تازه های بیماری ها و اختلالات

ماستیت

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عفونت پارانشیم پستان (ماستیت) ، یک اختلال نادراست که دریک سوم زنان شیرده دیده می شود.

شیوع آن بایدکمتراز1% باشد.علائم ماستیت چرکین بندرت قبل ازپایان نخستین هفته پس اززایمان ، وبطورمتعارف تاهفته سوم یاچهارم بروزمی کند.عفونت همیشه یکطرفه است ومعمولا احتقان شدید قبل ازعفونت وجوددارد.علائم شامل لرزیاتکان واقعی وسپس بروزتب وتاکیکاردی است.پستان ، قرمزوسخت شده ودردشدیدی وجوددارد.حدود10% دچارآبسه می شود.شناسائی تموج روی پستان مشکل است وسونوگرافی برای شناسائی آبسه مفیداست.شایعترین علت عفونت ، استافیلوکوک طلائی می باشد.سایرارگانیسم های شایع شامل استافیلوکوک کواگولازمنفی واسترپتوکوک ویریدن می باشد.تقریبا همیشه منبع عفونت ازحلق وبینی شیرخواربوده و وارگانیسم ازمحل فیسوریاخراش های کوچک واردپستان می شود.ارگانیسم معمولا باکشت شیر، قابل شناسائی است.سندروم شوک توکسیک ناشی ازاستاف طلائی گزارش شده است.گاهی ماستیت چرکین بصورت اپیدمیک دیده می شود ،که اکثراهمزمان باظهورسوش های جدید مقاوم به آنتی بیوتیک می باشد.مثل CA-MRSA (استاف طلائی مقاوم به متی سیلین اکتسابی درجامعه ) ، که شایع ترین سوش استافیلوکوک دربرخی مراکزمی باشد. سوش های MRSA بیمارستانی نیزناشی ازابتلاء شیرخواردراثردست های آلوده پرسنل بخش می باشد.

درمان :باتجویزآنتی بیوتیک قبل ازچرکی شدن ماستیت ، بهبودی معمولا طی 48 ساعت شروع می شود.تشکیل آبسه دراثراستافیلوکوک طلائی شایع تراست .گرچه اکثراقبل ازشروع درمان ، اقدام به کشت ترشحات شیرمی کنندولی انتخاب آنتی بیوتیک بایدبراساس تجربه بیمارستان باشد.البته دیکلوگزاسیلین (500 mg خوراکی روزانه 4 بار) ، بطور تجربی توصیه می شود.اریترومایسین ، درموارد حساسیت به پنی سیلین ، تجویزمی شود. چنانچه عفونت ناشی ازاستافیلوکوک مقاوم مترشحه پنی سیلینازبوده، یادرصورت شک به ارگانیسم مقاوم به دارو،بهتراست که تازمان آماده شدن کشت ، ازوانکومایسین یاسایرآنتی بیوتیک های ضد MRSA نیزاستفاده شود.حتی درصورت پاسخ سریع بالینی ،مدت درمان 10تا14 روزاست.برتداوم شیردهی تاکیدشده ودیده اند که تنها 3موردآبسه در65 زن مبتلابه ماستیت در15 زنی بوده که طی درمان اقدام به قطع شیردهی نموده اند.برخی نیزتنهادرمان راتخلیه کامل شیردانسته اند.بعضی شیرخواران ازشیرخوردن امتناع می کنندکه علت آن تغییرطعم شیرنیست بلکه ناشی ازاحتقان وادم می باشدکه سبب سخت شدن آرئول می گردد.این مشکل باپمپ کردن پستان ، برطرف می شود.درصورت شیردهی ، بهتراست که ابتداازپستان سالم شروع شود.بدینگونه ریزش شیرازپستان مبتلا ، ازقبل شروع می شود.symptoms of mastitis

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.