تازه های بیماری ها و اختلالات

استریلیزاسیون

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عقیم سازی روش انتخابی عامه پسند برای جلوگیری ازبارداری دربین میلیون ها زن ومردجهان شده است.

این روش برای افرادی توصیه شده که دوام روش وغیرممکن بودن ویامشکل بودن برگشت روش راکاملا درک می کنند.

 • عقیم سازی زنانه

روش مورداستفاده توسط 28% زوج هادرآمریکامی باشد.برای زنان 35 تا44 سال ، عقیم سازی با جراحی شایعترین روش انتخابی ضدبارداری بوده است.دراین روش لوله های فالوپ را، درهرزمانی ،مسدودساخته یا برش می دهند.البته حداقل نیمی از مواردطی سزارین یا زایمان واژینال انجام می شود که بنام نفاسی ( puerperal ) خوانده شده است.عقیم سازی جراحی غیرنفاسی (Nonpuerperal) معمولابا لاپاراسکوپ و بصورت سرپائی صورت می گیرد.البته روش های هیستروسکوپیک یا مینی لاپاروتومی نیزوجوددارند.

 • عقیم سازی لوله ای نفاسی

لوله های فالوپ تاچندین روزپس اززایمان ، دقیقا زیردیواره شکم درمحل ناف قابل دسترسی است.بعلت شل بودن شکم ، می توان محل برش راروی هریک ازشاخ های رحم مشخص کرد.بنابراین عقیم سازی نفاسی ، روشی ساده وبدون نیاز به بستری طولانی مدت است . برخی بلافاصله پس اززایمان ،و برخی نیز12تا24 ساعت بعد، اقدام به عقیم سازی می کنند.دربیمارستان پارکلند ، لیگاسیون لوله درصبح روزبعدانجام می شود ، بدینگونه مدت بستری کاهش یافته ، ازاحتمال خونریزی پس اززایمان کم شده وعلاوه براین بهترمی توان وضعیت نوزادراتحت نظرگرفت. مجرای لوله فالوپ به منظورمسدودساختن آن به روش های مختلفی تخریب می شود.روش کلی ،اکسزیون میانه لوله است . دوسرآزاد لوله بعلت فیبروزوپوشش مجددتوسط صفاق ، مسدود می شود.روش ها ی متعارف عقیم سازی میاندوره ای شامل تکنیک های پارکلند،پومروی (Pomeroy) وپومروی اصلاح یافته است . ولی تکنیک های ایروینگ واوچیدا(Uchida) یافیمبریکتومی کرونر(Kroener)   ، بعلت افزایش دیسکسیون و زمان عمل واحتمال آسیب مزوسالپنژ ، توصیه نمی شود. احتمال شکست درروش فیمبریکتومی بعلت کانالیزه شدن مجددبخش پروگزیمال لوله ، بسیاربالاست.

روش جراحی :یک برش کوچک زیرناف داده شده ،سپس با کلامپ Babcock بخش میانی لوله راگرفته وفیمبریای دیستال شناسائی می شود.بدینگونه لیگامان گرد بالوله فالوپ اشتباه نخواهدشد. لیگاسیون سایراعضاء، بخصوص لیگامان گرد،ازعلل شایع شکست درعقیم سازی است.بنابراین شناسائی وجداسازی بخش دیستال لوله بسیارمهم است.هرگاه لوله طی عمل ازدست جراح بیفتد،باید ازابتداشروع نمود.

میزان شکست : شکست این روش ،به دوعلت است :1) خطای جراحی ازجمله بریدن لیگامان گردویابرش ناقص لوله ، ازاینروتوصیه شده تاقطعه بریده شده برای پاتولوژی ارسال گردد.2) وجودیک فیستول یاآناستوموز بین دوسرلوله ،که ارتباط رامجدد برقرارمی کند.نتایج تحقیق CREST ( مرورمشترک عقیم سازی ) ، براساس مطالعه 10863 موردعقیم سازی لوله ازسال 1978تا 1986 آمده است. میزان شکست درروش پارکلند طی چهار دهه ، کمتراز1 در400 عمل بوده است. عقیم سازی نفاسی ، روشی کاملا موثربوده ومیزان شکست کوتاه وطولانی مدت آن بهترازروش های میاندوره ای است.

 • §عقیم سازی لوله ای جراحی غیرنفاسی (میاندوره ای" Interval" )
 • ·تکنیک های عقیم سازی غیرنفاسی

روش های عمل ،ازجمله موارداصلاح یافته ، شامل است بر:

 1. لیگاسیون ورزکسیون طی لاپاروتومی ، نظیرعقیم سازی نفاسی
 2. استفاده ازانواع مختلف حلقه ،کلیپس ، یا لایه (inserts) تحت لاپاروسکوپی یاهیستروسکوپی
 3. الکتروکواگولاسیون لوله ، بازهم بکمک لاپاروسکوپی

برخوردجراحی :لاپاراسکوپی ،روش اصلی درآمریکا است .این روش تحت هوشبری عمومی وبصورت سرپائی انجام می گیرد.تقریبا همه بیماران را می توان طی چندساعت مرخص نمود.مینی لاپاراتومی ، بایک برش 3سانتیمتری بالای پوبیس ، بخصوص درکشورهای فاقد امکانات، نیزعمومیت دارد.البته بندرت ازفورنیکس خلفی واژن نیزوارد حفره صفاقی واردمی شوند (کولپوتومی یاکولدوتومی ).موربیدیته مهم درهردوروش مینی لاپاراتومی یالاپاراسکوپی ،بندرت دیده می شود .دریک مطالعه ، شیوع موربیدیته ناچیز درمینی لاپاراتومی دوبرابربوده است.

روش های لاپاراسکوپیک :از تکنیک ها وتجهیزات مختلفی بکمک لاپاراسکوپی می توان برای عقیم سازی استفاده کرد.الکتروکواگولاسیون باجریان الکتریکی تک قطبی یادوقطبی انجام می شود.گرچه روش تک قطبی کمترین میزان شکست طولانی مدت رادارد ، بالاترین میزان عوارض مهم نیزبا همین روش است .بنابراین امروزه ازروش دوقطبی استفاده می شود. ازآنجائی که دراین روش ، بخش مهمی   ازلوله تخریب می شودبنابراین بازگشت باروری اگرغیرممکن نباشد، بسیارمشکل است.درروش های مکانیکی ازکش سیلاستیک مثل رینگ فالوپ ورینگ لوله ، کلیپ فنری Hulka-Clemens (معروف به کلیپ Wolf) ، یا کلیپ Filshie تیتانیومی باپوشش سیلیکون ، استفاده می شود. تمام این روش ها ، موفقیت مطلوبی دارند.

میزان شکست :گرچه علل شکست درروش های جراحی بطورکامل شناخته نشده ، ولی برخی مواردعبارتنداز:

 1. خطای جراحی ،در 30تا50% موارد.
 2. شکست درروش انسدادی ، می تواندبعلت تشکیل فیستول بخصوص باروش های الکتریکی باشد.کلیپ های معیوب ، ممکن است بطورکامل سبب انسدادلوله نشود، یاانکه لوله فالوپ مجددآناستوموزخودبخودی بیابد.
 3. عیب تجهیزات ، مثل نقص جریان درروش الکتریکی .
 4. حامله بودن زن بهنگام انجام روش ، اصطلاحا حاملگی فازلوتئال .جهت کاستن این احتمال ، توصیه شده که جراحی طی فازفولیکولارانجام شده وازیک روش موثرقبل ازعمل استفاده شود.
 5. گاهی کلیپ بدرستی قرارداده شده ، ولی علت نامشخص است.

میزان شکست دربرخی روش ها بسیارکمتر، وحتی دریک روش بسیارمتفاوت است.مثلا اگر الکتروکواگولاسیون درکمترازسه نقطه صورت گیرد ،احتمال حاملگی طی 5 سال حدود 12مورددر1000 عمل است. درحالیکه اگرکواگولاسیون درسه محل یابیشترباشد، تنها3 در1000 عمل است.مهم آنکه اکثرشکست ها در روش ها ی عقیم سازی ، اجتناب ناپذیرهستند.بنابراین ACOG تائیدنموده که احتمال حاملگی بدون هرگونه خطای تکنیکی وجوددارد.

 • ·عوارض درازمدت

بجزمیزان حاملگی تجمعی طی 15 سال مندرج درشکل 33.3 ، سایرمسائل درازمدت عبارتنداز:

حاملگی اکتوپیک :حدودنصف حاملگی هابدنبال شکست الکتروکواگولاسیون،ازنوع اکتوپیک است درحالیکه میزان آن پس ازرینگ ،کلیپ یارزکسیون لوله فقط 10% می باشد. هریافته ای از حاملگی درزنانی که تحت عقیم سازی لوله ای بودندبایدبررسی شده وحاملگی اکتوپیک ، ردشود.

سایراثرات :ریسک سرطان پستان وتخمدان پس ازعقیم سازی ، کاهش یافته ویابدون تغییراست. وانگهی پس ازعقیم سازی لوله ای ، احتمال سالپنژیت بسیاراندک است. همچنین دیده شده که شیوع کیست فونکسیونل تخمدانی تقریبا دوبرابرمی شود.

پیامدسایکولوژیک عقیم سازی ، کمترعینی ولی حائز اهمیت است. درمطالعه CREST دیده شدکه لیگاسیون لوله در80% زنان تاثیری براشتیاق یالذت جنسی نداشته است.دراکثر20% زنانی که تغییرخلقی راگزارش داده اند ، احتمال تاثیرات مثبت 10تا15 برابراست.برخی اززنان نیزهمواره نگران عقیم شدن خودهستند. درمطالعه CREST باگذشت 5 سال ، حدود7% زنان نگران این وضعیت بوده اند.این نکته ارتباطی به عقیم سازی خودفردنداشته ،زیرا در6.1% زنانی که همسرانشان تحت وازکتومی بوده اند ، نیزدیده شده است.

سندروم پس ازلیگاسیون لوله : به خونریزی بین قاعدگی ومنوراژی بدنبال عقیم سازی گفته می شود.البته این اختلال درمطالعه CREST موردشک واقع شده است. دریک مطالعه ، پیامدهای طولانی مدت 9514 موردلیگاسیون لوله با 573 زن که همسرانشان تحت وازکتومی بوده اندمقایسه گردید.دیده شد که ریسک منوراژی ،خونریزی بین قاعدگی و دیس منوره درهردوگروه یکسان است. عملا درزنانی که عقیم شدند ،مدت وحجم خونریزی ونیزدیس منوره ، کمتر ، ولی شیوع بی نظمی سیکل دراینگروه بیشتربوده است.علت این یافته ها نامشخص است . دربرخی مطالعات ، سطح هورمون های استروئیدجنسی یافاکتورهای رهاکننده آن ها تغییرچندانی نداشته ، ولی برخی نیزافزایش گذرادرسطح استرادیول فازفولیکولار دیده اندکه طی 12 ماه نرمال می شود.

 • §برگشت ازعقیم سازی لوله

بااین تصورکه باروری بعدی بکمک جراحی ویا لقاح آزمایشگاهی میسراست ، نبایداقدام به عقیم سازی لوله نمود.زیرابازگشت باروری با هردوروش ، کاری مشکل وپرهزینه بوده وهمیشه موفق نیست.میزان موفقیت بستگی کامل به سن زن ،مقدارلوله باقیمانده وتکنیک عمل دارد.بازگشت حاملگی باجراحی از45 تا85 % متفاوت است .تقریبا10% زنانی که تحت عمل برگشت عقیم سازی قرارمی گیرند، دچارحاملگی اکتوپیک می شوند.

 • §هیسترکتومی

بجزدرموردبیماری رحمی یالگنی ، به سختی می توان توصیه به هیسترکتومی به منظورعقیم سازی (درزمان سزارین ،اوایل نفاس یا حتی بعدازحاملگی) نمود.این عمل درمقایسه با عقیم سازی لوله ،موربیدیته بیشتری دارد.

 • §عقیم سازی فراسرویکال

بکمک هیستروسکوپی ، دهانه لوله مشاهده وجهت عقیم سازی اقدام به تخریب آن می شود.

وسایل داخل لوله ای :دراین روش بکمک هیستروسکوپ ، برخی اجسام مکانیکی داخل بخش پروگزیمال لوله قرارداده می شود . قطعه Essure ، موردتائیدFDA ، یک وسیله کوچک است که شامل فنردرونی ازجنس استیل ضدزنگ باپوشش الیاف پلیسترویک فنربیرونی اتساع پذیرازجنس Nitinol   (آلیاژ نیکل وتیتانیوم) می باشد.الیاف سنتتیک باگذشت زمان سبب التهاب مجراوانسدادکامل آن می شوند.سه ماه بعدازاین روش نیازبه هیستروسالپنگوگرافی ، جهت تائیدانسدادمجرا، می باشد.برخی برای تائید انسداد یاخارج شدن جسم ،ازسونوگرافی استفاده می کنند.این روش رامی توان تحت سداسیون یا بلوک پاراسرویکال انجام داد.استقراردوطرفه در88 تا 96% مواردامکان پذیراست.برخی اززنان دروضعیت بیداری توانائی تحمل این عمل رانداشته ومعدودی نیزپس ازعمل ، بعلت دردلگنی مقاوم ، تحمل دستگاه راندارند.نتایج اولیه امیدبخش بوده ودر464 مورداز507 زن هیچگونه بارداری دربیش از9600 زن ماه گزارش نشده است.علل حاملگی پس ازاین روش عبارتنداز:بارداری قبلی ، مهاجرت شی ء ،پرفوراسیون رحم وعدم پذیرش هیستروسالپنگوگرافی یاتفسیرغلط آن . البته دووسیله دیگر، Ovion و Adiana، نیزبا همین روش کارگذاشته شده وعمل می کنندولی موجودنیستند.

شیوه ها ی شیمیائی داخل لوله ای :ازموادمختلفی جهت اسکلروزیاانسداددهانه لوله استفاده شده ، که هیچیک امروزه درآمریکاموجودنیست.سیلیکون مایع رامی توان ازوراء سرویکس بداخل لوله ها تزریق کردکه سبب انسداد آن ، توپی سیلیکون ، می شود.همچنین تزریق چسب متیل سیانواکریل سبب التهاب ، نکروزوفیبروزمی شود. از تزریق کیناکرین بداخل لوله استفاده شده ، ولی بعلت احتمال کارسینوژن بودن تائیدنشده ، هرچندکه افزایش خطرسرطان در طولانی مدت ،دیده نشده است. میزان حاملگی تجمعی 1، 5 و 10 ساله به ترتیب 3، 10 و12 % بوده است.ازتزریق اریترومایسین نیزاستفاده شده ، ولی شکست یکساله 36% بوده است.

 • §عقیم سازی مردان

ضدبارداری مردان محدودبه کاندوم ووازکتومی بوده است.دریک مطالعه میزان کارائی ضدبارداری هورمونی درمردان ، 90 تا 95% بوده است.شیوه های غیرهورمونی موثربرحرکت اسپرم نیزارائه شده اند ، ولی امروزه موجودنیستند.امروزه سالیانه تانیم میلیون مرددرآمریکاتحت وازکتومی قرارمی گیرند.ازطریق یک برش کوچک یا سوراخ درون اسکروتوم ،لومن وازدفران تخریب شده وبدینگونه مسیرعبوراسپرم مخدوش می گردد.روش بدون اسکالپل کمترازروش سنتی ،عارضه داشته ولی هردوروش موثرند. برای مسدودساختن مجرا ، بجزجراحی ،از توپی مجرایاکیلپ نیزاستفاده شده است.شکی نیست که ایمنی وازکتومی به مراتب بیشترازعقیم سازی لوله درزنان است ، زیراکمترتهاجمی بوده وبابی حسی لوکال انجام می شود.عقیم سازی لوله زنان درمقایسه باوازکتومی ، 20 برابرعارضه و 10تا37% شکست بیشتروهزینه ای سه برابردارد.یک موردمرگ ناشی ازآمبولی ریه بدنبال وازکتومی دریک مرد35 ساله تندرست ، بعلت عدم تحرک کافی ،گزارش شده است.متاسفانه عقیم سازی بدنبال وازکتومی ،فوری نیست.تخلیه کامل اسپرم حدود3 ماه یا 20 انزال زمان می برد.هرچندگفته اند که دست کم دونمونه متوالی منی فاقد اسپرم برای تائیدعقیم سازی لازم است ، ولی بسیاری تنها یک نمونه راکافی می دانند.قبل ازتائیدآزوسپرمی ، فردبایدازروش ضدبارداری دیگری استفاده کند.میزان شکست وازکتومی دراولین سال ، 9.4 در1000 مورد است ، ولی طی 2و3و5 سال 11.4 در1000 موردمی باشد.علت های شکست شامل مقاربت بی حفاظ دراولین روزهای پس ازعقیم سازی ،انسدادناقص مجرایاکانالیزه شدن مجدداست.

 • §بازگشت باروری

اعاده باروری بدنبال وازکتومی ، به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. فیبروزباگذشت زمان ،شدت بیشتری یافته واحتمال بازگشت باروری درروش های میکروسکوپی بیشتراست. موفقیت درباروری مجدد زمانی بیشتراست که فاصله زمانی تابازگشت باروری کمتربوده ،شریک جنسی یکی باشد، برای وازکتومی ازکلیپ استفاده شده وگرانولوم اسپرم وجودداشته باشد.

 • ·اثرات درازمدت

پیامدهای طولانی مدت این روش ، بجزمسئله پشیمانی، نادراست. برخلاف تصورپیشین ،احتمال آتروژنزیابیماری وابسته به کمپلکس ایمنی وجودندارد.همچنین شواهدی ازافزایش سرطان بیضه ویاارتباط این روش با بروزکارسینوم پروستات دیده نشده است.ارتباط ضعیفی که باکارسینوم پروستات دارد، می تواندبعلت شناسائی بیشترتومورناشی ازوسواس این افرادباشد. وازکتومی عملا فاقد عوارض درازمدت است ،بجزدرد مزمن اسکروتوم که در15% موارددیده می شود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.