دانش پزشکی درایران

در . ارسال در تاریخ پزشکی ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارومطالعات طب درایران ، تاریخی طولانی وپیچیده دارد. موقعیت ایران درتقاطع شرق و غرب غالبا سبب شده تاهمواره درمرکزپیشرفتهای طب هندی و یونان باستان قرارگیرد.

بسیاری ازپیشرفتهای طبی ایرانیان نیزقبل وبعد ازاسلام به دانسته های فوق اضافه گشته است.اولین اطباء ایرانی دردانشگاه جندی شاپورتحصیل نمودند.گفته می شود که این دانشگاه درواقع نوعی بیمارستان آموزشی نیزبوده است.رازی اولین پزشک دردنیای طب است که بطورمتعارف ازالکل جهت ضدعفونی استفاده  نموده است.رساله جامع طب بنامالحاوی توسط رازی نوشته شده است.رازی دراین کتاب موارد بالینی متعددی راهمراه با متون مفیدی ازبیماریهای مختلف جمع آوری نموده است.کتاب دیگررازی تحت عنوان کتاب فی  الجداری والحصبه که درمورد سرخک و آبله بوده است تاثیری بسزا برطب اروپائیان داشته است. این سینا فیلسوف بزرگ شیعه که به اشتباه اورا ازمعتزلیه می دانند، دیگرشخصیت مهم دردنیای طب می باشد.قانوندرطب ابن سینا بعنوان مشهورترین کتاب درتاریخ طب شناخته شده است.این کتاب تاعصرروشنفکری اروپائیان، بعنوان رساله اصلی طب استفاده می شد.طب سنتی ایران ازمعتبرترین و کاملترین روشهای درمانی صده های اخیربوده است.اما بسیاری ازپیشرفتهای علمی آن را دیگران به مراتب بیشترازخودایرانیان بکارگرفته اند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.