تازه های بیماری ها و اختلالات

داروهای مترشحه درشیر

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اکثرداروها درون شیرترشح می شوندولی مقدارجذب آن درشیرخواران اندک است.

عوامل مختلفی مثل غلظت پلاسمائی ،پیوندپروتئین ، pHپلاسماوشیر،میزان یونیزاسیون ، حلالیت چربی ووزن مولکولی بردفع داروموثرند.نسبت غلظت داروئی شیربه پلاسما به نسبت غلظت دارودرشیرمادربه غلظت آن درپلاسمای مادر گفته می شود.این نسبت در اکثرداروها 1یاکمتراست ، درحدود25% مواردبیش از1 وحدود15% بیش از2 می باشد.برای کاهش تماس شیرخوارباداروبهتراست که نیمه عمرداروی مصرفی مادرکوتاهتر،جذب خوراکی ضعیف تروحلالیت آن درچربی کمترباشد.درصورت تکراردوزمصرفی ، بهتراست که مادرپس ازهربارتغذیه ، دارورامصرف کند.داروهای تک دوزرابهتراست قبل ازطولانی ترین فاصله خواب شیرخوار(معمولا زمان خواب) مصرف نمود.مواردممنوعیت مصرف داروبسیاراندک است .داروهای سیتوتوکسیک (کشنده سلول) مثل سیکلوفسفاماید،سیکلوسپورین ،دوکسوروبیسین ومتئوترکسات، بامتابولیسم سلولی تداخل داشته وسبب مهارایمنی یا نوتروپنی شده ، بررشدتاثیرگذاشته ، یا احتمالاخطرسرطان کودکی رامی افزایند .درصورت نگرانی باید اهمیت درمان ، احتمال روش های جانشین ونیزکاهش تماس شیرخواربامصرف داروپس ازشیردهی رامدنظرداشت.ایزوتوپ های رادیواکتیومس ،گالیوم ، ایندیوم ، ید، سدیم ، وتکنسیوم بسرعت واردشیرمی شوند.بنابراین قبل ازتجویزاین داروهابایدبامتخصص طب هسته ای مشاوره نمودتابتوان ماده رادیونوکلئیدباکمترین زمان دفع درشیرمادرانتخاب شود.مادربایدقبل ازتست ، شیرخودرادوشیده وبرای تغذیه شیرخوارنگهداری نماید.پس ازتست نیزلازم است تا جهت حفظ تولید شیر، اقدام به تخلیه شیروالبته عدم مصرف آن درمدت زمان وجودرادیواکتیویته نماید.این مدت از15 ساعت تا 2 هفته متغییراست.

داروهائی که اثرات مهم برنوزادان شیرخواردارند.
دارو اثرات گزارش شده
Acebutolol هیپوتانسیون ،برادیکاردی،تاکی پنه
5-Aminosalicylic acid اسهال (نادر)
Atenolol سیانوز،برادیکاردی
Bromocriptine مهارشیردهی ،می تواندبرای مادرخطرناک باشد
Aspirin (salicylates) اسیدوزمتابولیک (نادر)
Clemastine خواب آلودگی،بی قراری،عدم تغذیه،گریه باصدای زیر،سفتی گردن(یک مورد)
Ergotamine استفراغ،اسهال،تشنج (بادوزمصرفی درمیگرن)
Lithium سطح غلظت خونی یک سوم تا یک دوم درنوزاد
Phenindione ضدانعقاد(افزایش PTو PTTدریک نوزاد)
Phenobarbital سداسیون،اسپاسم انفانتیل پس ازقطع شیردهی ، متهموگلوبینیمی (یک مورد)
Primidone سداسیون،مشکلات تغذیه ای
Sulfasalazine اسهال خونی (نادر)

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.