تازه های بیماری ها و اختلالات

عفونت زایمانی

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به عفونت باکتریال دستگاه تناسلی پس اززایمان ، اصطلاحا عفونت زایمانی گفته می شود ،که تاکنون همراه باپره اکلامپسی[مسمومیت حاملگی] وخونریزی مامائی یکی ازسه علت مرگ مادران بوده است.

ولی خوشبختانه باآنتی بیوتیک مناسب ،ازشیوع آن کاسته شده است.عفونت مسبب 13% موارد مرگ مرتبط به حاملگی و پنجمین علت اصلی مرگ بوده است.

 • تب نفاسی

علل مختلفی سبب تب ( دمای 38.0°C یابالاتر) دردوره نفاسی می شود.اکثرتب های پایدار پس اززایمان ، ناشی ازعفونت دستگاه تناسلی است.دریک مطالعه گزارش شده که تنها حدود20% زنان تب داردر24ساعت اول پس اززایمان واژینال دچارعفونت لگنی هستند ، درحالیکه درموردسزارین به 70% می رسد.لازم به تاکید است که تب های شدید 39°C یابالاترطی 24 ساعت اول پس اززایمان می تواندناشی ازعفونت لگنی دراثراسترپتوکوک گروه Aباشد.سایرعلل شایع عفونت زایمانی شامل احتقان پستان و پیلونفریت یاگاهی عوارض تنفسی پس ازسزارین می باشد.حدود15% زنانی که شیرنمی دهند، بعلت احتقان پستان دچارتب نفاسی می شوند.این آمادردرزنان شیرده ، کمتراست.تب دراینمورددراولین روزهای بعدزایمان ،بندرت از39°C فزونی گرفته ومعمولا کمتراز24ساعت دوام دارد.پیلونفریت حاد ، تصویربالینی متغییری داشته واولین نشانه آن پس اززایمان می تواندتب وسپس حساسیت زاویه دنده ای مهره ای ، تهوع واستفراغ باشد.آتلکتازی ناشی ازهیپوونتیلاسیون بوده وبهترین روش پیشگیری ازآن نیزتنفس عمیق وسرفه منظم پس ازعمل جراحی است. تب ناشی ازآتلکتازی احتمالا دراثرعفونت با فلورنرمال است .افزایش خفیف دما دردوره نفاس می تواندناشی ازترومبوزسطحی یاعمقی وریدهای اندام تحتانی باشد.

 •  عفونت رحمی

معمولا بنام اندومتریت ، اندومیومتریت واندوپارامتریت خوانده می شود.ازآنجائی که عفونت سبب ابتلاء دسیدوآ ، میومترو بافت های پارامتر می شود، واژه جامع متریت همراه باسلولیت لگنی راپیشنهادمی کنیم.

 • ·عوامل مستعدکننده

مسیرزایمان به تنهائی مهمترین ریسک فاکتورعفونت رحمی است.در فرانسه دیده اندکه احتمال مرگ ومیر ناشی ازعفونت درسزارین 25 برابربیشتراززایمان واژینال است. درزنانی که تحت سزارین باپیش بینی قبلی قرارگرفته اند، درمقایسه بازایمان واژینال برنامه ریزی شده ،احتمال بستری مجددبعلت عفونت زخم واندومتریت بسیاربالاتراست .

زایمان واژینال :متریت بدنبال زایمان واژینال درمقایسه باسزارین نسبتا نادراست.دربیمارستان پارکلند1تا2% احتمال متریت بازایمان واژینال دیده می شود.زنانی که بعلت پارگی غشاء ، زایمان طولانی ومعاینات مکررواژینال درمعرض خطربالای عفونت هستند، 5تا6 % احتمال متریت پس اززایمان واژینال دارند.درصورت کوریوآمنیونیت حین زایمان ، خطرعفونت رحم تا13% افزایش می یابد.نهایتا درمطالعه ای دیده اند که تخلیه جفت بادست ، سبب سه برابرافزایش در میزان متریت زایمانی شده است.

سزارین :تقریبا درهمه مواردازبک دوزآنتی بیوتیک پروفیلاکسی (پیشگیری ) در سزارین استفاده می شود.برای زنانی که بشدت درمعرض خطرعفونت نفاسی هستند انجمن متخصصان زنان آمریکا توصیه به پروفیلاکسی (پیشگیری ) باآنتی بیوتیک نموده است.در30 سال گذشته ، تک دوزپروفیلاکسی آنتی بیوتیک بیش ازهرروش دیگری سبب کاهش شیوع وشدت عفونت های پس ازسزارین شده است.در1973 شیوع کلی عفونت رحم بین زنان قشرمرفه که تحت سزارین قرارمی گرفتند 13% ولی بین زنان بومی 27% بود .در1978 شیوع کلی بین زنانی که تحت سزارین بوده اند، 50% بوده است. ریسک فاکتورهای مهم برای عفونت پس ازجراحی شامل زایمان طول کشیده ، پارگی غشاء ، معاینات مکررسرویکس ومونیتورینگ داخلی جنین بوده اند.درحضورتمام این فاکتورها و عدم تجویزآنتی بیوتیک پروفیلاکسی، میزان عفونت شدید لگنی 90% بوده است.

سایرریسک فاکتورها(عوامل خطر) : عفونت لگنی در زنان طبقه اقتصادی اجتماعی پائین به مراتب بیشترازگروه مرفه می باشد. آنمی یاتغذیه ضعیف ، بجزمواردخیلی افراطی ، بندرت سبب استعدادبه عفونت می شود.آلودگی دستگاه تناسلی تحتانی بابرخی ارگانیسم ها ، مثل استرپتوکوک گروه B ، کلامیدیاتراکوماتیس ، مایکوپلاسما هومینیس ، اورئاپلاسما اورئالیتیکوم و گاردنلاواژینالیس ، باخطرفراوان عفونت نفاسی همراه بوده است.سایرعوامل همراه باافزایش خطرعفونت شامل سزارین بخاطرچندقلوئی ، مادران جوان واول زا ، القاء طولانی زایمان ، چاقی و مکونیال بودن آمنیون می باشد.

باکتریولوژی [شناسایی باکتری های عفونت] :عفونت لگن در زنان اکثرا ناشی ازباکتری های ساکن دستگاه تناسلی می باشد.دردهه گذشته گزارشاتی ازاسترپتوکوک گروه A بتاهمولتیک درایجاد سندروم شبه شوک توکسیک وعفونت کشنده ارائه شده است.ریسک فاکتورعمده ، پارگی زودرس غشاء می باشد.در2 مطالعه 2002 و1999 ، درزنانی که قبل ، طی ، یا 12 ساعت پس اززایمان دچارعفونت استرپتوکوک گروه A بوده اند ، میزان مرگ ومیر مادری تقریبا90% و میزان مرگ ومیر نوزادی بیش از50% بوده است. در5 سال گذشته عفونت های پوستی وبافت نرم دراثر CA-MRSA(استاف طلائی MRSA اکتسابی درجامعه ) ، شایع شده است.این سوش ، برخلاف سال 2009 ، عامل عمده متریت زایمان نیست بلکه عامل عفونت زخم برش می باشد.

پاتوژن های شایع : عفونت عمدتا پلی میکروبیال است که سبب سینرژی باکتری ها می شود.سایرفاکتورهائی که سبب تشدید ویرولانس می شودشامل هماتوم وبافت مرده است.گرچه واژن وسرویکس حامل این باکتری هامی باشد، حفره رحم معمولاقبل ازپارگی ساک آمنیون استریل است.مایع آمنیون ورحم دراثرزایمان و معاینات مرتبط ، معمولا آلوده به باکتری های بیهوازی وهوازی می شود .درمطالعه 1979 ، مایع آمنیوتیک بدست آمده اززنانی که بعلت پارگی غشاء بیش از6ساعت تحت سزارین قرارگرفتند، کشت داده شد.درهمه مواردرشدباکتری دیده شد وازهرنمونه بطورمتوسط 2.5 ارگانیسم شناسائی گردید.در63% مواردارگانیسم های بیهوازی وهوازی ، در30% فقط بیهوازی وتنهادر7% مواردفقط هوازی دیده شد.بیهوازی هاشامل سوش های پپتواسترپتوکوک وپپتوکوک در45% موارد، سوش های باکتریوئیددر9% و سوش های کلوستریدیوم در3% موارد وهوازی هاشامل انتروکوک در14% ، استرپتوکوک گروه B در8% وئی کولا در9% مواردبود.بعدهانشان داده شد که باکتری ایزوله شده درسزارین ، ازهمان نوعی است که 3 روزپس اززایمان درمبتلایان به متریت جداشده است.

عفونت کلامیدیا درمتریت تاخیری دیده شده است. آلودگی شدید سرویکس با اوره .اورئالیتیکوم ، می تواندسبب متریت شود.گزارش شده که خطرعفونت زایمانی درگروهی اززنان سوئدی که دراوایل حاملگی دچار واژینوزباکتریال بوده اند، سه برابربوده است.

کشت باکتری :کشت ناحیه تناسلی قبل ازدرمان درهمه بیماران ، کاربردبالینی اندک وهزینه بالائی دارد.همچنین کشت رایج از خون ، بندرت مفیداست. در2 مطالعه اولیه قبل ازارائه پروفیلاکسی (پیشگیری ) حین عمل ، کشت خون در13% زنان مبتلابه متریت پس ازسزارین دربیمارستان پارکلند و24% زنان بیمارستان لوس آنجلس مثبت بوده است. دریک مطالعه جدیدتردرفنلاند ، باکتریمی فقط در5% ازحدود800 زن مبتلا به سپسیس زایمان دیده شده است.

 • ·پاتوژنز

عفونت زایمانی بدنبال زایمان واژینال ابتداازمحل اتصال جفت ، دسیدوآ ومیومترمجاور، یاپارگی سرویکوواژینال شروع می شود.پاتوژنزعفونت رحم بدنبال سزارین نظیرعفونت برش جراحی است.باکتری های ساکن واژن و سرویکس طی زایمان وارد آمنیون شده وپس اززایما ن به بافت مرده رحم حمله می کنند.آنگاه سلولیت پارامترتوام باعفونت بافت همبندفیبروآرئولاردرخلف صفاق لگنی شروع می شود.باشروع بموقع درمان ، عفونت درناحیه پاراواژینال محصورمی ماندوالامی تواندبه عمق لگن نفوذ کند.

 • ·سیربالینی

شایعترین علامت تشخیص متریت نفاسی ، تب است.شدت تب متناسب باوسعت عفونت وسندروم سپسیس می باشد.دمامعمولا 38 تا 39°Cمی باشد.لرزهمراه تب ، بیانگرباکتریمی است.زنان معمولا ازدردشکم شاکی بوده وتندرنس پارامتردرمعاینه شکم ودودستی دیده می شود.گرچه بوی بداستشمام می شود ، ولی این بوی بد دربسیاری ازمواردنیزبدون وجودعفونت ،وجوددارد.سایرعفونت ها، بخصوص ناشی ازاسترپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A ، اغلب همراه بالوشیای اندک وبدون بومی باشد.لکوسیتوزاز15000 تا 30000 سلول درلیترمتفاوت است ، ولی سزارین نیزسبب افزایش لکوسیت می شود.

درمان :درمتریت خفیف ، بدنبال زایمان واژینال ، درمان سرپائی باآنتی بیوتیک خوراکی کفایت می کند.برای عفونت متوسط تاشدید ، درمان وریدی باآنتی بیوتیک وسیع الطیف توصیه می شود.بهبودی طی 48 تا72 ساعت در90% موارد رخ می دهد.درصورت تب پایدارپس ازاین مدت ، ضروری است که بیمارازنظرعلل عفونت مقاوم لگنی ، همچون فلگمون پارامتر(سلولیت شدید ) ، آبسه ناحیه برش شکم یالگنی یا هماتوم عفونی ، وترومبوفلبیت سپتیک لگنی ، بطورکامل معاینه شود. تب پایداربندرت ناشی ازباکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک یاعوارض داروئی است. پس ازقطع تب دست کم برای 24ساعت،می توان بیماررامرخص نمود.نیازی به ادامه درمان بصورت خوراکی نیست .
انتخاب آنتی بیوتیک :هرچندکه درمان بطورتجربی شروع می شود ، ولی درمان اولیه بدنبال سزارین باتوجه به فلورمخلوط می باشد که عمدتاسبب عفونت زایمانی می شوند. درمان عفونت پس اززایمان واژینال نیازمند پوشش وسیع آنتی بیوتیک نیست ، تا90% اینگونه عفونت ها به ترکیبی همچون آمپی سیلین بعلاوه جنتامایسین پاسخ می دهند.البته درموردعفونت پس ازسزارین ، پوشش بیهوازی توصیه می شود.

در1979 کارائی ترکیب کلیندامایسین بعلاوه جنتامایسین با ترکیب پنی سیلین G بعلاوه جنتامایسین برای درمان عفونت لگنی پس ازسزارین مقایسه شد.میزان پاسخ درترکیب اول ، 95% بوده است ،که استانداردی برای مقایسه می باشد.ازآنجائی که احتمال دارد عفونت انتروکوک پس ازدرمان استانداردفوق ادامه یابد ، بسیاری آمپی سیلین رابه رژیم کلیندامایسین – جنتامایسین ( ازهمان ابتداویا پس از48 تا72 ساعت که پاسخی دیده نشد) اضافه می کنند.بسیاری توصیه به کنترل سطح سرمی جنتامایسین نموده اند ولی درصورت نرمال بودن عملکردکلیه ، نیازی به آن نیست .در1999 مقایسه ای بین دوزهای متعدد و مصرف تک دوزجنتامایسین شد ، ودیده شدکه درهردوموردسطح سرمی کافی است.میزان بهبودی بامصرف تک دوز، نظیردوز8 ساعتی می باشد.بعلت احتمال نفروتوکسیسیته واوتوتوکسیسیته باجنتامایسین درمواردی که GFR (میزان تصفیه ادراردرگلومرول کلیه) کاهش یافته است ، برخی توصیه به مصرف کلیندامایسین باسفالوسپورین نسل دوم نموده اند.البته ترکیب کلیندامایسین وآزترئونم نیزتوصیه شده است.

آنتی بیوتیک های بتالاکتام بربسیاری ازبیهوازی ها موثرند، ازاینگروه می توان سفالوسپورین هائی همچون سفوکسیتین ، سفوتتان و سفوتاکسیم ، بعلاوه پنی سیلین های وسیع الطیف نظیرپیپراسیلین ، تیکارسیلین ومزلوسیلین . بتالاکتام ها ،رانام بردکه داروهائی مطمئن بوده وبجزآلرژی ، عاری ازمسمومیت مهمی هستند.ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز، شامل کلاولانیک اسید ، سولباکتام وتازوباکتام ،باآمپی سیلین ، آموکسیلین ، تیکارسیلین وپیپراسیلین باعث افزایش طیف اثرآن ها می شود.مترونیدازول درمحیط آزمایشگاه ،اثرزیادی بربیهوازی هادارد.این دارو ، همراه باآمپی سیلین وآمینوگلیکوزید، پوشش کاملی براکثرارگانیسم های درگیردر عفونت شدیدلگنی دارد.ایمی پنم ، یک کارباپنم است که پوشش وسیعی براکثرارگانیسم های دخیل درمتریت دارد.این داروهمراه باسیلاستاتین مصرف می شود ، که متابولیسم کلیوی دارورامهارمی کند.هرچندکه این ترکیب دراکثرمتریت ها موثراست ، ولی ازدیدگاه اقتصادی وطبی بهتراست ازآن درعفونت های بسیارشدیداستفاده شود.

پیشگیری ازعفونت : پروفیلاکسی (پیشگیری ) با آنتی بیوتیک درزمان سزارین سبب کاهش شدید عفونت زخم ولگن پس ازعمل شده است. دیده اند که میزان عفونت لگنی 70 الی 80% کم می شود.این تاثیردرمورد سزارین انتخابی وغیرانتخابی وهمچنین عفونت محل برش وجوددارد.پروفیلاکسی تک دوزباآمپی سیلین یاسفالوسپورین نسل اول ،بسیارمطلوب بوده وهردوداروبه اندازه داروهای وسیع الطیف یا ترکیب چندداروموثرواقع می شوند.گزارش شده که پروفیلاکسی (پیشگیری ) باداروی وسیع الطیف آزیترومایسین، افزون برپروفیلاکسی استانداردتک دوز ،باعث کاهش شدید متریت پس ازسزارین شده است.البته کارائی آن باید اثبات شود.درصورت آلودگی بااستافیلوکوک طلائی مقاوم به متی سیلین (MRSA ) ، بایدازوانکومایسین همراه باسفالوسپورین استفاده کرد.وانگهی اگرآنتی بیوتیک قبل ازبرش پوست تجویزشود، درمقایسه بازمان بستن بندناف ، عفونت به میزان بیشتری کاهش می یابد.ازموادضدعفونی موضعی نیزبه منظورجلوگیری ازعفونت نفاسی ، البته بانتایج متنوعی ، استفاده شده است.درگزارشی گفته شده شستشوی واژن باکلرهگزیدین هنگام زایمان ،سبب کاهش شیوع عفونت نشده است.در همین گزارش شستشوبا بتادین قبل ازسزارین ،تاثیری برشیوع تب ،متریت یاعفونت محل برش نداشته است.ولی سایرین ادعانموده اندکه پاک سازی واژن بابتادین قبل ازعمل ، سبب کاهش شدید میزان عفونت پس ازسزارین (7 دربرابر14%) شده است.دریک مطالعه کنترل شده باپلاسبو، 5 گرم ژل مترونیدازول قبل ازعمل همراه باآنتی بیوتیک تجویزگردید.دیده شده که میزان متریت از17به 7% کاهش یافته ، ولی تاثیرچشمگیری برموربیدیته تب وعفونت زخم نداشته است.

درمان واژینیت : درمان پره ناتال عفونت های بدون علامت واژن ، تاثیری برجلوگیری ازعفونت های نفاسی لگن ندارد.درمان واژینوزباکتریال بدون علامت درزنان ،بدون نتیجه بوده است.همچنین میزان عفونت نفاس درزنان مبتلابه عفونت بدون علامت باتریکوموناواژینالیس درتریمستردوم ، درمقایسه با گروه پلاسبویکسان بوده است.

روش عمل : درموردتکنیک های عمل به منظورکاستن ازعفونت نفاسی پس ازسزارین نیزاقدام شده است.مثلا جداشدن جفت بطورخودبخودی ، درمقایسه با درآوردن جفت بادست ، ریسک عفونت راکم می کندولی تعویض دستکش پس ازخروج جفت بی تاثیربوده است.خارج ساختن رحم به منظور بستن محل هیستروتومی ،می تواندازموربیدیته تبداربکاهد.ولی هیچگونه تفاوتی درمیزان عفونت پس ازعمل درروش های بستن رحم یک لایه ودولایه دیده نشده است.همچنین بستن صفاق وعدم بستن آن ، هیچگونه تاثیری برمیزان عفونت نداشته است. نکته مهم آنکه گرچه بستن بافت زیرجلدی درزنان چاق ، ازمیزان عفونت زخم نمی کاهدولی از شیوع جداشدگی زخم کم می کند.

 • §عوارض عفونت های لگنی

بیش از90% بیماران مبتلا به متریت طی 48تا72 ساعت به درمان پاسخ داده ولی سایرین دچارعوارض آن می شوند.پروفیلاکسی آنتی میکروبیال پیرامون عمل می تواندازشیوع وشدت عوارض بکاهد.

 • ·عفونت زخم

تجویزآنتی بیوتیک پیرامون عمل سبب شده که شیوع عفونت برش شکم بدنبال سزارین کمتراز2% شود. البته دربرخی نیز6% ، وطیف آن از3تا15% می باشد.علت شایع تب پایداردربیماران مبتلابه متریت، عفونت محل زخم است.سایرریسک فاکتورهای عفونت زخم شامل چاقی ،دیابت ، درمان باکورتون ، مهارایمنی ،آنمی ، هیپرتانسیون و هموستازنامناسب وتشکیل هماتوم است.آبسه برش بدنبال سزارین ،معمولا باعث تب ویاباعث تداوم تب ازروزچهارم به بعدمی شود.دربسیاری مواردآنتی بیوتیک جهت عفونت رحم تجویزشده ولی تب همچنان ادامه داردکه همراه با اریتم ودرناژزخم می باشد.ارگانیسم معمولا همانی است که ازمایع آمنیوتیک جدامی شود، ولی گاهی نیزپاتوژن های بیمارستانی دخالت دارند.درمان شامل آنتی بیوتیک ، درناژجراحی ودقت کامل ازجهت سالم بودن فاسیامی باشد.

درموردبافت هائی که دچارعفونت سطحی هستند، درصورت مراقبت روزانه 2تا3 بار،می توان درروزهای 4تا6 اقدام به بستن ثانویه وکامل زخم نمود.بدین منظورازنخ بخیه پلی پروپیلن یانایلون بافاصله 3 سانتیمتری ازلبه زخم استفاده می شود.دراکثرموارد، نخ بخیه رامی توان درروز10 بعدعمل خارج نمود.

جداشدگی یابازشدن زخم : به جداشدن لایه فاسیاگفته می شود ، که عارضه خطرناکی است ونیازمندبستن ثانویه برش دراتاق عمل می باشد.درمطالعه ای شامل 9000 زن تحت عمل سزارین ،شیوع جداشدگی فاسیاحدود1 از300 عمل بوده است.اکثرموارددرحدودپنجمین روزپس ازعمل وهمراه ترشح سرمی – خونابه ای بوده است.دوسوم از27 موردجداشدگی فاسیادراین گزارش ، همراه باعفونت فاسیاونکروزبافت بوده است.

فاسئیت نکروزان :این نوع عفونت نادروشدید زخم که بانکروزشدیدزخم مشخص می شود ، مرگ ومیر بالائی داشته ودرمامائی می تواند برش شکم راگرفتارنموده یا بدنبال اپیزیوتومی وسایربریدگی های پرینه ایجادشود.سه موردازریسک فاکتورهای فاسئیت ، شامل دیابت، چاقی و هیپرتانسیون، تقریبادرزنان حامله شایع است.علت اینموردنیزهمچون عفونت لگنی ، پلی میکروبیال وناشی ازارگانیسم هائی است که فلورنرمال رامی سازند.ولی گاهی بعلت باکتری مهاجم نظیراسترپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A ویاپاتوژن های نادر می باشد.درمان شامل آنتی بیوتیک وسیع الطیف همراه با دبریدمان وسیع فاسیا تارسیدن به بافت نرمال است. زخم های وسیع بکمک مش مصنوعی ، ترمیم می شود.

 • پریتونیت

بروزپریتونیت بدنبال سزارین ،غیرعادی است وتقریبا همیشه بدنبال متریت ، جداشدگی ونکروزبرش رحم دیده می شود.سایرعلل شامل آسیب ناخواسته روده ونیزپارگی آبسه پارامتریاآدنکس وبندرت بدنبال زایمان واژینال می باشد.تشخیص پریتونیت دردوره نفاس بسیارمهم است ،زیرابعلت شلی دیواره شکم ناشی ازحاملگی ممکن است رژیدیته شکم دراثرپریتونیت چندان بارزنباشد. گرچه دردمی تواندشدیدباشد، ولی اولین علائم پریتونیت معمولا ناشی از ایلئوس آدینامیک است.روده بشدت متسع می شود، که بدبنال سزارین عادی نادراست.اگرشروع عفونت ازرحم سالم(intact) وبسوی پریتوئن باشد ،تجویزآنتی بیوتیک به تنهائی کافی است ولی پریتونیت ناشی ازنکروزبرشی رحم یاپرفوراسیون روده نیازمنددخالت جراحی می باشد.

 • عفونت آدنکس

آبسه تخمدانی پس اززایمان بسیارنادر ومعمولاناشی ازتهاجم باکتری ازدرون کپسول تخمدانی است.آبسه معمولا یکطرفه بوده وبطورعمده 1تا2 هفته پس اززایمان تظاهرمی کند.پارگی شایع وامکان پریتونیت وجوددارد.

 • فلگمون پارامتر

دربرخی زنان که دچارمتریت بدنبال سزارین شده اند، سلولیت وسیعی درپارامترایجادشده وناحیه ای سفت ، یا فلگمون ، درون لایه های لیگامان پهن تشکیل می شود .درصورت تداوم تب برای بیش از72 ساعت علیرغم آنتی بیوتیک وریدی ،بایدبه این عفونت شک کرد.فلگمون معمولایکطرفه بوده واغلب محدودبه ناحیه پارامتردرقاعده لیگامان پهن است. اگرواکنش التهابی شدیدباشد، سلولیت درمسیرطبیعی شکاف های بافتی گسترش می یابد.شایعترین گسترش عفونت درمسیرلیگامان پهن ، باتمایل به جدارطرفی لگن ، است.گاهی نیزگسترش بطرف خلف بوده ومی تواندسبب گرفتاری سپتوم رکتوواژینال ولذاایجادیک توده سفت درخلف سرویکس شود.سلولیت شدید ناحیه برش رحم می تواندمنجربه نکروزوجدائی بافت شود.خروج موادچرکین عموماباعث پریتونیت می شود.ازآنجائیکه متریت نفاسی همراه سلولیت عمدتایک عفونت خلف صفاقی است ،مشاهده پریتونیت بیانگراحتمال نکروزمحل برش رحم ، ودرمواردکمتری ،آسیب روده یاسایرمواردی که قبلاگفته شد می باشد.فلگمون دراکثرمواردباآنتی بیوتیک وسیع الطیف بهبودی می یابد.تب عمدتاطی 5تا7 روز، ودربرخی مواردطی مدت طولانی تر، برطرف می شود.محل اندوراسیون طی چند روزتاچندهفته ، تحلیل می یابد.درصورت شک به نکروززخم ، توصیه به جراحی می شود.بندرت نیازبه دبریدمان رحم وبخیه مجدد محل برش است.البته اکثربیماران تحت هیسترکتومی ودبریدمان جراحی قرارمی گیرند که البته کارمشکلی بوده وخونریزی شدیدی قابل پیش بینی است. معمولا سرویکس وبخش تحتانی رحم بشدت دچارالتهاب بوده وبیماری بسوی جدارلگن وگرفتاری یک یاهردوحالب انتشارمی یابد.گرفتاری آدنکس ها، نادراست ومعمولا می توان یک یاهردوتخمدان راحفظ کرد.

بررسی های تصویربرداری :بکمک CT یا MRI می توان عفونت های پایدارنفاسی رابررسی نمود.دربررسی 74 زن مبتلابه عفونت لگنی مقاوم به آنتی بیوتیک ، دست کم یک یافته رادیولوژیک غیرنرمال در75% زنان گزارش شده است.درمطالعه 50 زن مبتلابه تب پایداربکمک MRI ،هماتوم مثانه دردوسوم بیماران ،ادم پارامتردرسه زن وهماتوم لگن دردومورددیگردیده شده است.دربرخی موارد بکمک CTمی توان به جداشدگی انسزیون رحمی پی برد(تصویر31.3و31.4).البته برای تفسیریافته های CT باید تکیه به یافته های بالینی نمود، زیراگاهی ادم نیز نمای مشابهی ایجادمی کند.

 • آبسه لگن

بندرت فلگون پارامترتولیدچرک کرده وباایجادیک توده درون لیگامان پهن می تواند بالای لیگامان اینگوئنال مشاهده شود.آبسه ممکن است بطرف قدام جابجاشده ، وبنابراین قابل درناژتوسط CT باشد. گاهی بطرف خلف ، یعنی سپتوم رکتوواژینال ، انتشارمی یابد که درناژ آن با برش کولپوتومی میسراست. آبسه پسواس ، نادربوده وصرف نظراز درمان نیازبه درناژجلدی دارد.

 

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.