تازه های بیماری ها و اختلالات

ضدبارداری برای مادران شیرده

نوشته شده توسط drsistana در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تخمک گذاری ازهفته 3 بعدزایمان، حتی درزنان شیرده ،شروع می شود.زمان آن به متغییرهای بیولوژیک ونیزشدت شیردهی مادربستگی دارد.

طی بستری بایددرموردروش های جلوگیری آموزش لازم داده شود. قاعدگی ، درفقدان شیردهی، معمولا طی 6تا8 هفته شروع خواهدشد هرچندکه زمان آن رانمی توان بسادگی پیش بینی نمود.تخمک گذاری درتنها 20% زنان قبل ازاولین قاعدگی اتفاق می افتد.اندکی ازبیماران نیزپس اززایمان دچارخونریزی کم تامتوسط بطورمتناوب می شوند.معمولا تخمک گذاری بطورمتوسط 7 هفته ، معمولا 5 تا11 هفته ، بعد اززایمان شروع می شود.گرچه قبل از28 روزگی نیزگزارش شده است. بنابراین طی دوره 6 هفته ای نفاس ، احتمال بارداری وجوددارد.لذازنان فعال جنسی طی دوره نفاس که نمی خواهندباردارشوند، بایداز روش های ضدبارداری استفاده کنند.البته این روش به همگان توصیه نمی شود.

قرص ضدبارداری حاوی فقط پروژستین (مینی پیل ، دپوی مدروکسی پروژسترون یا ایمپلانت پروژستین ) ، تاثیری برکیفیت یاکمیت شیرندارد.ضدبارداری های استروژن پروژستین احتمالا سبب کاهش مقدارشیرشده ولی درشرایط خاصی می توان ازآن برای مادران شیرده استفاده کرد.

توصیه های ضدبارداری هورمونی برای زنان شیرده
  • قرص های حاوی فقط پروژسترون :تجویزهنگام خروج ازبیمارستان وشروع از2تا3هفته پس اززایمان ،بعنوان مثال اولین یکشنبه بعدازسن 2هفتگی نوزاد
  • دپومدروکسی پروژسترون استات : شروع ازهفته 6 پس اززایمان
  • ایمپلانت هورمونی :استقرارازهفته 6 پس اززایمان
  • دستگاه داخل رحمی لونورژسترل : استقرارازهفته 6 پس اززایمان
  • قرص های مشترک استروژن پروژستین : درصورت تجویز،نبایدقبل ازهفته 6 پس اززایمان شروع شودوتنهازمانی بایدمصرف گردد که شیردهی بطورکامل تداوم داشته ووضعیت تغذیه ای نوزاد،مناسب باشد.
 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.