تازه های بیماری ها و اختلالات

ترشحات مخاطي معده و دوازدهه

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هر چند ترشح اصلي معده ، اسيد هيدروكلريك (HCl) است .اما آب ، الكتروليت ( هیدروژن ،سدیم ، پتاسیم ، کلر، بیکربنات ) ، آنزيم (پپسین ولیپازمعده) و گليكوپروتئين (موسین وفاکتورداخلی) نيز ترشح می کند.

 

gasterodeodonal

هضم پروتئین ها و تري گليسريدها و نيز فرآيند پيچيده جذب ویتامین B12 از مجراي معده آغاز مي شوند. اسيد معده همچنین مانع از کلونیزاسیون روده و عفونت های سيستميك مي شود . سلول ها ي پاریتال مستقر در غدد اوکسینتیک فوندوس و تنه معده به سه طريق فعال شده و يون هيدروژن را ترشح مي كنند : نروكرين، پاراكرين و اندوكرين .درمسير   نروکرین ، استيل كولین از عصب واگ ترشح شده وبا تحريك گيرنده M3موسكاريني در سلول پاريتال، باعث توليد يون هيدروژن مي شود . مسير پاراكرين باترشح هيستامين از ماست سل ها وسلول هاي شبه انتروكرومافين (ECL) موجود در معده عمل مي كند. هيستامين به گيرنده هاي هیستامین -2 واقع بر سلول ها ي پاريتال متصل شده و ادنيلات سيكلاز را فعال مي كند كه این نیزبه نوبه خود باعث افزايش ادنوزين 3',5' سيكليك – منوفسفات (cAMP) و سپس توليد يون هيدروژن مي شود . ترشح گاسترين از سلول ها ي G انتروم ، مسير اندوكرين را تشكيل مي دهد و با اثر مستقيم برسلول پاريتال و نیزباتاثیر غير مستقيم با تحریک ترشح هيستامين از سلول های ECL ، باعث افزايش توليد يون H+ مي شود. انزيم هیدروژن – پتاسیم – آدنوزین تری فسفاتاز (H+, K+-ATPase ) يا پمپ پروتون ، واقع در سطح اپیکال سلول پاریتال ، آخرین قدم در ترشح اسيد است. سوماتواستاتين كه از سلول ها ي D واقع در تنه و فوندوس معده ترشح مي شود، توليد گاسترين توسط سلول ها ي G رامهارنموده و ممکن است توليد اسيد از سلول ها ي پاريتال و توليد هيستامين از سلول ها ي ECL را نيز كاهش دهد. تبدیل پپسينوژن ، مترشحه ازسلول های اصلی معده ، به پپسين ، آنزيم پروتئوليتيك غیرفعال در PH بالاي 4 ، نياز مند اسيد است. فاكتور داخلي نيز ترشح می شود که به ويتامين B12 متصل شده و باعث جذب آن درایلئوم ترمینال می شود.

سدحفاظتی مخاط شامل است بر: موكوس و HCO3 ، خط اول دفاعی را تشكيل مي دهند . عوامل دفاعي ذاتي اپي تليوم ، شامل مهاجرت و تكثير سلولي، باعث نوسازي سریع ومداوم سلول ها ي مخاط وحفظ تداوم اپي تليوم و یکپارچگی پيوندهاي محكم بين سلولي مي شود . عوامل دفاعي ساب اپی تلیال نظير خونرساني كافي به مخاط ، دومین خط دفاع را تشكيل داده و نقش مهمي در حفظ PH طبيعي و بنابراین یکپارچگی لايه مخاطي معده و دوازدهه دارند .

در گرسنگي، فعاليت حركتي معده بصورت الگويي از تغييرات فازیک بنام کمپلکس حرکتی مهاجر(MMC) است . معده و روده باریک تحت تاثیر MMC ، از ذرات غذايي هضم نشده ، موکوس و سلولهاي ریزش یافته ازاپی تلیوم پاك مي شود . اين حركات ازمعده شروع شده و در طول روده باريك ، بامدت زمان کلی 84 - 12 دقيقه، به پیش می رود. پس از صرف غذا فعاليت انقباضي نامنظمي برقرار مي شود كه مواد خورده شده را به دیستال مي راند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.