تازه های بیماری ها و اختلالات

کارسینوم و پولیپ های کولورکتال

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارسینوم کولون و رکتوم ،سومین سرطان شایع و دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان در بین مردان وزنان آمریکایی است .

بروز و اپیدمیولوژی

بیشترین خطردر کشورهای صنعتی ، البته بجزژاپن، می باشد. سن ، عامل تعیین کننده مهمی است . هر چند این بیماری در افراد زیر 35 سال بشدت نادرمی باشد،(بجزمواردخاصی از سندروم ها ی ژنتیک)، اما پس از 40 سالگی افزایش یکنواختی می یابد .سرطان کولون تقریبا در مردان و زنان به یک اندازه دیده می شود، ولی سرطان رکتوم، در مردان شایع تر است . ظاهرا سرطان کولورکتال شیوع نژادی ندارد، هر چند مراحل پیشرفته بیماری در سیاهپوستان امریکا اندکی بالاتر است.colon cancer2

 • عواملی که سبب افزایش خطر سرطان کولورکتال می شوند شامل است بر: چاقی، مصرف گوشت قرمز ، الکل، و مصرف دخانیات؛
 • عواملی که خطربیماری راکاهش می دهند، عبارتست از :فعالیت فیزیکی، داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی، و مولتی ویتامین ها.

معتقدند اکثر سرطان های کولورکتال از پولیپ های آدنوماتو ی خوش خیم (آدنوم) منشأ می گیرند. اپیدمیولوژی آدنوم های کولورکتال نظیر سرطان کولورکتال است. معمولا میزان شیوع آدنوم ها ی کولورکتال در یک کشور با شیوع سرطان کولورکتال در همان منطقه متناسب است. درکشورهای پرخطر ،سن نقش تعیین کننده مهمی در شیوع آدنوم ها دارد.

زمان لازم برای تبدیل آدنوم به سرطان مهاجم ، نامشخص واحتمالا حدود10 سال است . سرطان کولورکتال طی چندمرحله تشکیل می شود، که همه ناشی ازتجمع تغییرات ژنتیک در چندین انکوژن (مثل K-ras)، ژن های سرکوب کننده تومور(مثل APC or β-catenin, DCC, SMAD-4, SMAD-2, and p53) ،یا ژن های ترمیم NDA ناجور (مثل hMLH-1) می‌باشد.

توصیه های غرباگری

گروههای پرخطرشامل است بر : افرادی که سابقه خانوادگی یا شخصی کانسر یا آدنوم کولورکتال دارند، پولیپوزهای ارثی و سندروم ها ی غیر پولیپوزی ارثی، و بیماری التهابی روده. سرطان غیرپولیپوزی کولورکتال ارثی (HNPCC) و پولیپوزآدنوماتوزفامیلیال (FAP )، سندروم های ژنتیک شناخته شده ای هستند که بیشترین خطررا درایجاد سرطان کولورکتال دارند.

 • سندرم HNPCC (سندرم لینچ) مشخص می شود با: بروز جهش ارثی در یکی از ژ ن ها ی ترمیم DNA ناجور(مثل hMLH-1 یا hMSH-2) ،بروز زودرس سرطان کولورکتال (سن متوسط در 44 سالگی) در غیاب پولیپوز ، شیوع تومور عمدتا پروگزیمال به خم طحالی(70-60%)؛ فزونی سرطا ن ها ی کولورکتال و نیز خارج کولونی (مثل سرطان اندومتر) و افزایش خطر سرطان کولورکتال (90-80%) برای همیشه .
 • سندرم FAP مشخص می شودبا: جهش ارثی در ژن APC، وجود صدها آدنوم کولورکتال در دهه دوم و سوم عمر، و خطر بروز سرطان کولورکتال در دهه پنجم عمربااحتمال 100% (در صورت عدم درمان). پولیپ های خوش خیم در غدد فوندوس معده، آدنوم و آدنوکارسینوم دوازدهه ، ترجیحا درناحیه پیرامون آمپول، بیشتردیده می شود .
 • سندرم گاردنر، گونه ای از FAP است که با انواع تظاهرات خارج روده ای، همچون تومورهای استئوم ، دسموئیدها، و سایر تومورهای بافت نرم همراه می باشد. هیپرتروفی مادرزادی اپی تلیوم رنگی شبکیه، علامتی خوش خیم و زودرس برای FAP و سندرم گاردنر است.
 • سندرم   پولیپوز آدنوماتوی مرتبط با MYH ،که ازلحاظ بالینی قابل تفکیک از FAP نیست ،دیده شده که بجای جهش APC ،ناشی از جهش در ژن ترمیم اکسزیون بازها ، mut Y homologue (MYH) ،می باشد.
 • سندرم پوتز – جگرز( بیماری اتوزوم غالب) : با پولیپوز هامارتومی در هر دو روده باریک و کولون و پیگمانتاسیون جلدی – مخاطی مشخص می شود. این بیماران درسن پائین درمعرض خطر بدخیمی های گوارشی (معده، روده کوچک، و کولون) و خارج روده ای (مثل مجاری تناسلی، پانکراس، و پستان) هستند.
 • پولیپوز منتشر کودکان (جونایل) نیز یک سندرم هامارتومی ارثی دیگر است ، که خطر سرطان کولورکتال را ، هرچند اندکی، افزایش می‌دهد.

Colon cancer

تظاهرات بالینی

اکثر نئوپلاسم های کولورکتال تا مراحل پیشرفته ، هیچ علامتی ندارند.خونریزی گوارشی شایع ترین علامت آن است که بصورت خون مخفی مدفوع، هماتوشزی یا کم خونی فقر آهن ناموجه ، تظاهرمی کند. سایر علائم شامل درد شکم ناشی از انسداد یا تهاجم ، تغییر در اجابت مزاج ، کاهش وزن یا بی اشتهایی ناموجه می باشد. درسرطا ن پیشرفته سکوم ممکن است ، توده قابل لمس نیزدیده شود.

 عوامل خطر کانسرکولورکتال

تشخیص

درتمام بیمارانی که علائم مشکوک به نئوپلازی کولورکتال دارند بایداقدام به بررسی کولون با کولونوسکوپی، سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر، یا باریم انما با کنتراست دوبل نمود. تقریباً 50% سرطان ها و آدنوم های کولورکتال درحدفاصل رکتوم و خم طحالی قراردارند؛ بااینحال شیوع سرطان دربخش پروگزیمال به خم طحالی باافزایش سن ، بخصوص نزدزنان ، بیشترمی شود. سرطان های کولورکتال می تواند به صورت پولیپ بدون پایه (پهن ) یا پایه دار (دارای ساقه) و یا به صورت تنگی، توده ای به شکل قارچ یا بصورت اولسر دیده شود. دقت تشخیصی کولونوسکوپی درمقایسه با باریم انما در شناسایی پولیپ های کوچک و مراحل اولیه سرطان به مراتب بیشتر است ، وانگهی بکمک آن می توان نئوپلاسم را خارج نمود یا از ضایعه بیوپسی گرفت. ضایعاتی که در باریم انما شناسائی شوند نیازمندبررسی کولونوسکوپیک هستند. اسکن توموگرافی شکم و لگن قبل ازعمل جراحی به منظور ارزیابی وسعت بیماری متاستاتیک توصیه می‌شود. اسکن بارزونانس مغناطیسی و توموگرافی با گسیل پوزیترون نیزدرمواردخاصی جهت شناسائی متاستازها مفید هستند. از EUS برای مرحله بندی قبل ازعمل سرطان کولورکتال استفاده می شود. سطح آنتی ژن کارسینو آمبریونیک قبل ازعمل ،به عنوان پایه اندازه گیری شده وچنانچه بالا باشد از آن برای کنترل عود تومور پس از عمل استفاده می کنند.

غربالگری :

 • توسط کولونوسکوپی، CT کولونوگرافی (کولونوسکوپی مجازی)، سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر، یا انما با کنتراست دوبل در بیماران بدون علامت و دارای خطر متوسط ازسن 50 سالگی توصیه می‌شود.
 • بررسی وجود خون در مدفوع و تست DNA مدفوع ، روش ها ی دیگر جهت غربالگری دربیمارانی است که ازانجام روش های مطلوب قبلی امتناع نموده اند .

توصیه های غربالگری برای بیماران پرخطر، بسته به نوع خطر متفاوت است . ولی معمولا ، کولونوسکوپی باشروع از سنین پائین تر و در فواصل زمانی کوتاهتر، نسبت به بیماران با خطر متوسط، توصیه می‌شود. بررسی کولونوسکوپیک در بیمارانی که سابقه سرطان کولورکتال یا آدنوم و بیماری التهابی روده دارندنیزتوصیه شده است.

درمان

میزان بقا درکارسینوم کولورکتال به مرحله بیماری بستگی دارد .

 • جراحی به تنها یی، فقط در مراحل اولیه سرطان های کولورکتال ،معالجه کننده است.
 • در سرطان کولون مرحله III مجموعه ای ازجراحی و شیمی درمانی کمکی با 5-فلورواوراسیل و لوکوورین اکسیلی پلاتین (oxiliplatin) یا کاپسیتا بین (capecitabine ) به تنهائی توصیه می‌شود.
 • در مبتلایان به سرطان رکتال مرحله II و III رکتوم، ترکیبی از رادیاسیون پس از عمل و 5-فلورواوراسیل ( لکوورین) ،منجربه کاهش شدید میزان عود، مرگ ناشی از سرطان و میزان مورتالیته کلی شده است.
 • صرف نظرازابتلاء غددلنفاوی، کیمورادیوتراپی قبل از جراحی و شیمی درمانی کمکی پس ازآن برای سرطان های رکتال باپیشرفت موضعی ، توصیه می شود.
 • درمان اصلی مرحله IV ، شامل جراحی تسکینی، شیمی درمانی و پرتودرمانی می‌باشد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.