تازه های بیماری ها و اختلالات

لوزالمعده

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لوزالمعده عضوی در خلف پریتوئن بوده وسر آن درون قوس C مانند دوازدهه مستقرشده و دم آن به صورت مایل پس ازعبوراز پشت معده ، به ناف طحال می رسد .

لوزالمعده شامل مجموعه ای از   سلول های آسینار و جزیره ای است . بیش از 95% توده پانکراس را سلول های آسینار وتنها حدود 2-1% را جزیره ها تشکیل می‌دهند . هورمون هائی که توسط سلول ها ی جزیره ای ساخته می‌شود انسولین، گلوکاگون، سوماتواستاتین و پلی پپتید پانکراسی هستند. واحد عملکردی غدد اگزوکرین پانکراس ، آسینوس است که متشکل از سلول های آسینار و سلول های اپلی تلیال مجاری می‌باشد. آنز یم ها ی هاضمه پروتئولیتیک توسط سلول های آسینار ساخته شده، سپس بطورجداگانه درون واکوئول های متراکم درون بخش گلژی بسته بندی شده و بصورت غیرفعال ، معروف به زیموژن (zymogen)، به قسمت آپیکال سلول منتقل می‌شوند. .واکوئول ها دراین محل به درون داکتول های مرکزی آسینوس ترشح می‌شوند. داکتول ها متصل شده و مجراهای بزرگتری را می سازند که درنهایت درناحیه آمپول واتر به داوزدهه تخلیه می‌شوند. آنز یم ها ی غیر فعال ، پس ازترشح به دوازدهه ، توسط آنتروکینازهای مترشحه از آنتروسیت های روده باریک به شکل فعال خود تغییرشکل می یابند. تریپسینوژن درون دوازدهه توسط آنتروکیناز به تریپسین فعال تبدیل می‌شود، این آنزیم بعنوان ماشه (trigger) عمل نموده و سایر زیموژن ها را به آنز یم ها ی فعال تبدیل می‌کند. لیپاز، آمیلاز، و ریبونوکلئاز ، آنز یم ها یی هستند که از ابتدا به شکل فعال ترشح می‌شوند. سلول ها ی داکتال عمدتا آب و الکترولیت ترشح می‌کنند که سبب کاهش ویسکوزیته ترشحات غنی ازپروتئین آسینارشده و همچنین محتویات معده را پس ازورودبه دوازدهه ، قلیایی می‌کنند تا جائی که آنز یم ها ی لوزالمعده به شکل فعال خود تبدیل شوند(طیف pH از >3.5 تا 4 ) .PancreasAnatomy

رشد و نمود طبیعی لوزالمعده

بخش خلفی پانکراس تقریبا در هفته چهارم جنینی از دوازدهه ،و اندکی پس ازآن نیز پانکراس ونترال از دیورتیکولوم کبدی جوانه می زند . در اثر چرخش دوازدهه در هفته هفتم تا هشتم جنینی ، این دوقطعه کنار یکدیگر قرار گرفته و مجاری اصلی آ ن ها بهم متصل می شود. اگر این ادغام بطورناقص صورت گیرد ، آنگاه مجرای ویرسونگ فقط ترشحات پانکراس ونترال را از طریق آمپول اصلی و مجرای سانتورینی ترشحات تنه پانکراس (پانکراس دورسال)را از طریق آمپول نسبتاباریک فرعی تخلیه خواهندکرد. این ناهنجاری شایع رااصطلاحا لوزالمعده دوتائی (divisum) می نامند، که می تواند فردرا مستعدبه پانکراتیت حاد و مزمن نماید . ظاهرا پانکراتیت ناشی از انسداد نسبی درمسیرخروجی مجرای دورسال اصلی واقع در آمپول فرعی کوچک ایجادمی شود. پاپیلوتومی اندوسکوپیک یا اسفنکتروپلاستی جراحی، دواقدام درمانی است که می تواند باافزایش تخلیه از طریق پاپیلای فرعی ، از عود پانکراتیت بکاهد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.