تازه های بیماری ها و اختلالات

دوره نفاس

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره نفاس شامل چندهفته اول بعدتولداست،که اغلب بین هفته 4تا6 درنظرگرفته می شود.

تغییرات فیزیولوژیک این دوره بسیارزیادبوده ومی تواندبرای مادران مشکل سازباشد.بعلت توجه فراوان به نوزاد ،برخی مادران پس اززایمان احساس انزواوتنهائی دارندکه می تواندسبب اظطراب شود.برای درک این موضوع استفاده ازروش PRAMS (سیستم پایش ارزیابی خطرات بارداری ) مفیدواقع شده است.این شیوه ازسال1987 به منظوردرک بهترعلت ثابت ماندن مرگ ومیر شیرخواران ابداع گردید.دراین روش ، داده های مرتبط به نظرات وتجارب مادران قبل ، حین وپس ازبارداری جمع آوری می شود.داده های حاصله ازبررسی مادران 10 ایالت آمریکا درسال 2000 طی 2تا9 ماه پس اززایمان ، درجدول آمده است.

سیستم مراقبت ارزیابی ریسک درحاملگی (PRAMS ): نگرانی های مادران طی 2تا9 ماه پس اززایمان
نگرانی درصد
1: نیازبه حمایت اجتماعی 32
2: نگرانی های تغذیه ازپستان 24
3: آموزش ناقص درموردنگهداری ازنوزاد 21
4: نیازکمک درموردافسردگی نفاسی 10
5: نیازبه تداوم بستری دربیمارستان 8
6:نیازبه بیمه مادرپس اززایمان 6

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.