درون خون که دربیماری لوپوس دیده می شود) همراهی داشته باشد.

  • اختلال در گردش خون جنین

واسکولوپاتی ترومبوتیک جنین :خون جنین از طریق دو شریان نافی تامین می شود که ممکن است دچار ترومبوز وبنابراین منجربه انسداد جریان خون جنین شود.درنتیجه عملکرد پرزهای سمت انتها ، ازبین خواهدرفت.البته جفت های رسیده بطورنرمال حاوی ترومبوس (لخته خون) هستند ، ولی چنانچه بخش عمده ای ازپرزها دچارآسیب شوند، منجربه اختلال خواهدشد.

هماتوم :هماتوم (توده لخته خون) زیر آمنیون ، ما بین جفت وآمنیون (کیسه آب جنین) قرار می گیرد .اغلب این هماتوم ها طی مرحله سوم زایمان، بطورحاد تشکیل می شوند . گاهی این ضایعات با سایر توده های جفتی بالقوه خطرناک ،نظیر کوریوآنژیوم (تومورعروق خونی)، اشتباه می شوند.

کلسیفیکاسیون جفت : نمک های کلسیم در سرتاسر جفت رسوب می کنند، اما شایع ترین محل رسوب در سطح مادری درصفحه بازالیس است.کلسیفیکاسیون با زایمان اول ، وضعیت اجتماعی – اقتصادی بالاتر، وسطح کلسیم بیشتردر سرم مادرارتباط دارد. باسونوگرافی نمی توان عواقب نوزادی راپیش بینی نمود.

ضایعات هیپرتروفیک پرزها :بزرگی شدید پرزهای کوریونی در اریتروبلاستوز شدید و هیدروپس جنینی شایع بوده ، و در دیابت مادری، نارسایی قلبی احتقانی جنین،وسیفلیس مادر- جنین دیده می شود.

تومورهای جفت

  • کوریوآنژیوم :تنها تومورخوش خیم جفت باشیوع 1% بوده و با توجه به شباهتی که به عروق خونی واسترومای پرزهای کوریونی دارد ، نام کوریوآنژیوم ویا کورآنژیوم (chorangioma) برای آن ، مناسب تراست.چنانچه سطح آلفا –فتوپروتئین سرم مادر (MSAFP) بالاباشد،سونوگرافی توصیه می شود.تومورمعمولا بصورت مدور ، با حاشیه مشخص ،وعمدتاً هیپواکو نزدیک به سطح کوریون وبرجسته به داخل حفره آمنیونی می باشد .مشاهده افزایش جریان خون بکمک دالپر رنگی، می تواند این ضایعه را از سایر توده های جفتی افتراق دهد.ضایعات کوچک معمولاً بدون علامت هستند، ولی انواع بزرگ ، معمولا با قطر بیش از 5 سانتی متر، می تواند سبب شنت شریانی –وریدی شدید در داخل جفت ودرنتیجه باعث کم خونی وهیدروپس جنینی شوند . ازعوارض تومورها ی بزرگ می توان به محدودیت رشد جنینی، خونریزی نفاسی، زایمان پره ترم،و اختلالات مایع آمنیونی اشاره کرد.

بندرت تومورهای بدخیم به جفت ،متاستازمی دهند.ملانوم ،لوسمی ،لنفوم ، وسرطان پستان شایعتر از بقیه متاستازمی دهند.هرچند متاستاز به جنین نادراست ولی در مبتلایان به ملانوم دیده شده است.placenta tumor

placenta exam

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.