تازه های بیماری ها و اختلالات

شیردهی وتخمک گذاری

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طی بستری بایددرموردروش های جلوگیری آموزش لازم داده شود. قاعدگی ، درفقدان شیردهی، معمولا طی 6تا8 هفته شروع خواهدشد هرچندکه زمان آن رانمی توان بسادگی پیش بینی نمود.

تخمک گذاری درتنها 20% زنان قبل ازاولین قاعدگی اتفاق می افتد.اندکی ازبیماران نیزپس اززایمان دچارخونریزی کم تامتوسط بطورمتناوب می شوند.معمولا تخمک گذاری بطورمتوسط 7 هفته ، معمولا 5 تا11 هفته ، بعد اززایمان شروع می شود.گرچه قبل از28 روزگی نیزگزارش شده است. بنابراین طی دوره 6 هفته ای نفاس ، احتمال بارداری وجوددارد.لذازنان فعال جنسی طی دوره نفاس که نمی خواهندباردارشوند، بایداز روش های ضدبارداری استفاده کنند.البته این روش به همگان توصیه نمی شود.

تخمک گذاری درزنان شیرده به مراتب کمتراززنانی است که شیرنمی دهند.اولین قاعدگی زنان شیرده ممکن است دردومین ماه، یاخیلی دیر 18 ماه، پس اززایمان باشد.کامپل وهمکاران نمونه ادراری 92 زن راروزانه بررسی نمودندومشاهده نمودندکه تخمک گذاری دراثرشیردهی باتاخیرشروع می شود، هرچندکه درهمه موارداینگونه نبوده است.سایریافته های این مطالعه عبارت است از:

  1. بازگشت تخمک گذاری اغلب باشروع خونریزی نرمال قاعدگی مشخص می شود.
  2. فرایندشیردهی بازمان 15 دقیقه هفت بارروزانه ، تخمک گذاری رابه تاخیرمی اندازد.
  3. تخمک گذاری می تواندبدون خونریزی رخ دهد.
  4. خونریزی می تواندبدون تخمک گذاری باشد.
  5. احتمال بارداری درزنان شیرده ، سالیانه تقریبا 4% می باشد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.